PL EN


2015 | 2(40) | 101-106
Article title

Prosumer Energy — a Benefit or Loss for Beneficiaries in the Light of the Act on Renewable Sources of Energy

Authors
Title variants
PL
Energetyka prosumencka — korzyść czy strata dla beneficjentów w świetle ustawy o odnawialnych źródłach energii
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
For selected photovoltaic installations generating 3 and 10 kW power, operating in the on-grid system, the amount of electric power that can be generated has been calculated. Next, business analysis has been conducted based on static and dynamic methods, such as: SPBT, PBP, NPV, IRR and CCE. Calculations were made for three options: i.e. the system investment costs are born in their entirety by the investor, or the installation is purchased in the framework of the ‚Prosument’ programme run by the National Fund for Environment Protection and Water Management. As a result of the calculations made it has been found that despite support instruments and attractive purchase prices of the energy generated, the electric power generation is not profitable with the current level of investment expenditure for the construction of such an installation if we take into considerations the running and depreciation costs. Taking advantage of the 40% investment co-financing in the 10kW ‚Prosumer’ programme will enable only to minimise losses.
PL
Dla przykładowych instalacji fotowoltaicznych o mocach 3 kW i 10 kW pracujących w systemie on-gird obliczono ilość możliwej do uzyskania energii elektrycznej. Następnie przeprowadzono analizę ekonomiczną w oparciu o metody statyczne i dynamiczne takie jak: SPBT, PBP, NPV, IRR oraz CCE. Obliczenia wykonano dla trzech wariantów, tj.: koszty inwestycyjne systemu ponoszone są w całości przez inwestora, lub instalacja jest zakupiona w ramach programu NFOŚiGW „Prosument”, przy czym wartość umorzenia wynosi 30% lub 40% kosztów inwestycji. W wyniku przeprowadzonych obliczeń stwierdzono, że mimo instrumentów wsparcia oraz atrakcyjnych cen zakupu wytworzonej energii, przy obecnym poziomie nakładów inwestycyjnych na budowę tego typu instalacji, produkcja energii elektrycznej, po uwzględnieniu kosztów eksploatacyjnych i amortyzacji jest nieopłacalna. Skorzystanie z dofinansowania 40% inwestycji o mocy 10 kW w programie „Prosument” pozwoli jedynie na minimalizację strat.
Contributors
author
  • University of Agriculture in Krakow
References
  • Bartnik, R., and B. Bartnik. 2014. Rachunek ekonomiczny w energetyce. Warszawa: Wydawnictwo WNT.
  • Bławat, F. 2001. Analiza ekonomiczna. 2nd ed. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.
  • Knaga, J., K. Nęcka, and T. Szul. 2013. Analysis of Solar Radiation for the Purpose of Implementation of Photovoltaic Systems in Municipal Facilities. Paper read at Bioenergy and Other Renewable Energy Technologies and Systems. International Scientific Conference, 2013.09.16–18, at Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9fbf5ab3-6175-4dbc-bd62-d8139a320517
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.