PL EN


2016 | 47 | 217-226
Article title

Włączenie społeczne w krajach Unii Europejskiej – refleksja na półmetku realizacji strategii Europa 2020

Content
Title variants
EN
Social Inclusion in European Union Countries – Halfway Reflection on the Europe 2020 Strategy
RU
Социальная интеграция в странах Европейского союза – размышление на пути реализации стратегии Европа-2020
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jedną z ambicji Unii Europejskiej (UE) jest aktualnie promowanie wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu (wzrostu inkluzywnego). Intensyfikacja działań na jego rzecz ma miejsce zwłaszcza w ostatnich latach – po kryzysie. Celem niniejszych badań uczyniono ocenę skuteczności polityki UE w zakresie włączenia społecznego na podstawie wytycznych strategii Europa 2020. Obecnie przypada połowa dekady, w trakcie której powinny zostać zrealizowane cele tego programu. Jednym z priorytetów jest właśnie wzrost inkluzywny. W artykule przedstawiono najważniejsze pojęcia związane z poruszanym tematem (nierów-ności, ubóstwo, wykluczenie społeczne) oraz pokrótce scharakteryzowano ich wpływ na gospo-darkę. Następnie omówiono specyficzne dla UE podejście do kwestii socjalnych, koncentrując się przede wszystkim na kwestiach opisanych w strategii Europa 2020 dotyczących walki z wykluczeniem. W kolejnej części artykułu zaprezentowano dane statystyczne związane z włączeniem społecznym, a ich wartości pozwoliły zakwestionować skuteczność przyjętej w UE polityki, aczkolwiek nie może ona być uznana za jedyną przyczynę obserwowanych niepowodzeń. W związku z tym podjęto także próbę wskazania innych okoliczności, które mogły zadecydować o niesatys-fakcjonującym stopniu realizacji celów strategii Europa 2020. Ponadto, na podstawie dokumentów unijnych zaprezentowano dotyczące tematu włączenia społecznego rekomendacje dla krajów członkowskich. Okazuje się, że zalecenia nie dotyczą tylko i wyłącznie walki z ubóstwem, ale kładą duży nacisk na kwestie związane z rynkiem pracy i edukacją.
EN
One of the current ambitions of the European Union (EU) policy is to promote inclusive growth in all Member States (MS). After the crisis, over the last few years the EU and its MS have made a series of important decisions that put stronger emphasis on social aspects. The aim of the research was to discuss effectiveness of the current European policy in the field of poverty and social exclusion on a basis of statistics concerning mentioned phenomena. The discussion is signif-icant, because it takes places five years after the Europe 2020 strategy introduction. One of the priorities of the strategy is inclusive growth. The paper explains the most important issues concerning inequalities, poverty and social inclusion as well as their impact on an economy, describes the attitude toward social protection common in the EU and presents the chosen aspects the of Europe 2020 strategy concerning the fight against social exclusion. Then the paper juxtaposes those issues with statistical data, what lets question the efficiency of the EU policy. Some other probable reasons of unsatisfactory results are also discussed. On a basis of EU documents there are also presented some recommendations for the MS. There are focused mainly on labour market and education.
Year
Volume
47
Pages
217-226
Physical description
Contributors
References
 • Draft thematic guidance fiche for desk officers. Thematic objective 9: SOCIAL INCLU-SION VERSION 2 – 27/01/2014.
 • Employment, Social Affairs & Inclusion, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId= 1044&langId=en (stan na dzień 1.09.2015)
 • EUROPA 2020, 2010, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela, 3.03.2010.
 • Europa 2020 w skrócie, http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/index _pl.htm (stan na dzień 20.08.2015).
 • European Commission, 2013, Annual Growth Survey 2014, Brussels, 13.11.2013, COM(2013) 800 final.
 • European Commission Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion, 2014, Employment and Social Developments in Europe 2014.
 • Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators/europe-2020-strategy/ headline-indicators-scoreboard (stan na dzień 1.09.2015).
 • Eurostat statistics explained http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/ Thematic_glossaries (stan na dzień15.08.2015).
 • Golinowska S., Broda-Wysocki P., 2005, Kategorie ubóstwa i wykluczenia społecznego. Przegląd ujęć [w:] Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Badania. Metody. Wyniki, red. S. Golinowska, E. Tarkowska, I. Topińska. IPiSS, Warszawa.
 • Komisja Europejska, 2015, Sprawozdanie ogólne z działalności Unii Europejskiej – 2014, Bruksela.
 • Okun A., 1975, Equality and Efficiency: The Big Tradeoff, http://www.aspeninstitute.org/ sites/default/files/content/docs/OKUN_EQUALITY_AND_EFFICIENCY_%28AS08%29.PDF (stan na dzień 21.08.2015).
 • Pęciak R., Tusińska M., 2015, The fight against poverty in the European Union – expec-tations versus reality, „Journal of International Studies”, Vol. 8, No. 2, http://dx. doi.org/10.14254/2071-8330.2015/8-2/10.
 • Stevans L.K., 2012, Income inequality and economic incentives: Is there an equity–efficiency tradeoff? “Research in Economics” 66, http://dx.doi.org/10.1016/j.rie. 2011.10.003
 • Tusińska M., 2013, Nierówności dochodowe a wzrost i rozwój gospodarczy [w:] Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego. Zagadnienia teoretyczne, red. S. Swadźba, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Tusińska M., 2014, Działania na rzecz konkurencyjności i wzrostu gospodarczego [w:] Zarządzanie gospodarcze w strefie euro, red. J. Pietrucha, J. Żabińska, Difin, Warszawa.
 • Thorbecke E., Charumilind Ch., 2002, Economic Inequality and Its Socioeconomic Impact, “World Development” Vol. 30, No. 9, http://dx.doi.org/10.1016/S0305-750X (02)00052-9
 • Traktat lizboński, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV:ai0023 (stan na dzień 1.09.2015).
 • Wilkin J., 1997, Efektywność a sprawiedliwość jako problem ekonomiczny [w:] Efektywność a sprawiedliwość, red. J. Wilkin, Key Text, Warszawa.
 • Wilkinson R., Pickett K., 2009, The Spirit Level: Why More Equal Societies Almost Always Do Better, London, Allen Lane.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9f94c669-fd49-45aa-bfa2-42d2d24ff75a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.