PL EN


Journal
2019 | 21 | 4 | 567-581
Article title

Ewolucja pojęcia małżeństwa w prawie europejskim

Authors
Content
Title variants
EN
The Evolution of the Concept of Marriage in European Law
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The path to changing the concept of marriage led through a change in the understanding of the family. The EU Charter of Fundamental Rights was intended to cover cases in which national legislation recognizes other possibilities of family formation than marriage. Thus, the entry in the Charter has been shaped in such a way as to avoid a clear response to the new issue of same-sex relationships; that is, it neither permits nor prohibits because of trends based on social movements. This does not affect the institution of marriage itself, but allows the recognition of other forms of family found in the internal regulations of the states as corresponding to marriage.
Journal
Year
Volume
21
Issue
4
Pages
567-581
Physical description
Dates
published
2019-12-30
Contributors
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
 • Błendowska M., Przemiany w rodzinie: próba odczytania współczesnej debaty na temat małżeń-stwa i rodziny, „Społeczeństwo i Rodzina” 45(4/2015), s. 130-144.
 • Cichoń Z., Prawa rodziny w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Stras-burgu, Palestra 58/7-8(667-668) 2013, s. 224-231.
 • Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29kwietnia 2004r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich, zmieniająca rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 i uchylająca dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG,90/365/EWG i 93/96/EWG (Dz.U. 2004, L 158, s. 77 – wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 5, t. 5).
 • Dz. U. 1977 r. Nr 38, poz. 167.
 • Dz. U. 1993 r., Nr 61, poz. 284.
 • Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Dz.U. 1993, nr 61, poz. 284 ze zm.
 • Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2009, opr. M. A. Nowicki, Warszawa 2010.
 • Gierycz M., Unii Europejskiej (re)definicja małżeństwa i rodziny. Antropologiczne i polityczne znaczenie w kontekście starzenia się Europy, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, vol. XXII, 2, Sectio K, Lublin 2015, s. 69-83.
 • Gronowska B., Jasudowicz T., Mik C., Prawa człowieka. Dokumenty międzynarodowe, Toruń 1996.
 • Hambura S., Muszyński M., Karta Praw Podstawowych z komentarzem, Dokumenty Europejskie tom III, Bielsko-Biała 2001.
 • Karta Praw Podstawowych 2012. Dz.U. UE Nr 326.
 • Kwak A., Współczesny świat zmian – alternatywy dla małżeństwa, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica” 51(2014), s. 5-17.
 • Mańko R., Kompetencje Unii Europejskiej w dziedzinie prawa prywatnego w ujęciu systemowym, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1(2016), s. 37-79.
 • Mostowik P., Kilka uwag o ochronie małżeństwa na tle Konstytucji i prawa międzynarodowego, w: Wokół problematyki małżeństwa w aspekcie materialnym i procesowym, red. J. Łuka-siewicz, A. Arkuszewska, A. Kościółek, Toruń 2017, s. 40-61.
 • Nazar M, Niektóre zagadnienia małżeństwa i rodziny w świetle unormowań Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., „Rejent” rok 7, nr 5(73), s. 100-125.
 • Nowicki M. A., Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Warszawa 2010.
 • Pudło A., Charakter zakazu dyskryminacji ze względu na orientacje seksualną w prawie UE, „Roczniki Administracji i Prawa” XVI(1), s. 45-56.
 • Resolution adopted by the General Assembly 217 (III). International Bill of Human Rights, A/RES/3/217, www.un-documents.net/a3r217.htm [dostęp: 14.10.2019].
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie unijnego planu przeciw-działania homofobii i dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową (2013/2183(INI)).
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 września 2015 r. w sprawie sytuacji w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej (2013-2014) (2014/2254(INI)). Dz.U.UE.C.2017.316.2.
 • Statut Rady Europy przyjęty w Londynie dnia 5 maja 1949r; Dz. U. 1994r. Nr 118, poz. 565.
 • Szukalski P., Rejestrowane związki osób tej samej płci we współczesnej Europie, „Roczniki Socjologii Rodziny” XXI(2011), s. 169-184.
 • Wyjaśnienia dotyczące Karty Praw Podstawowych 2007. Dz.U UE C 303.
 • Wyrok w sprawie C-673/16 Relu Adrian Coman i in. / Inspectoratul General pentru Imigrări i in. www.curia.europa.eu [dostęp: 12.10.2019].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a022616a-e2c7-49cd-ba03-57b7a70cb5c2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.