Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 2(32) | 26-49

Article title

Stosunki Unii Europejskiej z Republiką Indii

Title variants

EN
The European Union’s relations with the Republic of India

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Indie odgrywają coraz większą rolę na arenie międzynarodowej i regionalnej. Od czasu pierwszego szczytu Unia-Republika Indii w Lizbonie w 2000 r., stosunki obu stron wzmocniły się politycznie, geopolitycznie, ekonomicznie i handlowo. Eksperci, wskazują jednak, że mimo doskonałych umów, deklaracji, spotkań i licznych zapewnień, Strategiczne Partnerstwo nie funkcjonuje w pełni skutecznie. Stało się oczywiste dzięki Komunikatowi podpisanemu w 2004 r., Planowi Wspólnego Działania z 2005 r., zaktualizowanemu w roku 2008, iż obopólnym celem jest pogłębianie dialogu i współpracy. Unia Europejska nie określa zbyt dużej liczby państw, z którymi gotowa byłaby wejść w strategiczne partnerstwo. Indie i Unia Europejska odmiennie pojmują wspólne, formalne cele współpracy. Jedna strona dąży do umocnienia swojej pozycji jako mocarstwa regionalnego i pozycji na arenie międzynarodowej, druga natomiast do utworzenia systemów sojuszy i swoistej koalicji interesów. Nie można także nie zauważyć, że realizowanie celów i współpracy politycznej jest prawie niemożliwe ze względu na brak precyzji ustaleń i zbytnią ogólnikowość.
EN
The Republic of India is becoming increasingly more influential and important both in the region and on the international arena. Since the first special meeting of the European Union and the Republic of India in Lisbon in 2000 their relations have become stronger within the areas of politics, geopolitics, economics and trade. However, in spite of admirable agreements, declarations, meetings, and numerous assurances, the strategic partnership is not functioning truly effectively. According to the Announcement signed in 2004 and the Joint Action Plan adopted in 2005, and brought up to date in 2008, a mutual purpose of the EU and India is to deepen the dialogue and broaden the cooperation. The European Union perceives very few states as possible strategic partners. Republic of India and the European Union differ in understanding common interests of the cooperation. One side is aspiring to strengthen its position as the regional leader and influential member of international arena. The other partner is doing its best to form a whole systems of alliances with a specific coalition of interests. The imperfection of arrangements, especially their excessive vagueness, strongly suggests that the political cooperation is almost impossible.

Year

Issue

Pages

26-49

Physical description

Dates

published
2014

Contributors

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

References

 • AIYAR Pallavi, Utopia lacks sponsors: FTA talks with EU resume without drive, http://www.business-standard.com/india/news/utopia-lacks-sponsors-fta-talkseu-resume-without-drive/448943 (28.05.2014).
 • ARABIK Bartosz (2008a), Azjatycka układanka, „Nasz Rynek Kapitałowy” , nr 2.
 • ARABIK Bartosz (2008b), Czy indyjski słoń dogoni chińskiego smoka?, „Nasz Rynek Kapitałowy” , nr 2.
 • BYWALEC Grzegorz (2011), Rozwój wymiany handlowej oraz bezpośrednich inwestycji między Unią Europejską a Indiami, „Ekonomista”, nr 3.
 • CASAGRANDE Sabina (2009), European Union's relations to India growing in intensity, http://www.dw.de/european-unions-relations-to-india-growing-in-intensity/a-4860577 (28.05.2014).
 • CIASTOŃ Rafał (2011), Indie vs. Pakistan- nuklearna rywalizacja, „Policy Papers”, nr 21, http://geopolityka.org/index.php/analizy/1037-indie-vs-pakistan-nuklearna-rywalizacja (28.05.2014).
 • COOPERATION AGREEMENT (1993) Between the European Community and The Republic Of India on partnership and development – Declaration of the Community concerning tariff adjustments – Declarations of the Community and India, http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=352 (28.05.2014).
 • COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION (2012), India-European Union summit, Joint Statement, 10 February 2012, New Delhi, 6396-12, PRESSE 43, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/127934.pdf (28.05.2014).
 • DELEGATION OF THE EUROPEAN UNION TO INDIA (2009a), Global partners tackling global challenges, European Union External Action, http://eeas.europa.eu/library/publications/2009_india_en.pdf (28.05.2014).
 • DELEGATION OF THE EUROPEAN UNION TO INDIA (2009b), India-EU Summit Held in New Delhi, “EU-INDIA UPDATE, Newsletter of the delegation of the European Union to India”, Vol 9, No 5, http://eeas.europa.eu/delegations/india/documents/press_corner/newsletter/2009_05.pdf (28.05.2014).
 • DISTRICT PRIMARY EDUCATION PROGRAMME, http://www.teindia.nic.in/mhrd/50yrsedu/r/2R/7Q/2R7Q0A01.htm (28.05.2014).
 • EU-INDIA FREE TRADE DEAL delayed (2011), “The Telegraph” http://www.telegraph.co.uk/finance/globalbusiness/8408748/EU-India-free-trade-deal-delayed.html (28.05.2014).
 • EU-INDIA JOINT DECLARATION (2010) on International Terrorism, Brussels, 10 December 2010, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118405.pdf (28.12.2012).
 • EU-INDIA JOINT STATEMENT (2010), “Bharat Bitchitra Fortnightly, A High Commission of India Publication” Volume 5, Issue 10, http://www.hcidhaka.org/fortnight/20101215_eng.pdf (28.05.2014).
 • EUROPEAN COMMISSION (2004), Communication from the European Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee of 16 June 2004, An EU-India Strategic Partnership, KOM (2004) 430 final, Bruksela.
 • EUROPEAN COMMISSION (2006), EU–India joint action plan summarized, w:The European Union and India: a strategic partnership for the 21st century, http://eeas.europa.eu/library/publications/2006_india_en.pdf (28.05.2014).
 • EUROPEAN COMMISSION (2008), 9th EU-India Summit, http://ec.europa.eu/clima/events/0026/index_en.htm (28.05.2014).
 • EUROPEAN COMMISSION (2012), 12th India-EU Summit, http://meaindia.nic.in/myprint.php?id=100218980&d=06&sz=c&m=&y=&pg=&flg=&searchdata1= (30.12.2012).
 • EUROPEAN COMMISSION (WWW), Elementary Education, Programme for Enrichment of School Level Education (PESLE), Europe Aid, http://ec.europa.eu/europeaid/documents/case-studies/india_elementary-education-pesle_en.pdf (28.05.2014).
 • EUROPEAN COUNCIL (2007), INDIA-EU Joint Statement, New Delhi, 30 November 2007, European Council – PRES/07/277 30/11/2007, http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-07-277_en.htm (28.05.2014).
 • EUROPEAN UNION INSTITUTE FOR SECURITY STUDIES (2010), II India-EU Forum on Effective Multilateralism, http://www.iss.europa.eu/uploads/media/India-EU_Forum_Report_policy_options.pdf (28.05.2014).
 • EUROPEJSKI KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY (2007), Dyskusje w ramach okrągłego stołu UE-Indie skupiają się na energii odnawialnej, handlu i rozwoju społecznym, http://europa.eu/rapid/press-release_CES-07-88_pl.htm?locale=EN (28.05.2014).
 • GALILEO JOINT UNDERTAKING, http://europa.eu/legislation_summaries/other/l24098_en.htm (28.05.2014).
 • GANDECKA Monika (2012), Wizyta Barosso w Bombaju, http://www.uniaeuropejska.org/wizyta-barroso-w-bombaju (28.05.2014).
 • GOVERNMENT OF AFGHANISTAN (WWW), http://www.cmi.no/afghanistan/background/ata.cfm (28.05.2014).
 • GRĄCIK Małgorzata (2008), Indie w WTO, w KAZIMIERZ Albin Kłosiński (red.), Chiny – Indie. Ekonomiczne skutki rozwoju, Lublin 2008.
 • INDIA EDUCATION, http://www.mapsofindia.com/india-education.html (28.05.2014).
 • INDIA FREE TRADE AGREEMENT likely this year: Sharma (2011), “The Economic Times”, http://articles.economictimes.indiatimes.com/2011-03-25/news/29188453_1_efta-states-joint-efta-india-study-group-european-free-trade-association (28.05.2014).
 • INDIA, http://ec.europa.eu/europeaid/where/asia/country-cooperation/india/india_en.htm (28.05.2014).
 • INDIA: COUNTRY STRATEGY PAPER 2007–2013, http://eeas.europa.eu/india/csp/07_13_en.pdf (28.05.2012).
 • INDIE CHCĄ WOLNEGO handlu z UE do lata (2011), „Forbes”, http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/wydarzenia/indie-chca-wolnego-handlu-z-ue-do-lata,9948,1 (28.05.2014).
 • INDIE i UE – bliżej porozumienia o wolnym handlu (2012), 13/02/2012, http://ec.europa.eu/news/external_relations/120213_pl.htm (28.05.2014).
 • ISAF, http://www.isaf.nato.int/ (28.05.2014).
 • ISLAM Shada (2009), Strategic Partnerships: The European Union’s Quest for Global Clout, Occasional Paper No 33, http://europafrica.files.wordpress.com/2009/07/saiia-strategic-partnerships-the-eus-quest-for-global-clout.pdf (28.05.2014).
 • JOINT PRESS STATEMENT (2002), 3 rd UE – India summit, Copenhagen 10 October 2002 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/er/72693.pdf (28.05.2014).
 • KHANDEKAR Gauri, Is the EU-India strategic partnership really strategic?, http://euobserver.com/opinion/115000 (28.05.2014).
 • KŁOSIŃSKI Kazimierz (2008, red.), Chiny – Indie. Ekonomiczne skutki rozwoju, Lublin.
 • MISHRA Asit Ranjan, India, EU aim to wrap FTA talks before Feb, http://www.livemint.com/2011/11/18231421/India-EU-aim-to-wrap-FTA-talk.html (28.05.2014).
 • MROCZEK Wojciech (2010), Indie – ważny partner handlowy Unii Europejskiej, „Wspólnoty Europejskie” , nr 6 (205).
 • MROZIEWICZ Krzysztof (2009), Duzi chcą być jeszcze więksi, „Polityka”, nr 38.
 • MUKHOPADHYAY Alok Rashmi, The EEAS and the EU-India Strategic Partnership, http://idsa.in/idsacomments/TheEEASandtheEUIndiaStrategicPartnership_armukhopadhyay_220710 (28.05.2014).
 • ONZ, Wybrane działania Organizacji Narodów Zjednoczonych w kontekście walki z międzynarodowym terroryzmem, http://www.unic.un.org.pl/terroryzm/dzialanianz-stary.php (28.05.2014).
 • PARLAMENT EUROPEJSKI (2008), Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie przygotowań do szczytu UE-Indie (Marsylia, 29 września 2008 r.), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B6-2008-0426+0+DOC+XML+V0//PL, (28.05.2014).
 • POLITICAL DIALOGUE (2011) between India and EU, http://www.indembassy.be/pages.php?id=55 (28.05.2014).
 • POROZUMIENIE (2009) w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską i Rządem Republiki Indii, Dz. Urz. UE L 171/19 z 1.07.2009.
 • POTYRAŁA Anna (2011), Strategiczne Partnerstwo Unia Europejska-Indie – w oczekiwaniu na przełom, „Przegląd Strategiczny” , nr 1.
 • POTYRAŁA Anna, SKOBRTAL Marcin (2009, red.), Indie w XXI wieku. Wybrane problemy, Poznań.
 • PROTOKÓŁ Z KIOTO (1997) do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzony w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., Dz. U. 2005 nr 203 poz. 1684.
 • PUŚLECKI Zdzisław W., SZYMCZYŃSKI Tomasz R., WALKOWSKI Maciej (2011), Unia Europejska wobec konkurencyjności Brazylii, Rosji, Indii i Chin, Warszawa.
 • ROZPORZĄDZENIE 876/2002/WE Rady z dnia 21 maja 2002 r. ustanawiające Wspólne Przedsiębiorstwo Galileo, Dz. Urz. UE L 138 z 28.05.2002.
 • SANDHU Joel, EU-India relations: from blind spot to strategic engagement, http://euobserver.com/opinion/27364 (28.05.2014).
 • SARVA SHIKSHA Abhiyan, Education for All, http://www.india.gov.in/spotlight/spotlight_archive.php?id=31 (28.12.2012).
 • SCALE – Aga Khan Development Network, http://www.akdn.org/publications/2011_akf_india_scale.pdf (28.05.2014).
 • SINGH Tejinder, India, EU at crossroads. Common values can play catalyst for compatible views, http://www.neurope.eu/article/india-eu-crossroads (28.05.2014).
 • SIÓDMY PROGRAM RAMOWY, http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/wspolpraca-polska-ue/inicjatywy-na-szczeblu-unijnym-w-obszarze-badan-naukowych/programy-ramowe-ue/siodmy-program-ramowy/ (28.05.2014).
 • TOKARSKI Stanisław, BHUTANI Surender (2007), Nowoczesne Indie. Wyzwania rozwoju, Warszawa.
 • TUE, Traktat o Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012.
 • VINAY Kumar (2012), European Union keen to further strengthen relations with India, Brussels, “The Hindu” 23.04.2012, http://www.thehindu.com/news/national/article3345264.ece (28.05.2014).
 • WÜLBERS Shazia Aziz (2011), The paradox of EU-India relations: Missed Opportunities in Politics, Economics, Development Cooperation, and Culture, Playmouth.
 • ZELDIN Wendy (2010), European Union/India: Anti-Terrorism Cooperation Enhanced, http://www.loc.gov/lawweb/servlet/lloc_news?disp3_l205402426_text (28.05.2014).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9e1b16b7-3136-411e-8d91-e3a692f651f2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.