PL EN


2014 | 6 | s. 287-304
Article title

Charakter prawny kontroli skarbowej i podatkowej prowadzanej u przedsiębiorcy

Authors
Content
Title variants
EN
Legal nature of fiscal and tax control conducted at the entrepreneur
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Postępowanie kontrolne jest procedurą mającą na celu sprawdzenie prawidłowości rozliczania się podatnika z należności publicznoprawnych. Przedsiębiorca ma prawo aby kontrola skarbowa, kontrola podatkowa były prowadzone w sposób sprawny i jak najmniej uciążliwy dla prowadzonej działalności gospodarczej. Jednakże niektóre przedsiębiorstwa – zatrudniające setki osób, stanowią skomplikowane podmioty gospodarcze, których skontrolowanie nie jest procesem trywialnym. Organy kontroli skarbowej korzystając z nieprecyzyjnych przepisów podatkowych oraz przepisów o kontroli skarbowej stosują praktyki naruszające pryncypialne zasady systemu podatkowego (wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść podatnika, zasada praworządności, przekonywania). Artykuł obejmuje swoim zakresem rozważania na temat charakteru prawnego postępowania kontrolnego przeprowadzanego u podatnika. Autor dokonuje analizy naukowej kwestii czasu trwania kontroli, środków zaskarżania przysługujących kontrolowanemu oraz kwalifikacji prawnej gromadzenia materiału dowodowego i wydania decyzji pokontrolnej.
EN
Control proceedings is to verify the correctness of a taxpayer regularity of public liabilities. The entrepreneur has the right that fiscal and tax audits were carried out in an efficient and the least burdensome way to business. However, some companies employing hundreds of people are complicated entities, in which inspection is not a trivial process. Tax inspection authorities using imprecise tax and fiscal regulations apply the activities against the principled rules of the tax system (doubt should be resolved in favour of a taxpayer, the rule of law, convincing). The article presents considerations on the legal nature of the audit procedure conducted at a taxpayer. The author scientifically examines the issue of duration control, what means of contest has the controlled person, legal classification of gathering evidence and post-inspection decision.
Year
Volume
6
Pages
s. 287-304
Physical description
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9dd74b13-fc51-4666-9b2c-f3a93548e515
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.