PL EN


2018 | 61 | 23-52
Article title

LUBELSKI ZWIĄZEK PRACY KULTURALNEJ I INSTYTUT LUBELSKI (1934–1949)

Content
Title variants
EN
The Lublin Cultural Work Association and the Lublin Institute (1934–1949)
RU
Люблинский союз культурной работы и Люблинский институт (1934–1949)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przybliża dzieje powstania i działalność Lubelskiego Związku Pracy Kulturalnej oraz Instytutu Lubelskiego. Instytucje, w założeniu mające ożywić i organizować życie kulturalne w Lublinie, utworzono dzięki zaangażowaniu działaczy kulturalnych oraz ludzi wielkiego umysłu. Działania zwłaszcza Związku Pracy Kulturalnej doprowadziły do zbudowania gmachu, który stał się z czasem mocnym ośrodkiem życia kulturalnego w mieście. Stworzyły warunki do eksponowania dorobku kulturalnego Lublina i całego regionu. Dając zaś siedzibę Bibliotece, Muzeum i innym organizacjom, na długie lata zapewniły im możliwości dalszego rozwoju.
EN
This article focuses on the history of the origins and activities of the Lublin Cultural Work Association and the Lublin Institute. The institutions, established to stimulate and organise cultural life in Lublin, were created through the involvement of cultural activists and people of great minds. The activities, primarily of the Cultural Work Association, led to the development of an edifice which became a strong centre of cultural life in the city with the passage of time. They created conditions for the presentation of the cultural output of Lublin and of the entire region. Also, by granting a seat to the Library, the Museum, and other organisations, they provided them with opportunities for further development.
RU
В статье представлена история создания и функционирования Люблинского союза культурной работы и Люблинского института. Учреждения, призванные возродить и организовать культурную жизнь в Люблине, были созданы благодаря участию общественных деятелей и людей великого разума. В частности, деятельность Союза культурной работы привела к постройке здания, которое с течением времени стало важным центром культурной жизни города. Были созданы условия для демонстрации культурных достижений Люблина и всего региона. Предоставляя помещение Библиотеке, Музею и другим организациям, он создал условия для их дальнейшего развития на протяжении многих лет.
Year
Volume
61
Pages
23-52
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a000ac66-a5e8-4ff7-843f-aea4a6e4a680
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.