PL EN


Journal
2017 | 26 | 151 - 164
Article title

Suburbanizacja wewnetrzna Zabrza

Authors
Title variants
EN
The internal suburbanisation of Zabrze
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Proces suburbanizacji wewnętrznej polega na przemieszczaniu się ludności w poszukiwaniu dogodniejszych warunków mieszkaniowych. Migracje te mają charakter wewnętrzny, czyli następują w obrębie granic administracyjnych danego miasta. Miejscem docelowym są tereny wolne od jakiegokolwiek zainwestowania. Celem opracowania jest zidentyfikowanie procesu suburbanizacji wewnętrznej w Zabrzu. Rozpoznania procesu dokonano na podstawie nowo powstałej zabudowy mieszkaniowej tego miasta. Ewidentnym następstwem suburbanizacji wewnętrznej w Zabrzu jest tworzenie się nowej zabudowy jednorodzinnej. W analizowanym mieście widoczna jest jej koncentracja w trzech obszarach, zlokalizowanych bezpośrednio przy drogach komunikacyjnych umożliwiających szybkie przemieszczanie się do centrum miasta oraz do innych miast konurbacji katowickiej. W badanym okresie liczba wniosków o wydanie pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego wzrastała rocznie o 10%. Oznacza to, iż przestrzeń Zabrza kształtowana jest przez proces suburbanizacji wewnętrznej. Co więcej, widoczna jest intensyfikacja tego procesu, czego dowodem jest rekordowy pod względem nowo powstałej zabudowy rok 2014.
EN
The process of internal suburbanisation consists in the movement of population in search of more convenient housing conditions. These migrations have an internal character and occur within the administrative boundaries of a given city. The target destination are the areas free from any investments. The purpose of this article is to identify the process of internal suburbanisation in Zabrze. The diagnosis of the process was made on the basis of the newly-erected housing development in Zabrze. The evident consequence of the suburbanization process in Zabrze is the foundation of new single family housing districts. In the case of the analyzed city, their concentration is visible in three areas, located in the direct vicinity of the traffic communication roads, enabling quick travel to the city centre as well as to the other cities of the Katowice conurbation. During the reviewed period the number of applications submitted to obtain construction permits to erect detached houses was increasing by 10% annually. This means that the space of Zabrze is being shaped by the process of internal suburbanization. Moreover, an intensification of this process is visible, as evidenced by the year 2014 which proved record-breaking as regards the number of newly-erected houses.
Journal
Year
Issue
26
Pages
151 - 164
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Uniwersytet Śląski
References
 • Grochowski M., Pieniążek M., 2011, Procesy rozwoju województwa mazowieckiego a suburbanizacja, [w:] Regiony miejskie w Polsce. Dwadzieścia lat transformacji, red. J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Jaros J., 1967, Rozwój przemysłu, handlu i rzemiosła, [w:] Zabrze. Zarys rozwoju miasta, oprac. H. Rechowicz, Śląsk, Katowice.
 • Klaassen L.H., Paelinck J.H.P., 1979, The future of large towns, “Environment and Planning” 11(10).
 • Lisowski A., Grochowski M., 2009, Procesy suburbanizacji. Uwarunkowania, formy i konsekwencje, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Lorens P., 2005, Suburbanizacja w procesie rozwoju miasta postsocjalistycznego, [w:] Problem suburbanizacji, red. P. Lorens, Urbanista, Warszawa. Biblioteka Urbanisty 7.
 • Mantey D., 2011, Żywiołowość lokalizacji osiedli mieszkaniowych na terenach wiejskich obszaru metropolitalnego Warszawy, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Regiony miejskie w Polsce. Dwadzieścia lat transformacji, 2011, red. J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Runge A., 2015, Powiązania migracyjne miast średnich w konurbacji katowickiej w latach 1999–2011, „Studia Miejskie” 18.
 • Runge J., Kłosowski F., 2000, Migration of the population of the Katowice province in the period 1977–1997, “Polish Population Review” Central Statistical Offce, Warsaw.
 • Spórna T., Dragan W., 2013, Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym centralnej części Sosnowca w latach 1993–2012, „Acta Geographica Silesiana” nr 13.
 • Szczech B., 1991, Zabrze na dawnej fotografii, t. 1: Stare Zabrze, Dorota, Małe Zabrze, Wydawnictwo MM, Zabrze.
 • Szymańska D., 2009, Geografia osadnictwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Szymańska D., Biegańska J., 2011, Fenomen urbanizacji i procesy z nim związane, [w:] Procesy urbanizacji i ich uwarunkowania na początku XXI wieku, red. J. Słodczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole. Studia Miejskie 4.
 • Śleszyński P., 2006, Demograficzny wymiar procesów suburbanizacji w Polsce po 1989 roku, [w:] Żywiołowe rozprzestrzenianie się miast. Narastający problem aglomeracji miejskich w  Polsce, red. S. Kozłowski, Ekonomia i Środowisko, Białystok–Lublin–Warszawa.
 • Węcławowicz G., 2003, Geografia społeczna miast, Zróżnicowania społeczno-przestrzenne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Więcław-Michniewska J., 2006, Krakowskie suburbia i ich społeczność, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Zborowski A., 2005, Przemiany struktury społeczno-przestrzennej regionu miejskiego w okresie realnego socjalizmu i transformacji ustrojowej (na przykładzie Krakowa), Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Zuzańska-Żyśko E., Petryszyn J., 2005, Rozmieszczenie nowych inwestycji mieszkaniowych w  aglomeracji katowickiej, [w:] Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki. XVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, red. I. Jażdżewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Zuzańska-Żyśko E., Pytel S., Koman W., 2016, Suburbanization in postindustrial area. Case study of the Silesia Metropolitan Region, [w:] GeoMed 2016. 4th International Geography Symposium. Book of proceedings, eds. R. Efe, I. Cürebal, L. Lévai, Kemer, Antalya (Turcja).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-4793
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9de3bf47-7de2-43a6-9e20-e36857e9c091
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.