Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 122 | 5-13

Article title

Klasztor augustianów-eremitów w Sierakowie nad Wartą (XIV-XV w.)

Content

Title variants

EN
Augustinian eremite convent in Sieraków on Warta ( 15 th-16-th century)

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem artykułu jest przedstawienie losów konwentu augustianów-eremitów w Sierakowie nad Wartą. Był to jedyny w Wielkopolsce klasztor tego zgromadzenia, a w diecezji poznańskiej drugi po warszawskiej placówce św. Marcina. Problemem badawczym jest ustalenie dat funkcjonowania klasztoru, jak również fundacji. Autor skłania się ku temu, że konwent ufundowała Wichna, lecz nie wyklucza też działania Maćka Borkowica. Datuje również fundację na II poł. XIV w., i wpisuje w chronologię tworzenia placówek zakonu w Polsce i na Śląsku. Oprócz tego opisał dzieje gospodarcze jak i społeczne klasztoru, oraz skład społeczny konwentu. Klasztor uległ likwidacji w okresie Reformacji, z powodu rozprzężenia zakonników, a majątek prawdopodobnie przejął fundowany w 1619 r. klasztor bernardyński.
EN
The aim of the article is to present the history of the Augustinian Eremite Convent in Sieraków on Warta. It was the only monastery of the Augustinian Order in the Greater Poland and the second one after St. Martin’s Convent in Warsaw in the Dio-cese of Poznan. The research problem is to establish the dates of the Convent’s and the foundation’s functioning. The author believes that the Convent was founded by Wichna, however he does not exclude the activity of Maciek Borkowic. He dates the foundation at the second half of the 14th century, being in accordance with the chro-nology of creating outposts of the Order in Poland and Silesia. He also presents the economic and social history of the convent as well as its social composition. The convent was dissolved in the times of the Reformation because of the disorderly conduct of the monks and its properties were probably taken over by the Benedictine Monastery founded in 1619.

Contributors

References

 • Adamska D., Fundacje dewocyjne rycerstwa księstwa świdnicko-jaworskiego w średniowieczu, Poznań-Wrocław 2005
 • Biskup M., Średniowieczna sieć klasztorów w państwie Zakonu Krzyżackiego w Prusach (do 1525 roku), [w:] Zakony i klasztory w Europie Środkowo-Wschodniej. X-XX wiek, red. H. Gapski, J. Kłoczowski, Lublin 1999, s. 49-70.
 • Jurek T., Początki Sierakowa, „Sierakowskie Zeszyty Historyczne”, t. 1, 2008, s. 11-48.
 • Jurek T., Sieraków, [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu, t. 4, s. 410-421.
 • Klasztory bernardyńskie w Polsce w jej granicach historycznych, red. H. E. Wyczawski OFM, Kalwaria Zebrzydowska 1985.
 • Kratochwil Z., Augustianie w Chojnicach (1356-1819), „Rocznik Gdański”, R. 49, 1989
 • Kratochwil Z., Augustianie w Ciechanowie (1356-1864), „Studia Płockie”, R. 24, 1996, s. 151-166.
 • Kratochwil Z., Augustianie w metropolii lwowskiej od końca XIV do połowy XIX wieku, „Roczniki Teologiczne”, t. 42, z. 4, 1995, s. 67-103.
 • Kratochwil Z., Augustianie w Warszawie. Kościół i klasztor św. Marcina, „Warszawskie Studia Teologiczne”, nr 7, 1994, s. 191-216.
 • Krause J., Rudy M., Woźniak M., Sarkofagi rodu Opalińskich. Sieraków, Toruń 1995.
 • Kunzelmann A., Geschichte der deutsche Augustiner-Eremiten. Driter teil. Die Bayerische Provinz bis zum Ende des Mittelalter, Würzburg 1972
 • Nowacki J., Dzieje diecezji poznańskiej, t. 2, Poznań 1964
 • Uth G., Szkic historyczno-biograficzny Zakonu Augustjańskiego w Polsce, Kraków 1930
 • Wąs G., Zakony mendykanckie na średniowiecznym Śląsku, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, R. 53, 1998, s. 415-434.
 • Wiszewski P., Zakony z terenu dawnego księstwa świdnicko-jaworskiego. Życie klasztorne od XIII do pierwszej ćwierci XVI wieku, Świdnica-Jawor 2001
 • Wyrwa A. M., Średniowieczna sieć klasztorów w Wielkopolsce i na Kujawach. Stan, potrzeby badań i wstępna analiza problemu, [w:] Zakony i klasztory w Europie Środkowo-Wschodniej. X-XX wiek, red. H. Gapski, J. Kłoczowski, Lublin 1999, s. 76-146.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9e168e7d-79c2-4ed3-9d1c-1c14e4b6f7f0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.