PL EN


2014 (R. XIII) | 1(51) | 75-93
Article title

Migracja jako podróż ku dorosłości: o głównych problemach rozwojowych dzieci – migrantów

Authors
Title variants
EN
Migration as a journey towards adulthood: the main developmental problems of migrant children
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Migracja zostaje przedstawiona w artykule jako kryzys rozwojowy, a więc „stan, w którym wcześniejsze doświadczenia i sposoby postępowania okazują się niewystarczające” ( Rożnowska i in. 2008, s. 25). Praca opisuje problemy wynikające z nakładania się tego kryzysu na inne, wynikające z dorastania, kryzysy rozwojowe dzieci i młodzieży. Omówione zostają, specyficzne dla dzieci i młodzieży, doświadczenia migracyjne ( syndrom nieobecnego rodzica, dziecięce przeżywanie stadiów rozstania z krajem i żałoby migracyjnej), rola szkoły we wprowadzaniu dziecka w nową kulturę i jego problemy z adaptacją szkolną, trudności wynikające z dorastania w migrującej rodzinie ( problemy ze zbudowaniem własnej tożsamości, rodzinny szok kulturowy, wchodzenie w rolę rodzica, zmiany w ekologii rodzinnej).Opisane zostają skutki wyżej wymienionych problemów, którymi są przedwczesna dorosłość i odwleczony bunt okresu dojrzewania.
EN
Migration is presented here as a developmental crisis, so the “state, in which previous experiences and practices appear to be insufficient” (Rożnowska i in. 2008, s. 25). The paper describes problems that stems from overlapping of this crisis on others, resulting from children and youth growing up, developmental crises. Children and youth specific migration experiences (such as the absent parent syndrome, children’s experiencing of migratory mourning and degrees of separation with home country) are discussed. Therole of school in process of entering child into new culture and main problems with educational adaptation are revealed. The difficulties arising from growing up in migratory family (identity building problems, family culture shock, stepping into the role of parentfield child, changes in family ecology) are presented. Finally, the results of abovementioned problems such as the untimely adulthood and delayed teenage rebellion, are shown.
Issue
Pages
75-93
Physical description
Dates
published
2014-05-31
Contributors
author
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • L.D Adams, K. M. Shambleau ( 2007) „Teachers’, Children’s, and Parents’ Perspectives on Newly Arrived Children’s Adjustment to Elementary School” ( w: ) L. D. Adams, A. Kirova ( red. ) Global Migration and Education. Schools, Children and Families” , Lawrence Erlbaum Associates, Publishsers, Mahwah, New Jersey, London.
 • L. D. Adams, A. Kirova (2007) „Introduction: Global Migration and the Education of Children” ( w: ) L. D. Adams, A. Kirova ( red. ) Global Migration and Education. Schools, Children and Families” , Lawrence Erlbaum Associates, Publishsers, Mahwah, New Jersey, London.
 • M. Constantine, D. Sue ( 2005) “Strategies for Building Multicultural Competence in Mental Health and Educational Settings”, Wiley, New Jersey.
 • M. Colson ( 2011) „Coping with absent parents”, Capstone Global Ltd, Hastings .
 • A. Cornille, W. D Brotherton ( 1993) „ Apllying the Developmental Family Therapy Model to Issues of Migrating Families” (w: ) B. H. Settles i inni “Families on the move. Migration, Immigration, Emigration, and Moblity”, The Haworth Press Inc. , New York.
 • O. Czerniawska (2007) “Szkice z pedagogiki i gerontologii”, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi, Łódź.
 • Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. Tom V ( 2006), Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • S. Furness, P. Gilligan (2010) „Religion, belief and social work. Making a difference”, The Policy Press, Bristol.
 • E. Fromm (2000) “Niech się stanie człowiek. Z psychologii etyki”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • H. Grzymała - Moszczyńska ( 1998) Sytuacja uchodźców w literaturze psychologicznej “ ( w: ) H. Grzymała - Moszczyńska, E. Nowicka ( red.) Goście i gospodarze. Problem adaptacji kulturowej w obozach dla uchodźców oraz otaczających je społecznościach lokalnych, Zakład Wydawniczy „NOMOS”, Kraków .
 • Ch. Hampten – Turner, F. Trompenaars (2004) „Managing people cross cultures”, Capstone, United States.
 • L. Herwartz, D. Kuffner, J. Landgraf (2007) „Acculturation and Education Achievment of Children With an Immigrant Background an German Primary Schools” ( w : ) L. D. Adams, A. Kirova ( red. ) Global Migration and Education. Schools, Children and Families” , Lawrence Erlbaum Associates, Publishsers, Mahwah, New Jersey, London.
 • E. Januszewska ( 2010) „Dziecko czeczeńskie w Polsce. Między traumą a doświadczeniem uchodźctwa.”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Z. Kawczyńska – Butrym ( 2009) „Migracje. Wybrane zagdnienia”, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin.
 • A. Kirova ( 2007) „ Moving Childhoods: Young Children’s Lived Experiences of Being Between Languages and Cultures.” ( w: ) L. D. Adams, A. Kirova ( red. ) Global Migration and Education. Schools, Children and Families” , Lawrence Erlbaum Associates, Publishsers, Mahwah, New Jersey, London.
 • E. Kownacka ( 2007) „Praca z obcokrajowcami jako wyzwanie psychologiczne doradcy zawodowego” (w: ) M. Piegat – Kaczmarczyk i in. „Podejście wielokulturowe w doradztwie zawodowym. Praktyczny poradnik dla doradcy zawodowego pracującego z klientem odmiennym kulturowo”, KOWZIEU, Warszawa.
 • E. Kownacka ( 2007) „Praca z obcokrajowcami jako zasób psychologiczny doradcy zawodowego” (w: ) M. Piegat – Kaczmarczyk i in. „Podejście wielokulturowe w doradztwie zawodowym. Praktyczny poradnik dla doradcy zawodowego pracującego z klientem odmiennym kulturowo”, KOWZIEU, Warszawa.
 • J. Kubitsky ( 2012) „Psychologia migracji”, Enegram, Warszawa.
 • Łotocki Ł., ( 2008) „Między swojskością a obcością? Imigranci z Armenii w Polsce”, ASPRA-JR, Warszawa .
 • P. Majkut ( 2011) „ Strategie adaptacyjne wietnamskich licealistów w Warszawie” ( w: ) E. Nowicka (red.) Blaski i cienie imigracji. Problemy cudzoziemców w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • D. Matsumoto, L. Juang ( 2007) „Psychologia międzykulturowa”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • G. Marshall ( 1998) „Słownik socjologii i nauk społecznych”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • R. McRae, P. Costa ( 2005) „Osobowość dorosłego człowieka”, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 • A.Mleczko ( 2009 )“Migracja a tożsamość - próba rekonstrukcji wybranych teorii adaptacji na przykładzie diaspory chinskiej w Mediolanie”. ( w: ) J. Isański ( red. ) Komunikacja międzykulturowa. Szanse i wyzwania., Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • E. Nowicka ( 2005 ) „Szkoła jako miejsce kontaktu kulturowego: uczniowie cudzoziemscy w warszawskich liceach” ( w: ) A. Kosecki, A. Stawarz ( red. )Postrzeganie dialogu międzykulturowego we współczesnych miastach Polski, Polskie Towarzystwo Etnologiczne, Wyższa Szkoła Humanistyczna, Warszawa.
 • D. C Pollock, R. E. Van Reken ( 2009) „Third Culture Kids. Growing Up Among Worlds”, Nicholas Brealey Publishing, Boston - London.
 • N. Rao, M. Yuen ( 2007) „Listening to Children: Voices of Newly Arrived Immigrants From the Chinese Mainland to Hong Kong.” ( w : ) L. D. Adams, A. Kirova ( red. ) Global Migration and Education. Schools, Children and Families” , Lawrence Erlbaum Associates, Publishsers, Mahwah, New Jersey, London.
 • A. Rejzner ( 1999) “Dojrzewanie, Dorastanie” ( w: ) D. Lalak, T. Pilch ( red. ) “Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej”, Wydawnictwo Akademickie “Żak”, Warszawa.
 • K. Samantrai ( 2004) “Culturally Competent Public Child Welfare Practice”, Brooks/Cole – Thomson Learning, Pacific Grove.
 • Bohdan Rożnowski, Dorota Bryk, Katarzyna Myk (2008) „Strategie radzenia sobie ze stresem migrantów zarobkowych podczas wyjazdu” ( w: ) K. Markowski ( red.) Migracja – wartość dodana? Studia nad migracją – t. 2 , http://www.kul.pl/files/602/public/Migravalue/Migr2_pl.pdf
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9ebe023b-a4c7-4099-a601-5dfe85d51dff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.