PL EN


2014 | 14/1 | 17-32
Article title

Instytucja referendum w Uzbekistanie

Content
Title variants
EN
Institution referendum in Uzbekistan
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu jest referendum Republiki Uzbekistan będące ogólnonarodowym głosowaniem obywateli nad najważniejszymi sprawami życia społecznego i państwowego w celu przyjęcia ustaw Republiki Uzbekistan i innych decyzji. Decyzje przyjęte w referendum mają wyższą moc prawną i mogą być zmienione lub uzupełnione jedynie w drodze referendum. Referendum na równi z wyborami jest sposobem bezpośredniego wyrażenia woli narodu. Referendum odbywa się na całym obszarze Uzbekistanu. Prawną podstawę instytucji referendum tworzy przede wszystkim Konstytucja Republiki Uzbekistan i ustawa „O referendum Republiki Uzbekistan”. Prawo uczestniczenia w referendum stanowi jeden ze sposobów bezpośredniego uczestniczenia obywateli Uzbekistanu w sprawowaniu władzy.
EN
Subject of the article is a referendum of the Republic of Uzbekistan which is a nationwide vote of citizens over the most important issues of society and the state to adopt laws of the Republic of Uzbekistan and other decisions. Decisions adopted in a referendum, have a higher legal force and may be amended or supplemented only by referendum. Referendum on par with the elections is a way to direct expression of the will of the people. The referendum takes place throughout the Uzbekistan.The legal basis for the institution of the referendum produces primarily the Constitution of the Republic of Uzbekistan and the Law “On the Referendum of the Republic of Uzbekistan”. The right to participate in the referendum is one of the ways of direct participation of citizens of Uzbekistan in deciding matters of society and the state.
Year
Volume
Pages
17-32
Physical description
Contributors
References
  • Grabowska S., Formy demokracji bezpośredniej w wybranych państwach europejskich, Rzeszów 2009.
  • Kuciński J., Z zagadnień współczesnej demokracji politycznej, Warszawa 2005.
  • Kuciński J., Demokracja bezpośrednia i jej formy – zagadnienia prawno-polityczne, „Cogitatus” 2002, nr 1.
  • Uzbiębło P., Demokracja partycypacyjna, Gdańsk 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9f1ae513-e1c8-4836-9638-1a85753a43d9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.