PL EN


2014 | 4 (351) | 55-79
Article title

Bezpieczeństwo żywnościowe konsumentów w Polsce – wybrane aspekty

Content
Title variants
EN
Food Security of Consumers in Poland – the Selected Aspects
RU
Пищевая безопасность потребителей в Польше – избранные аспекты
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem rozważań jest omówienie wybranych aspektów bezpieczeństwa żywnościowego w polskich gospodarstwach domowych. W artykule zaprezentowano wyniki badań wtórnych i pierwotnych (ankietowych). Mimo wciąż istotnych wydatków na żywność w polskich gospodarstwach domowych w wydatkach ogółem, z jednej strony w niektórych gospodarstwach domowych nadal występuje brak możliwości zaspokojenia potrzeb żywnościowych, z drugiej ‒ nieracjonalne zachowania konsumentów podczas dokonywania zakupów produktów żywnościowych i gospodarowania nimi. Wskazuje to na konieczność prowadzenia kampanii społecznych wśród polskich konsumentów dotyczących edukacji w zakresie racjonalnego gospodarowania żywnością, żeby poprawić bezpieczeństwo żywnościowe. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
An aim of considerations is to discuss the selected aspects of food safety in Polish households. In their article, the authors presented secondary and primary (surveys) research findings. Despite the still considerable spending on food in Polish households in total spending, on the one hand, in some households there still takes place lack of the opportunity to meet needs in foods, while, on the other hand, unreasonable behaviours of consumers when shopping for food products and managing them. This indicates the necessity to carry out social campaigns among Polish consumers concerning education in the area of rational food management in order to improve food security. The article is of the research nature.
RU
Цель рассуждений – обсудить избранные аспекты пищевой безопасности в польских домохозяйствах. В статье представили результаты вторичных и первичных (анкетных) исследований. Несмотря на по-прежнему существенные расходы на продукты питания в польских домохозяйствах в общих расходах, с одной стороны, в некоторых домохозяйствах по-прежнему нет возможности удовлетворять пищевые потребности, с другой же – выступает нерациональное поведение потребителей во время осуществления покупок продуктов питания и их использования. Это указывает необходимость проводить обще- ственные кампании среди польских потребителей, касающиеся обучения рациональному использованию пищи, чтобы повысить пищевую безопасность. Статья имеет исследовательский характер.
Year
Issue
Pages
55-79
Physical description
Dates
published
2014-07-2014-08
Contributors
author
References
  • Dąbrowska A., Janoś-Kresło M. (2013), Marnowanie żywności jako problem społeczny, „Handel Wewnętrzny”, nr 4.
  • Gawęcki J. (2004), Relacje między żywnością, żywieniem a zdrowiem, (w:) Gawęcki J., Mossor-Pietraszewska T. (red.), Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Małysz J. (1991), Bezpieczeństwo żywnościowe. Strategiczna potrzeba ludzkości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Maslow A. (1990), Motywacja a osobowość, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa.
  • Panek T., Czapiński J. (2013), Warunki życia gospodarstw domowych. Wyżywienie. Diagnoza Społeczna 2013 Warunki i Jakość Życia Polaków - Raport. [Special issue]. Contemporary Economics, 7, 54-56 DOI: 10.5709/ce.1897-9254.98, http://ce.vizja.pl/en/issues/volume/7/issue/3.1 [dostęp:12.07.2014].
  • Sytuacja gospodarstw domowych w 2013 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych (2014), GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, Warszawa.
  • Sytuacja gospodarstw domowych w 2012 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych (2013), GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, Warszawa.
  • Światowy Indeks Bezpieczeństwa Żywnościowego, http://www.foodsecurityindex.eiu.com [dostęp:12.07.2014].
  • Zielińska Z. (2002), Znaczenie biologicznych i psychospołecznych źródeł potrzeb żywieniowych dla konsumenta i w promocji żywności, „Handel Wewnętrzny”, nr specjalny.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9e28ac68-e983-4824-8a9d-b0a5a66cb290
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.