PL EN


2015 | 4(13) | 5-24 (20)
Article title

Kohabitacja a trwałość gabinetów koalicyjnych w Polsce po 1991 roku

Content
Title variants
EN
THE IMPACT OF COHABITATION ON THE DURATION OF COALITION GOVERNMENTS IN POLAND AFTER 1991
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
In relation to the systemic transformation, which began in Poland in 1989, there was a need to define a new political regime. Eventually it was decided to settle upon a system of government which is characterised by the duality of executive power exercised by the President, as well as Prime Minister and the government accountable to parliament. This element of the political regime creates the potential for cohabitation – an inher-ently conflictual phenomena which can have many negative consequences. One of them is the possibility of its negative impact on the duration of the coalition cabinet. In this article, we intend to test the hypothesis, according to which the phenomenon of cohabitation has a negative impact on coalition governments through the reduc-tion of their duration. The aticle consists of four parts. The first briefly characterizes the evolution of the Polish political regime, highlighting the potential for cohabita-tion which is created by the dual structure of executive – the permanent element of Polish system of government. In the second part we explain the concepts of the cabinet government and the coalition. In the third section we describe coalition gov-ernments formed in Poland in the years 1991–2014 and the phenomenon of cohabitation occurring during their lifetime. In the fourth part we examine the impact of cohabitation on the duration of coalition governments in Poland. The conclusions of the analysis are presented at the end.
Year
Issue
Pages
5-24 (20)
Physical description
Contributors
 • Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski, ul. Ko-szarowa 3, 51-149 Wrocław, e-mail: michal.banas@uni.wroc.pl
 • Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski, ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław, e-mail: piotr.lechowicz89@gmail.com
References
 • Antoszewski A., 1997, Forma rządu [w:] Demokracje Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wrocław.
 • Antoszewski A., 2008a, Instytucjonalne uwarunkowania procesu decyzyjnego [w:] De-mokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wrocław.
 • Antoszewski A., 2008b, Tworzenie i utrzymanie koalicji gabinetowych [w:] Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wrocław.
 • Antoszewski A., 2010, Reżimy polityczne państw postradzieckich [w:] Transformacja systemów politycznych państw obszaru byłego Związku Radzieckiego, red. R. Herbut, W. Baluk, Wrocław.
 • Antoszewski A., 2012, System polityczny RP, Warszawa.
 • Banaś M. 2014, Dualizm egzekutywy jako zagrożenie dla procesu demokratyzacji – rzeczywistość czy imaginacja?, „Polityka i Społeczeństwo” 2014, nr 2.
 • Chmaj M. (red.), 2006, Rządy koalicyjne w III RP, Olsztyn.
 • Chmaj M., Żmigrodzki M. (red.) 1998, Gabinety koalicyjne w Polsce w latach 1989–1996, Lublin.
 • Dudek A., 2007, Historia polityczna Polski 1989–2005, Kraków.
 • Dziemidok B., 1997, Spór o instytucję prezydenta w okresie transformacji ustrojowej [w:] Kierunki ewolucji systemu politycznego Rzeczypospolitej Polskiej, red. M. Żmigrodzki, Lublin.
 • Elgie R., 2010, Semi-presidentialism, Cohabitation and the Collapse of Electoral De-mocracies, 1990–2008, „Government and Opposition”, vol. 45, nr 1.
 • Elster J. (red.), 1996, The Roundtable Talks and the Breakdown of Communism, Chicago and London.
 • Frye T., 1997, A Politics of Institutional Choice: Post-Communist Presidencies, “Com-parative Political Studies”, vol. 30, nr 5. DOI: http://dx.doi.org/10.1177/001041 4097030005001
 • Gebethner S., 1994, Parlamentarne i prezydenckie systemy rządów (porównawcza anali-za politologiczna), „Państwo i Prawo”, nr 7–8.
 • Glajcar R., 2004, Instytucja prezydenta w Polsce, Czechach i Słowacji w latach 1989–2000, Toruń.
 • Glajcar R., 2009, Ewolucja siły polskiej prezydentury w latach 1989–2009 [w:] Trans-formacja systemowa w Polsce 1989–2009. Próba bilansu, red. R. Glajcar, W. Wojtasik, Sosnowiec.
 • Grzybowski M., 2012, System rządów w Rzeczypospolitej Polskiej: charakterystyka i diagno-za wątpliwości. Uwagi wprowadzające, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” nr 1.
 • Herbut R., 2004, Gabinet [w:] Leksykon politologii, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wrocław.
 • Jednaka W., 2004, Gabinety koalicyjne w III RP, Wrocław.
 • McMenamin I., 2008, Semi-Presidentialism and democratisation in Poland [w:] Semi-Presidentialism in Central and Eastern Europe, red. R. Elgie, S. Moestup, Manchester.
 • Metcalf L., 2000, Measuring Presidential Power, “Comparative Political Studies”, vol. 33, nr 5. DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0010414000033005004
 • Müller W.C., Bergman T., Strøm K., 2012, Coalition Theory and Cabinet Governance: An Introduction [w:] Cabinets and Coalition Bargaining: The Democratic Life Cy-cle in Western Europe, Oxford.
 • Shugart M., Carey J., 1992, Presidents and Assemblies: Constitutional Design and Elec-toral Dynamics, Cambridge. DOI: http://dx.doi.org/10.1017/CBO9781139173988
 • Siaroff A., 2003, Comparative Presidencies: The Indequacy of the Presidential, Semi-Presidential and Parlaimanetary Distinction, “European Journal of Political Re-search”, vol. 42, nr 3. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/1475-6765.00084
 • Sokół W., 2006, Teoretyczne aspekty tworzenia i funkcjonowania rządów koalicyjnych, [w:] Rządy koalicyjne w III RP, red. M. Chmaj, Olsztyn.
 • Strøm K., 1990, Minority Government and Majority Rule, Cambridge 1990.
 • Wiatr J., 1993, Rewolucja czy restauracja, „Dziś”, nr 8. Wojtaszczyk K.A., Jakubowski W., 2007, Struktura współczesnego państwa [w:] Społe-czeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, red. K. A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a046e89d-1150-47ca-8ed8-a2bdfb489681
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.