Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 49 | 303-312

Article title

Podbój Kanaanu w świetle Księgi Jozuego. Historia i wiara

Authors

Content

Title variants

EN
The conquest of Canaan in the light of The Book of Joshua. History and faith
DE
Der Kampf um Kanaan nach dem Buch von Josue. Geschichte und Glaube

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Jozue w Biblii przedstawiany jest jako „drugi” Mojżesz. W zamyśle autora biblijnego postać i dzieło Jozuego są przedstawiane na wzór Mojżesza: Jozue ma doprowadzić do końca dzieło Mojżesza, a więc zdobyć Izraela Ziemię Obiecaną. Wykonanie tego bożego nakazu ukazuje pierwsza część Księgi Jozuego (1,1-12,24): począwszy od Jerycha, Jozue zdobywa dla Izraela kolejne miasta i tereny Ziemi Obiecanej. Właśnie ta część Księgi Jozuego jest przedmiotem niniejszego artykułu. Opisy zdobywania poszczególnych miast i obszarów Kanaanu noszą znamiona tekstów historycznych; wyszczególnione są nazwy, liczby, przebieg operacji wojskowych oraz ich efekty. Tymczasem badania archeologiczne nie potwierdzają relacji ksiąg biblijnych o błyskawicznym podboju Kanaanu przez Izraelitów w XIII w., większość badaczy i egzegetów odrzuca dosłowne interpretacje biblijnych tekstów o podboju Kanaanu, ponieważ – jak uważają – opowieści te powstały dużo później niż same wydarzenia przez te opowieści opisywane. Jak interpretować tę niezgodność opisów biblijnych z opiniami badaczy opartych na wynikach badań archeologicznych i analizach egzegetycznych? Aby odpowiedzieć na te pytania autor artykułu dokonuje najpierw analizy głównych kampanii wojennych Jozuego (I), a następnie podejmuje próbę ich interpretacji w świetle danych archeologicznych (II).
EN
In the Bible, Joshua is presented as the “second” Moses. The biblical author presents the person and the work of Joshua using Moses as a model: Joshua is to finish the work of Moses, i.e. take possession of the Promised Land for the Israel. The fulfillment of God's order is described in the first part of the Book of Joshua (1:1-12:24): First, Joshua captures Jericho, followed by other cities and areas of the Promised Land. This is the part of the Book of Joshua that the paper is concerned with. Descriptions of the takings of individual cities and areas of Canaan have hallmarks of historic texts; they contain names, numbers, the course of military operations and their results. However, archaeological research do not confirm the instant conquest of Canaan by the Israeli in the 13th century, described in biblical texts, and, thus, most researchers and exegetes reject literal interpretation of biblical texts about the conquest of Canaan since they are of the opinion that these texts were written much later than the actual events described by them. How should this discrepancy between the biblical descriptions and the opinions of researchers based on the results of archaeological research and exegetic analyses be interpreted? To answer this question, the author of this paper first analyzes main military campaigns led by Joshua (I), and then attempts to interpret them in the light of archaeological data (II).
DE
Josue ist in der Bibel als „zweite“ Moses vorgestellt. Die Absicht des biblischen Autors ist die Vorstellung von Gestalt und Werk von Joshue nach dem Modell des Mose. Die Verwirklichung dieser göttlichen Ordnung zeigt der erste Teil des Buches von Josue (1,1-12,24): von Jericho Josue erobert für Israel Ortschaften und Territorien des Landes. Dieser Teil des Buches von Josue ist das Thema dieses Artikels. Die Beschreibungen des Erwerbs einzelner Städte und Regionen von Kanaan haben die Eigenschaften der historischen Texte (Namen, Zahlen, militärische Operationen, Auswirkungen). Die archäologischen Studien bestätigen nicht die Erzählung der Bibel über die rasche Eroberung des Kanaans durch die Israeliten in der dreizehnten Jahrhundert, weil diese Geschichten viel später als die Ereignisse von der Geschichte beschrieben wurden. Wie soll man die biblischen Beschreibungen und die Meinungen der Wissenschaftler interpretieren? Um diese Fragen zu beantworten, macht der Autor zuerst die Analyse der wichtigsten Feldzüge von Josue (I), und dann versucht sie im Licht archäologischer Daten (II) zu interpretieren.

Year

Issue

49

Pages

303-312

Physical description

Contributors

  • Katedra Teologii Biblijnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-a01e4f13-088a-48c8-8002-9aa814aebfdf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.