PL EN


2010 | 4(11) | 135-155
Article title

Osmoza komunizmu i nacjonalizmu w Rosji: geneza hybrydy

Content
Title variants
EN
Osmosis of communism and nationalism in Russia: the genesis of hybride
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
National Communism is a strange phenomenon as the national mutation of the internationalist Marxist ideology. The first kind of National Communism was revolutionary movements of national minorities, supported by Bolsheviks against Great Russian imperialism. Butnecessities of the State defense supported thebirth of Soviet patriotism. „Socialism in one country” extorted renaissance of Russian nationalism because Russia was the core of USSR. Under Stalin the Soviet patriotism became new form of the old Russian nationalism.
Keywords
PL
Year
Issue
Pages
135-155
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Śląski
References
 • Achmatowicz A., Rewolucja wolności, Warszawa 1990, s. 55, 152,167, 203-204, 220, 236, 239, 253-257.
 • Agursky M., The third Rome: national Bolshevism in the USRR, Boulder 1987, s. 11-15, 33, 72-73, 81-92, 117-119, 150, 153-154, 161, 205, 208, 276-277.
 • Andreyev C., Generał Własow i rosyjski ruch wyzwoleńczy, tł. M. Urbański, Warszawa 1990, s. 144, 144-146, 149-150.
 • Arendt H., Korzenie totalitaryzmu, tł. M. Szawieli, D. Grinberg, Warszawa 1994, t.1, s. 69, 354-355.
 • Babel I., Utwory wybrane, tł. M. Binom, Warszawa 1974, s. 11.
 • Backer R., Międzywojenny eurazjatyzm. Od intelektualnej kontrakulturacji do totalitaryzmu?, Łódź 2000, s. 29-38
 • Baluk W., Koncepcje polityki narodowościowej Ukrainy. Tradycje i współczesność, Wrocław 2002, s. 145-150.
 • Bazylow L., Historia Rosji, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975, s. 274-275.
 • Bennigsen A., Narzucona rewolucja: precedens - Azja Środkowa (1917-28), Krytyka 1987, nr 26.
 • Bennigsen A., Wimbush E., Muslim National Communism in the Soviet Union: A Revolutionary Strategy for the: Colonial World, Chicago 1979.
 • Blick P., Reviews: Geoffrey Roberts, Unholy Alliance: Stalin's Pact With Hitler http://www.marxists.org/history/etol/revhist/backiss/vo!3/no4/revrob.html.
 • Bolton K., Stalin: A Perspective From The Summit of Realpolitick, The Nexus nr 15.
 • Brandenberger D., From Proletarian Internationalism To Populist Russocentrism: Thinking AboutIdeology in the 1930s as More Than Just a „GreatReatreat", http://nationalism.org/library/science/ideology/brandenberger/brandenberger-havighurst.pdf.
 • Bran¬denberger D., National Bolshevism: Stalinist Mass Culture and the Formation of Modern Russian National Identity, 1931-1956, Cambridge 2002.
 • Bruski J.J., Petlurowcy. Centrum Państwowe Ukraińskiej Republiki Ludowej na wychodźstwie (1919-1924), Kraków 2000, s. 54-55, 57-59, 67-69,121-122, 503-514.
 • Bullock A., Hitler i Stalin: żywoty równoległe, tł. J. Mianowski, F. Pastusiak, Warszawa 1994, t. II, s. 116-117.
 • Bułhakow M., Dni Turbinów, [w:] Antologia dramatu radzieckiego, wyb. S. Balicki, Warszawa 1978, s. 109-111.
 • Carrere D'Encausse H., Bolszewicy i narody czyli Wielkie Urągowisko 1917-1930, tł. K. Kowalski, Warszawa 1992, s. 28, 35-36, 51, 56, 79, 157-159, 27, 57, 66-69, 124-125, 135-139,141, 149.
 • Choriew W., Temat Polski i jego interpretacja w rosyjskiej literaturze XX w., Dzieje Najnowsze 1997, nr 1
 • Chruszczów N.S., Wspomnienia, Warszawa 1984, s. 70-71.
 • Cliff T., Państwowy kapitalizm w Rosji: od Stalina do Gorbaczowa, Warszawa 1991, tł. P. Kedzierski, A. Żebrowski, s. 107, 217-219.
 • Courtois S. i in., Czarna księga komunizmu: Zbrodnie, terror, prześladowania, tł. K. Wakar i in., Warszawa 2001, s. 661.
 • Czernych M.N., Kwestia polska w interpretacji dwóch nurtów rosyjskiej myśli socjalistycznej w XX w., Dzieje Najnowsze 1997, nr 1.
 • Darski J., Ukraina. Historia, współczesność, konflikty narodowe, Warszawa 1993, s. 24-25, 78.
 • Davies N., Europa. Rozprawa historyka z historią, tł. E. Tabakowska, Kraków 1998, s. 897.
 • Davies N., Orzeł biały, czerwona gwiazda. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920, tł. A. Pawalec, Kraków 1997, s. 114-115, 117, 136-137,142.
 • Encyklopedia Rewolucji Październikowe), red. L. Bazylow, J. Sobczak, Warszawa 1977, s. 15, 77, 121,151, 221, 437, 439.
 • Engels do Marksa V1851, [w:] Marks K., Engels F., Dzieła, t. 5, Warszawa 1962 t. 27, tł. K. Wolicki, A. Bal, Warszawa 1968, s. 421-424.
 • Engels F., Debata polska we Frankfurcie, [w:] Marks K., Engels F., Dzieła, t. 5, Warszawa 1962, s. 391-393.
 • Engels F., Panslawizm demokratyczny, [w:] Marks K., Engels F., Dzieła, t. 6, Warszawa 1963, s. 315, 320.
 • Engels F., Walki na Węgrzech, [w:] Marks K., Engels F., Dzieła, t. 6, Warszawa 1963, s. 198, 204.
 • En¬gels od Edwarda Bernsteina, [w:] Marks K., Engels F., Dzieła, t. 35, tł. J. Nowacki, M. Bilewicz, Warszawa 1977, s. 317.
 • Fierla D., Rosja 1917-1920, Warszawa 2003, s. 25, 1055.
 • Haffner S., Diabelski pakt. Z dziejów stosunków niemiecko-rosyjskich 1917-1941, tł. A. Marcinek, Lublin 1994, s. 100-101.
 • Historia Drugiej Międzynarodówki, t. 2, red. Ł. I. Zubok, Warszawa 1978, s. 703¬-708.
 • Historia Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików). Krótki kurs, Warszawa 1949, s. 215, 259, 264.
 • Hoffmann D.L., Mothers In The Motherland: Stalinist Pronatalism In Its Pan-European Context, Journal of Social History, Fali 2000.
 • Kołakowski L., Główne nurty marksizmu (Powstanie - rozwój - rozkład), Londyn 1988, s. 650-653, 688, 711-724, 805-806.
 • Komunikaty informacyjne Komisariatu Rządu na m. st. Warszawę, Warszawa 1993, t. 2, z. 2, s. 281.
 • Kotłowski T., Kryzys 1923 roku w Niemczech, Poznań 1988, s. 72-73, 103-105. E
 • Kowalczyk A.S., Sawinkow, Warszawa 1992, s. 196-197, 213.
 • Laąueur W., Black Hundred. The rise of extreme right in Russia, New York 1993, s. 73-76.
 • Lenin W.I., Dzieła, Dzieła, t. 29, Warszawa 1956, s. 162.
 • Lenin W.I., Dzieła, t. 22,Warszawa 1950, s. 168.
 • Lenin W.I., Dzieła, t. 26, Warszawa 1956, s. 164.
 • Lenin W.I., Dzieła, t. 27, Warszawa 1954, s. 50.
 • Lenin W.I., Dzieła, t. 30, Warszawa 1957, s. 149.
 • Lenin W.I., Dzieła, t. 32, Warszawa 1957 s. 503.
 • Lenin W.I., Dzieła, t. 36, s. 637.
 • Lenin W.I., Dzieła, t.19, Warszawa 1950, s. 241.
 • Lenin W.I., O wojnie, armii i obronie ojczyzny, Warszawa 1959, s. 274-277.
 • Lenin W.I., Dzieła t. 45, Warszawa 1975, s. 248.
 • Lustiger A., Czerwona księga: Stalin i Żydzi. Tragiczna historia Żydowskiego Komitetu Antyfaszystowskiego i radzieckich Żydów, tł. E. Każmierczak, W. Leder, Warszawa 2004, s. 72, 78-81, 94-99, 110, 108..
 • Łewycki B., Terror i rewolucja, tł. A. Palicki, Warszawa bdw, s. 109, 127.
 • Mackiewicz J., Zwycięstwo prowokacji, Warszawa 1989, s. 90-94.
 • Madajczyk C., Klerk czy intelektualista zaangażowany? Świat polityki wobec twórców kultury i naukowców europejskich w pierwszej połowie XX wieku, Poznań 1999, s. 57.
 • Malaparte C., Zamach stanu, tł. A. Tokarska, Toruń 2004, s. 50.
 • Marciniak W., Rozgrabione imperium. Upadek Związku Sowieckiego i powstanie Federacji Rosyjskiej, Kraków 2001, s. 63.
 • Marks K., Engels F., Manifest partii komunistycznej, [w:] Marks K., Engels F., Dzieła, t. 4, Warszawa 1962, s. 533.
 • Massaka I., Eurazjatyzm. Z dziejów rosyjskiego misjonizmu, Wrocław 2001, s. 41-42.
 • Materski W., Gruzja, Warszawa 2000, s. 111-118.
 • Materski W., Kostiuszko L., Polskoje nacyonalnoje mieńszynstwo w SSSR (1920-je gody), Dzieje Najnowsze 2002, nr 2.
 • Newerly I., Zostało z uczty bogów, Warszawa 1988, s. 224-225.
 • Piasecki B., Duch czasów nowych a Ruch Młodych, Warszawa 1935, s. 31.
 • Podwójne oblicze komunizmu, Falanga 1937, nr 14.
 • Reguła J.A. Historia Komunistycznej Partii Polski w świetle faktów i dokumentów, Wrocław 1989, s. 204.
 • Rodziński W., Chiny w ogniu. Rewolucja w latach 1925-1927, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź, 1983, s. 18, 33-36, 48-49, 51, 62, 102-104.
 • Schmitz P., Wszechislam, Warszawa b.d.w., s. 147-150.
 • Sieradzan P., Aksamitni terroryści. Narodowy bolszewizm w Federacji Rosyjskie), Warszawa 2008, s. 24-27.
 • Sikorski C., Cienie NEP-u. Sprzeczności budownictwa socjalizmu w ZSRR w latach 1921-1929, Warszawa 1988, s. 127,145-146, 151, 169.
 • Smaga J., Narodziny i upadek imperium. ZSRR 1917-1991, Kraków 1992, s. 139-140.
 • Stryjek T., Ukraińska idea narodowa okresu międzywojennego. Analiza wybranych koncepcji, Wrocław 2000, s. 332-397.
 • Śleszyński W., Polityka narodowościowa władz sowieckich na obszarze przedwojennego województwa białostockiego w latach 1939-1941, Dzieje Najnowsze 2001, nr 4.
 • Świętochowski T., Azerbejdżan, Warszawa 2006, s. 51, 85-86, 102-103.
 • The Case of Sultan-Galiyev, http://www.allianceml.com/MLRB/Sultan-Galiyev-FI- NAL.htm.
 • Tomasiewicz j., Scytowie, Inny Świat, nr 20.
 • Trocki L., Moje życie. Próba autobiografii, Warszawa 1930, s. 604.
 • Trocki L., Zdradzona rewolucja, tł. A. Achmatowicz, Pruszków 1991, s. 138, 218.
 • Waldenberg M., Narody zależne i mniejszości narodowe w Europie Środkowo--Wschodniej. Dzieje konfliktów i idei, Warszawa 2000, s. 180-316.
 • White J.D., National Communism and world revolution: the political consequences of German military withdrawal from the Baltic area in 1918-1919, Europe-Asia Studies, December 1994.
 • Wojna R., Gdy runęły trony, Warszawa 1972, s. 288-292.
 • Wojnowski J., Rewolucja socjalistyczna a ciągłość kultury, Warszawa 1982, s. 43, 61-62, 252.
 • Wolan A., Bolszewicka polityka narodowościowa, Dziś 1992, nr 9.
 • Zackiewicz G., Państwo radzieckie w myśli politycznej obozu narodowego w latach 1918-1939, [w:] Narodowa Demokracja XIX-XXI wiek. Koncepcje - ludzie - działalność, red. T. Sikorskiego, A. Wątora, Szczecin 2008, s. 155.
 • Zand H., Koncepcja budownictwa socjalizmu w myśli bolszewickiej, Warszawa 1983, s. 149.
 • Zawadzki Z., Rozłam w komunizmie i jego konsekwencje dla żydostwa, Myśl Narodowa 1935, nr 31.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9dcc2817-059d-43a0-8b0d-01c7b149fddf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.