Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2015 | 41 | 2 | 99-116

Article title

Funkcje założone i rzeczywiste promotora pomocniczego w dysertacjach doktorskich

Content

Title variants

EN
The assummed and the real functions of auxiliary supervisor in phd dissertations

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiam wielopłaszczyznową analizę ustawy sejmowej z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki - w szczególności - nową rolę akademicką w przewodach doktorskich, którą określono mianem promotora pomocniczego. W 2014 r. miała miejsce jej nowelizacja, która w tym przypadku niczego nie zmieniła mimo wielu krytycznych opinii w stosunku do rozwiązań wprowadzonych nowelizacją z 2011 r.
EN
In the article I present a multidimensional analysis of the Act of 18 March 2011 on the amendment of the Act – The Law on higher education, The Act on academic degrees and academic titles as well as on degrees and titles related to art study – in particular – a new academic role in Phd studies, defined as auxiliary supervisor. In 2014 it underwent an amendment, which has not changed anything in this case, despite numerous critical opinions towards solutions introduced as an amendment in 2011.

Journal

Year

Volume

41

Issue

2

Pages

99-116

Physical description

Contributors

 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

References

 • Brzeziński J.M., Podaj cegłę!, http://forumakademickie.pl/fa/2010/11/podaj-cegle/ [data odczytu 12.02.2015].
 • Dokowicz M. (red.) (2014), Diagnoza stanu studiów doktoranckich. Najważniejsze problemy, http://www.krd.ogicom.pl/include/user_file/Rumianek_pliki/DIAGNOZA%20STUDIOW/Diagnoza%20Stanu%20Studiów%20Doktoranckich%201_0.pdf [data odczytu 12.02.2015].
 • Dz. U. z dnia 3 lutego 2004 r. oraz art. 31 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595).
 • Dziennik Ustaw RP z dnia 14 października 2014, poz. 1383.
 • http://forum.gazeta.pl/forum/w,16566,133927607,,Promotor_pomocniczy.html?v=2 [data odczytu 8.03.2012].
 • http://forum.gazeta.pl/forum/w,87574,148630439,,Promotor_pomocniczy.html?v=2 [data odczytu 22.12.2013].
 • http://sliwerski-pedagog.blogspot.com/2012/11/promotor-pomocniczy-w-przewodzie.html
 • [data odczytu 1.12.2012].
 • http://www.pan.uz.zgora.pl/index.php/promotorzy-pomocniczy [data odczytu 12.02.2015].
 • https://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_10/eb41ed7840c46a66db57fc3e1a4e4796.pdf [data odczytu 12.02.2015].
 • Izdebski H., Zieliński J.M. (2013), Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym. Komentarz, Wyd. Wolters Kluwer Polska – LEX, Warszawa.
 • Kiełba A. (2012), Kariera naukowa – zdobywanie stopni i tytułów naukowych [w:] Kariera naukowa w Polsce, Warunki prawne, społeczne i ekonomiczne, red. S. Waltoś, A. Rozmus, Wyd. Wolters Kluwer Polska – LEX, Warszawa.
 • Komunikat Nr 2/2014 Centralnej Komisji Do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie funkcji promotora pomocniczego w przewodach doktorskich http://www.ck.gov.pl/index.php/komunikaty-
 • ck/3300-k-o-m-u-n-i-k-a-t-n-r-22014 [data odczytu 12.02.2015].
 • Kulczycki E., Promotor pomocniczy w świetle nowego trybu awansu naukowego http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/promotor-pomocniczy-w-swietle-nowego-
 • trybu-awansu-naukowego/ [data odczytu 12.02.2015].
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, Dziennik Ustaw RP z dnia 14 października 2014, poz. 1383.
 • Stemplowski R. (2013), O prowadzeniu i analizowaniu polityki państwa, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław.
 • Śliwerski B. (2011), Klinika akademickiej pedagogiki, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Śliwerski B. (2013), Promotor pomocniczy, czyli o potrzebie ucieczki do przodu, „Forum Akademickie”, nr 9.
 • Śliwerski B. (2014), The master, „Pedagogika Społeczna”, nr 4.
 • Śliwerski B. Promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim – nowa rola dla habilitantów i kandydatów do tytułu naukowego, http://sliwerski-pedagog.blogspot.com/2012/11/promotor-pomocniczyw-przewodzie.html [data odczytu 12.02.2015].
 • Ustawa z dnia 14 marca 2013 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595; zm.: Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 182, poz. 1228; z 2011 r. Nr 84, poz. 455).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9ebaf9ce-a1a9-4f7a-96ab-d5a9d9c35deb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.