PL EN


2015 | 217 | 44-55
Article title

Sieci logistyczne: wybrane aspekty tworzenia i funkcjonowania

Content
Title variants
EN
Logistics networks: selected aspects of formation and functioning
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Coraz większe oczekiwania klientów znacząco wpływają na powstawanie nowego typu porozumień między firmami współpracującymi do tej pory jedynie na za-sadzie „dostawca-odbiorca”. Wymagania te w istotny sposób oddziałują na nowy sposób zarządzania łańcuchem dostaw. Dzięki współpracy sieciowej, poprzez wykorzystanie komplementarnych umiejętności, partnerzy mogą znacząco zredukować koszty transakcyjne, szybko adaptować się do zmian zachodzą cych w otoczeniu oraz rozwijać bardziej kreatywne sposoby zaspokajania potrzeb klienta. Dlatego celem artykułu jest przedstawie-nie kluczowych aspektów związanych z tworzeniem oraz funkcjonowaniem sieci logistycznych. Składa się on z kilku części. W pierwszej części zaprezentowano różnice między tra-dycyjnym a nowym podejściem do kwestii logistycznych w firmie. Następnie, wychodząc od klasycznego pojęcia sieci, zdefiniowano pojęcie sieci logistycznej. Kolejna część kon-centruje się na ogólnych uwarunkowaniach związanych z funkcjonowaniem sieci logistycz-nych. W opracowaniu zaprezentowano również praktyczne przykłady wykorzystania sieci logistycznych. Przedstawiono także występowanie kooperencji w sieciach logistycznych oraz koncepcję multisourcingu traktowaną jako nową odmianę sieci logistycznych.
EN
Growing customer expectations have a significant impact on the formation of a new type of agreements between the companies, cooperating so far only on a „sup-plier-custome” basis. These requirements have a significant impact on the new way of supply chain management. Thanks to the networking and through the use of complementary skills, partners may significantly reduce transaction costs, quickly adapt to the chan-ging environment and develop more creative ways of meeting the customer needs. The-refore, the goal of this paper is the presentation of the key aspects related to the formation and functioning of the logistics networks. It consists of several parts. The first part presents the differences between traditional and the new approach to the logistics in the company. Then, a concept of logistics network was defined. The next part focuses on the general conditions relating to the functioning of the logistics networks. The study al-so presents practical examples of logistics networks. Finally, the presence of coopetition in logistics networks as well as the concept of multisourcing, which is treated as a new type of logistics networks, were described.
Year
Volume
217
Pages
44-55
Physical description
Contributors
References
 • Adarkar A., Adil A., Ernst D., Vaish P. (1997), Emerging market alliances: must they be win-lose? “The McKinsey Quarterly”, No 4.
 • Andone I.I., Pavaloaia V.D. (2010), Outsourcing the business services, “Informatica Economica Journal”, No 14.
 • Bengtsson M., Kock S. (2000), Coopetition in business networks – to cooperate and compete simultaneously, “Industrial Marketing Management”, Vol. 29, No 5.
 • Bowersox D.J. (1990), The strategic benefits of logistics alliances, “Harvard Business Review”, July-August.
 • Cygler J. (2002), Alianse strategiczne, Difin, Warszawa.
 • Cygler J. (2014), Granice inspiracji w kooperencji [w:] M. Romanowska, J. Cygler (red.), Granice zarządzania, Wyd. Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 • Cygler J. (2009), Kooperencja jako tendencja w zarządzaniu przedsi ębiorstw w dobie globalizacji, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 • Cygler J. (2007), Kooperencja – nowy typ relacji między konkurentami, „Organizacja i Kierowanie”, nr 2 (128).
 • Cygler J. (2000), Zmiany zachodzące w pozycji i strategii rynkowej oraz systemie zarzą-dzania przedsiębiorstw polskich pod wpływem aliansów z partnerami zagranicz-nymi, “Organizacja i Kierowanie”, nr 1.
 • Czakon W. (2009), Koopetycja – splot tworzenia i zawłaszczania wartości, „Przegląd Organizacji”, nr 12.
 • Fechner I. (2008), ECR – nowe wyzwania w zarządzaniu łańcuchem dostaw [w:] Nowe wyzwania – nowe rozwiązania , Polski Kongres Logistyczny LOGISTICS 2008, Bi-blioteka Logistyka, Poznań, s. 77.
 • Gulati R. (2007), Managing network resources. Alliances, affiliations and other relatio-nal assets, Oxford University Press.
 • Jarillo J.C. (1988), On strategic networks, “Strategic Management Journal”, Vol. 9, No 1. Kleiner A. (1991), What does it mean to be green, “Harvard Business Review”, July-August.
 • Kogut B. (2000), The network as knowledge: generative rules and the emergence of structure, “Strategic Management Journal”, Vol. 21, No 3.
 • Leverick F., Cooper R. (1998), Partnerships in the motor industry: opportunities and ri-sks for suppliers, “Long Range Planning”, Vol. 31, February.
 • Liker J.K., Choi T.Y. (2006), Keiretsu – prawdziwe partnerstwo z kooperantami, “Harvard Business Review Polska”, styczeń.
 • Łoboda B. (2014), Motives for coopetition in multisourcing based on the example of fa-cilities management, doctoral dissertation, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Łobos K. (2005), Organizacje sieciowe [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie przedsię-biorstwem w turbulentnym otoczeniu, PWE, Warszawa.
 • Matwiejczuk R. (2011), Innowacyjne aspekty logistyki w sieci tworzenia wartości w świetle koncepcji kluczowych kompetencji, „Acta Universitatis Łodziensis, Folia Oeconomica”, nr 251.
 • Sroka W. (2005), Alianse logistyczne: nowe podejście do współpracy przedsiębiorstw [w:] R. Borowiecki, A. Jaki (red.), Restrukturyzacja w okresie transformacji go-spodarczej: instrumenty, przebieg, efekty, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Kra-kowie, Warszawa-Kraków.
 • Sroka W. (2009), Competitive advantage through cooperation in networks on sector level: the case of steel industry [w:] J. Kaluza (ed.), Strategic management and its support by information systems, VSB – Technical University of Ostrava, Czech Republic.
 • Sroka W. (2012), Sieci aliansów. Poszukiwanie przewagi konkurencyjnej poprzez współ-pracę, PWE, Warszawa.
 • Sroka W., Hittmar S. (2013), Management of alliance networks: formation, functionality and post-operational strategies, Springer-Verlag, Heidelberg.
 • Stańczyk-Hugiet E. (2011), Koopetycja, czyli dokąd zmierza konkurencja, “Przegląd Or-ganizacji”, nr 5.
 • Stuart F.I., McCutcheon D. (1995), Problem sources in establishing strategic supplier allian-ces, “International Journal of Purchasing and Materials Management”, Winter.
 • Witek-Hajduk M.K. (2013), Kooperencja w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw [w:] J. Cygler, M. Aluchna, E. Marciszewska, M.K. Witek-Hajduk, G. Materna (red.), Kooperencja przedsiębiorstw w dobie globalizacji. Wyzwania strategiczne, uwarunkowania prawne, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Witkowski J. (2003), Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9e1d3f83-7714-4d2d-928a-5e1122b29fdd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.