Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 527 | 213-227

Article title

Polityka wykorzystania środków z instrumentów zwrotnych wdrażanych w ramach wybranych regionalnych programów operacyjnych

Content

Title variants

EN
Policy on the use of funds from repayable instruments implemented under selected regional operational programs

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest analiza i ocena, w jaki sposób regiony zagospodarowały środki powracające z inwestycji wspartych w formie zwrotnej w ramach wybranych regionalnych programów operacyjnych w okresie 2007-2013. Autor zbadał to zagadnienie w okresie, w którym – co do zasady – projekty unijne z zakresu instrumentów inżynierii finansowej powinny być wygaszane, a uwalniane środki stopniowo zwracane do dysponentów (samorządu województw), tj. po 2015 roku. Artykuł w szczególności skupia się na instytucjach oraz rozwiązaniach stworzonych w ramach obowiązujących regulacji krajowych. Dokonana została ocena wykorzystania ww. środków pod kątem realizacji celu, na rzecz którego powinny one pracować. Wykazano, że krajowy system instytucjonalny nie był przygotowany na przejęcie zadań związanych z nowym strumieniem środków rozwojowych, które pozostały w regionach w wyniku decyzji o wdrażaniu instrumentów inżynierii finansowej w okresie 2007-2013. Badanie ma charakter diagnostyczny, na podstawie przeprowadzonych analiz empirycznych autor formułuje także wnioski aplikacyjne.
EN
The aim of the article is to examine and assess how regions managed the funds returning from investments supported under selected regional operational programs for the period 2007-2013. The author has carried out an analysis of the use of the reflows in a period when – generally speaking – the EU projects concerning financial engineering instruments should have been faded, and the gradual reflows returned to their holders (regional self- -government) – i.e. beyond 2015. The article focuses in particular on institutions and solutions created under the current national regulations. An assessment was made of the use of the abovementioned measures to achieve the goal for which they should work. It is proved that the national institutional system was not prepared to take over the tasks related to the new stream of development funds remaining in the regions as a result of the decision to implement financial engineering instruments in the period 2007-2013. The study is of a diagnostic nature, based on the empirical analyses. The author also formulates recommendations.

References

 • Bedrunka K., Malik K., 2014, Multi-dimensional Effectiveness of Regional Development Policy. Implementation: Evaluation Scheme for the Opole Voivodeship, Studia Regionalia, vol. 40, red. serii T. Markowski, PAN, Warszawa.
 • Dolnośląski Fundusz Rozwoju, oficjalna strona internetowa spółki: www.dfr.org.pl.
 • Komisja Europejska, 2007a, Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok finansowy 2007. Dane, http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/2007/syntchif_2007_pl.pdf (dostęp: 26.08.2018).
 • Komisja Europejska, 2007b, Polityka spójności 2007-2013. Komentarze i teksty oficjalne, Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2007/publications/guide2007_pl.pdf (dostęp: 26.08.2018).
 • Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju, oficjalna strona internetowa spółki: www.kpfr.pl (dostęp: 26.08.2018).
 • Małopolski Fundusz Rozwoju, oficjalna strona internetowa spółki: www.wfr.org (dostęp: 26.08.2018).
 • Matejun M., 2011, Instrumenty wspierania rozwoju firm sektora MSP w teorii i w praktyce zarządzania, [w:] Matejun M. (red.), Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa, s. 193-210.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 2007, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające Wzrost Gospodarczy i Zatrudnienie. Narodowa Strategia Spójności, Warszawa.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Portal Funduszy Europejskich, O instrumentach finansowych, https://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/if/oif/Strony/glowna.aspx (dostęp: 26.08.2018).
 • Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju, oficjalna strona internetowa spółki: www.orfr.opole.pl.
 • Podkarpacki Fundusz Rozwoju, oficjalna strona internetowa spółki: www.pfr-podkarpackie.pl.
 • Pomorski Fundusz Rozwoju, oficjalna strona internetowa spółki: www.pfr.pomorskie.eu.
 • Pronobis M., 2016, Instrumenty finansowe: nowy paradygmat wsparcia unijnego?, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 417, Wrocław 2016.
 • Rada Ministrów 2017, Uchwała nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.).
 • Samorząd Województwa Opolskiego 2018, oficjalny serwis internetowy województwa, http://www.opolskie.pl/2018/03/orfr-udzielil-pierwszej-pozyczki.
 • Sejmik Województwa Pomorskiego, Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 przyjęta Uchwałą nr 458/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2012 roku.
 • Wielkopolski Fundusz Rozwoju, oficjalna strona internetowa spółki: www.wfr.org.pl.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9e706134-c27f-4f25-af14-df36f2634a9c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.