Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 12 | 309-330

Article title

Charakterystyka poszczególnych (innych niż strajk) akcji protestacyjnych

Content

Title variants

EN
Charakteristic other than strike industrial particular actions

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest omówienie akcji protestacyjnych. Poszczególne jego części opisują akcję okupacyjną, blokadę, bojkot, czarny PR, dzień bez wokandy, motocyklowe patrole pracownicze, obstrukcjonizm, odmowę przeprowadzania przez personel medyczny planowanych świadczeń medycznych, pikietę, strajk biały/włoski, strajk chorobowy/tajny, strajk czarny, strajk głodowy, strajk japoński, urlop na żądanie, zbiorowe rozwiązanie indywidualnych stosunków pracy. Każda z części formułuje definicję protestu, wskazuje unormowania prawne i w sposób ogólny przedstawia zagadnienie legalności akcji protestacyjnej. Artykuł wskazuje, że ze względu na znaczną różnorodność akcji protestacyjnych jedynym racjonalnym rozwiązaniem legislacyjnym jest ich regulacja w różnych aktach normatywnych.
EN
The aim of the article is to present industrial actions. Following chapters are about sit-down action, blockade (traffic block), boycott, negative campaigning, day without cause list, employee motorcycle patrols, obstructionism, refusal performance planned medical benefit by medical staff, picketing, go-slow/working without enthusiasm, black strike, hunger-action, japanese strike, employee’s leave at request, collective termination of an employment relationship. Each caption formulates definition of protest, indicates legal basis and presents legal issue of legality of industrial action. The article indicates, that on account of the large variety of industrial actions, the only rational legislative solution is the control of them in various acts.

Year

Volume

12

Pages

309-330

Physical description

Contributors

 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

References

 • Baran K.W., Inne niż strajk akcje protestacyjne w systemie polskiego prawa pracy, [w:] Stosunki zatrudnienia w dwudziestoleciu społecznej gospodarki rynkowej. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej Profesor Barbary Wagner, red. A. Sobczyk, Warszawa 2010.
 • Baran K.W., Zbiorowe prawo pracy, Kraków 2002.
 • Baran K.W., Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, Kraków 2007.
 • Cudowski B., Reprezentacja praw i interesów pracowniczych w sporach zbiorowych, [w:] Reprezentacja praw i interesów pracowniczych, red. G. Goździewicz, Toruń 2001.
 • Gersdorf M., Gudowska B. (red.), Społeczne ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe. Komentarz, Warszawa 2012.
 • Grzegorczyk T. (red.), Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2010.
 • Kałuszka J., Szymański P., Związki, strajki, negocjacje, Warszawa 1982.
 • Kurzynoga M., Warunki legalności strajku, Warszawa 2011.
 • Masewicz W., Strajk. Studium prawno-socjologiczne, Warszawa 1986.
 • Nowińska E., du Vall M., Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Warszawa 2008.
 • Serafin K., Urlop na żądanie a pracownicze formy protestu, [w:] Z zagadnień współczesnego prawa pracy. Księga jubileuszowa Profesora Henryka Lewandowskiego, red. Z. Góral, Warszawa 2009.
 • Święcicki M., Instytucje polskiego prawa pracy w latach 1918-1920, Warszawa 1960.
 • Wagner B. (red.), Kodeks pracy 2011, Komentarz, Gdańsk 2011.
 • Zatorski W., Naruszenie dóbr osobistych pracodawcy, Warszawa 2011.
 • Zdyb M., Sieradzka M. (red.), Ustawa o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 2011.
 • Zoll A. (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz. Tom II. Komentarz do art. 117-277 k.k., Kraków 2006.
 • Chmielek-Łubińska E., Urlop na żądanie pracownika, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2003, nr 3.
 • Cudowski B., Pozastrajkowe środki prowadzenia sporów zbiorowych, „Monitor Prawa Pracy” 2009, nr 4.
 • Jachimowicz M., Penalizacja zjawiska stalkingu, „Edukacja Prawnicza” 2011, nr 6.
 • Korus P., Strajk nielegalny, Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej 1998.
 • Ładoś S., Warchoł M., Krytycznie o karalności stalkingu po nowelizacji Kodeksu karnego (art. 190a), „Iustitia” 2012, nr 1.
 • Sękara M., Wybrane aspekty pojęcia strajku i wolności strajkowej w systemie prawa polskiego, Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej 2005.
 • Żołyński J., Obowiązki uczestników i organizatorów strajku, „Monitor Prawa Pracy” 2011, nr 8.
 • Żołyński J., Status prawny strajku okupacyjnego, „Monitor Prawa Pracy” 2012, nr 5.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9f09a270-69e8-40b4-9b8b-66bec1a5ccfc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.