Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 1(27) |

Article title

PRODUKTY TRADYCYJNE I REGIONALNE Z PERSPEKTYWY SZCZECIŃSKICH STUDENTÓW

Content

Title variants

EN
TRADITIONAL AND REGIONAL PRODUCTS FORM THE PERSPECTIVE OF SZCZECIN UNIVERSITY STUDENTS

Languages of publication

Abstracts

PL
Opracowanie poświęcono wzbudzającemu coraz większe zainteresowanie zagadnieniu, jakim jest żywność tradycyjna i regionalna. Na postawie badań ankietowych sprawdzono wiedzę i stosunek młodzieży akademickiej do tego typu produktów. Stwierdzono, że studenci powinni być objęci szerszą edukacją w zakresie dziedzictwa kulinarnego, a zwiększenie promocji żywności tradycyjnej i regionalnej mogłoby się przyczynić do wzrostu jej świadomej konsumpcji.
EN
The study covers the issues of traditional and regional foods which are attracting more and more interest. The knowledge of university students and their attitude towards these foods were checked on the basis of a survey research. It was concluded that the students need more comprehensive education in the area of the culinary heritage and that an increase in traditional and regional foods promotion may contribute to the growing awareness of their consumption.

Contributors

author
 • Poznań University of Life Sciences
 • University of Szczecin

References

 • Bąk-Filipek E., 2007. Instrumenty promocji produktów regionalnych. Pr. Nauk. Katedry Polityki Agrarnej i Marketingu SGGW 41: 401-413.
 • Borowska A., 2007. Charakterystyka konsumentów produktów tradycyjnych/regionalnych w Polsce.Raport z badań. Grant Fundacji „Fundusz Współpracy”. http://www.potrawyregionalne.pl/media/File/zalaczniki/prodtrad_badania.pdf [dostęp: 20.03.2013].
 • Borowska A., 2008. Postawy europejskich konsumentów wobec produktów tradycyjnych i regionalnych. Zesz. Nauk. SGGW. Ekon. Org. Gospod. Żywn. 72, 145-159.
 • Gołębiewski J., 2007. Promocja i identyfikacja produktów regionalnych i tradycyjnych w warunkach rozwoju marek globalnych. Pr. Nauk. Katedry Polityki Agrarnej i Marketingu SGGW 41: 293-300.któw regionalnych i tradycyjnych w warunkach rozwoju marek globalnych. Pr. Nauk. Katedry Polityki Agrarnej i Marketingu SGGW,41: 293-300.
 • Grębowiec M., 2010. Rola produktów tradycyjnych i regionalnych w podejmowaniu decyzji nabywczych przez konsumentów na rynku dóbr żywnościowych w Polsce. Zesz. Nauk.SGGW. Probl. Roln. Świat. 10 (25), 22-30.
 • Grzybek M., 2009. Preferencje konsumentów z Podkarpacia dotyczące popytu na produkty regionalne. J. Agribus. Rural Dev. 1 (11), 103-110.
 • Grzybek M., Kawa M., 2012. Znaczenie produktów lokalnych w budowaniu wizerunku gmin powiatu Nisko. J. Agribus. Rural Dev. 4 (26), 5-15.
 • Hague P., 2006. Badania marketingowe. Planowanie, metodologia i ocena wyników. Wyd.HELION, Gliwice.http://www.produktyregionalne.pl/info.html [dostęp: 20.03.2013].
 • http://www.produktyregionalne.pl/info.html [dostęp: 20.03.2013].
 • http://www.pomocstatystyczna.pl/kalkulator_proba.php [dostęp: 20.03.2013].
 • http://www.szczecin.pl/raport04/html/11_6.htm [dostęp: 20.03.2013].
 • Kędzior Z., Karcz K., 2007. Badania marketingowe w praktyce. PWE, Warszawa.
 • Kańczukowska A., Socha D., 2003. Promowanie potraw narodowych poprzez Internet szansą zachowania unikatowości w zjednoczonej Europie. http://mikroekonomia.net/system/publication_files/1212/original/Socha-Kanczukowska-Poznan.pdf?1315300874 [dostęp: 20.03.2013].
 • Kuźniar W., 2010. Rola produktów tradycyjnych w rozwoju usług agroturystycznych (na przykładzie województwa podkarpackiego). Acta Sci. Pol. Oecon. 9 (4), 245-254.
 • O produktach tradycyjnych i regionalnych. Możliwości a polskie realia. 2005. Red. M. Gąsiorowski. Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa.
 • Pomianowski F.J., 2009. Badania konsumenckie żywności regionalnej. W: Mater. na Międzynarodową Konferencję Naukowo-Promocyjną „Żywność regionalna i tradycyjna – aspekty surowcowe, technologiczne i ekonomiczne”. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, 223-225.
 • Rachocka J., 2005. Tendencje konsumenckie w Polsce w ujęciu regionalnym – analiza empiryczna. W: Gospodarka Polski w zjednoczonej Europie. Red. S. Pangsy-Kania, G. Szczodrowski.Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Surdel M., Sobczyk A., Kogut B., 2009. Produkty tradycyjne i regionalne w opinii podkarpackich go Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Oddział w Rzeszowie 11, 235-258
 • Tyran E., 2006. Produkty regionalne i tradycyjne jako atrakcja w turystyce wiejskiej. SERiA 8, 4,346-350.
 • Zaborowska A., Skierkowski K., 2011. Szanse produktów lokalnych w dystrybucji globalnej.Przem. Spoż. 65, 45-47.
 • Zarys kampanii informacyjnej oraz informacje dodatkowe. Kampania informacyjna dotycząca Wspólnotowego Systemu Oznaczeń Produktów Regionalnych i Tradycyjnych. 2004. Agencja Rynku Rolnego. www.arr.gov.pl/data/00153/zarys_kampanii.doc [dostęp: 20.03.2013].
 • Zarys kampanii informacyjnej oraz informacje dodatkowe. Kampania informacyjna dotycząca Wspólnotowego Systemu Oznaczeń Produktów Regionalnych i Tradycyjnych. 2007. Agencja Rynku Rolnego. www.marketing-news.pl/attach/121_zarys_kampanii_informacyjnej_opo_2_v4.pdf [dostęp: 20.03.2013].
 • Żakowska-Biemans S., 2012. Żywność tradycyjna z perspektywy konsumentów. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 3 (82), 5-18.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9dffd3fb-dd91-4efe-a790-bbefc6fc1e96
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.