PL EN


2015 | 1 (354) | 141-150
Article title

Ekologiczne uwarunkowania zachowań konsumenckich

Content
Title variants
EN
Ecological Determinants of Consumer Behaviours
RU
Экологические обусловленности потребительского поведения
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem rozważań jest analiza ekologicznych uwarunkowań zachowań konsumenckich. W części teoretycznej zaprezentowano podstawowe kierunki działań Unii Europejskiej na rzecz zrównoważonej konsumpcji oraz zdefiniowano pojęcie świadomości ekologicznej i scharakteryzowano jej wpływ na zachowania konsumentów. Rozważania teoretyczne poparto wynikami badań zarówno wtórnych, przedstawiających zachowania i postawy konsumentów wobec produktów przyjaznych dla środowiska na europejskim rynku,jak również badań pierwotnych dotyczących zachowań konsumentów w wybranych obszarach rynku dóbr i usług ekologicznych w województwie śląskim. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
An aim of considerations is to analyse the ecological determinants of consumer behaviours. In the theoretical part, there are presented the basic directions of reassures taken by the European Union for sustainable consumption as well as defined the notion of ecological awareness and characterised its impact on consumers’ behaviours. The theoretical considerations are backed up by results of research, both secondary, presenting consumers’ behaviours and attitudes towards environmentfriendly products in the European market, and primary, concerning consumers’ behaviours in the selected areas of the market for ecological goods and services in the Silesian Province. The article is of the research nature.
RU
Цель рассуждений – провести анализ экологических обусловленностей потребительского поведения. В теоретической части представили основные направления действий Европейского Союза в пользу устойчивого потребле- ния и определили понятие экологической сознательности, а также дали характеристику ее влияния на поведение потребителей. Теоретические рассуждения подкрепили результатами как вторичных исследований, представляющих поведение и отношения потребителей к экологически чистым продуктам на европейском рынке, так и первичных исследований, касающихся поведения потребителей в избранных областях рынка экологических благ и услуг в Силезском воеводстве. Статья имеет исследовательский характер.
Year
Issue
Pages
141-150
Physical description
Dates
published
2015-01-2015-02
Contributors
References
 • Attitudes of Europeans towards building the single market for green products (2012), http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_367_en.pdf [dostęp: 29.03.2014].
 • Burger T. (2005), „Świadomość ekologiczna społeczeństwa polskiego”, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa.
 • Dziewanowska K., Kacprzak A. (2013), Ekologiczna Konsumpcja na pokaz. Analiza społecznych i marketingowych skutków kreowania „Eko-ikon”, „Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 32.
 • Europa efektywnie korzystająca z zasobów – inicjatywa przewodnia strategii „Europa 2020” (2011), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, KOM(2011) 21.
 • Flash Eurobarometr, http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_367_fact_pl_pl.pdf [dostęp: 29.03.2014].
 • Nycz-Wróbel J. (2012), Świadomość ekologiczna społeczeństwa i wynikające z niej zagrożenia środowiska naturalnego (na przykładzie opinii mieszkańców województwa podkarpackiego), „Ekonomia i Nauki Humanistyczne”, z. 19 (3), „Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej”, nr 286.
 • Plan działania na rzecz zasobooszczędnej Europy (2011) Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, KOM(2011) 571.
 • Poskrobko B. (red.) (2007), Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa.
 • Raport „Rozwój rynku dóbr i usług ekologicznych w warunkach gospodarki polskiej (2014), UE w Katowicach, Katowice, materiał niepublikowany.
 • Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu (2010), Komunikat Komisji COM(2010) 2020.
 • Witek L. (2008), Proces kształtowania ekologicznych zachowań konsumentów, „Zarządzanie i Marketing”, z. 12, „Zeszyty Naukowe Polityki Rzeszowskiej”, nr 248, Rzeszów.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9edbc66a-7815-4b15-b78a-0cec9241c9f6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.