PL EN


2013 | 168 | 82-95
Article title

Mierzenie skuteczności współpracy międzyorganizacyjnej w zarządzaniu bezpieczeństwem publicznym

Content
Title variants
EN
Measuring the Inter-organizational Collaboration Efficacy in Public Safety Management
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The purpose of this article is to learn ways of measuring the inter-organizational collaboration efficacy and adapting them in public safety management. This paper presents the essence of inter-organizational collaboration in public management, guidelines for control of its performance and its determinants in shaping safety. The proposed method of measuring collaboration efficacy is both, quantitative and qualitative. However, this method is open and indicators can be shaped according to individual needs.
Year
Volume
168
Pages
82-95
Physical description
References
 • Berlin J.M., Carlström E.D.: Why is Collaboration Minimised at the Accident Scene? A Critical Study of a Hidden Phenomenon. "Disaster Prevention and Management" 2011, Vol. 20/2.
 • Came'n C., Gottfridsson P., Rundh B.: To Trust or Not to Trust? Formal Contracts and the Building of Long-term Relationships. "Management Decision" 2011, Vol. 49, No. 3.
 • Chenhall R., Langfield-Smith K.: Multiple Perspectives of Performance Measures. "European Management Journal" 2007, Vol. 25/4.
 • Cielecki T.: Prewencja kryminalna. Studium z profilaktyki kryminologicznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004.
 • Ehrengren L., Hörnsten B.: Performance and Risk Management in Strategic Cooperation: A Comparative Study of Business and Military Sectors. "International Journal of Productivity and Performance Management" 2011, Vol. 60.
 • Findelsen W.: Analiza systemowa - podstawa i metodologia. PWN, Warszawa 1985.
 • Fryer K., Antony J., Ogden S.: Performance Management in the Public Sector. "International Journal of Public Sector Management" 2009, Vol. 22/6.
 • Gorenak I., Gorenak V.: An Assessment of the Cooperation of Governmental Agencies with the Criminal Investigation Department in Criminal Investigations: The Case of Slovenia. "Policing: An International Journal of Police Strategies & Management" 2009, Vol. 32/3.
 • Heimbürger M., Dietrich P.: Identifying the Basis of Collaboration Performance in Facility Service Business. "Facilities" 2012, Vol. 30/11.
 • Kapucu N., Arslan T., Demiroz F.: Collaborative Emergency Management and National Emergency Management Network. "Disaster Prevention and Management" 2010, Vol. 19/4.
 • Kijowski D., Kulesza M., Misiąg W., Prutis S., Stec M., Szlachta J., Zaleski J.: Bariery prawne efektywnego i skutecznego funkcjonowania lokalnej i regionalnej administracji publicznej oraz propozycje ich likwidacji lub ograniczenia. "Samorząd Terytorialny" 2005, nr 1-2.
 • Kożuch B.: Skuteczne współdziałanie organizacji publicznych i pozarządowych. Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków 2011.
 • Kożuch B.: Humanizm organizacyjny w koncepcjach zarządzania publicznego. W: Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania. Red. S. Banaszak, K. Doktor. Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania, Poznań 2009.
 • Lank E.: Collaborative Advantage. Palgrave Macmillan, New York 2007.
 • Latusek-Jurczak D.: Zarządzanie międzyorganizacyjne. Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 • Lettieri E., Masella C., Radaelli G.: Disaster Management: Findings FROM a Systematic Review. "Disaster Prevention and Management" 2009, Vol. 18/2.
 • Moynihan D.P.: The Network Governance of Crisis Response: Case Studies of Incident Command Systems. "Journal of Public Administration Research and Theory" 2009, No. 19(4).
 • Pomarańczowa Księga, zarządzanie ryzykiem - zasady i koncepcje. Ministerstwo Skarbu Jej Królewskiej Mości, Crown, Colegate 2004.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi) Dz.U. 1998, nr 161, poz. 1108.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania i współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej biorących udział w działaniu ratowniczym Dz.U. 2001, nr 82 poz. 895.
 • Ryan C., Walsh P.: Collaboration of Public Sector Agencies: Reporting and Accountability Challenges. "International Journal of Public Sector Management" 2004, Vol. 17/7.
 • Schnobrich-Davis J., Terrill W.: Interagency Collaboration: An Administrative and Operational Assessment of the Metro-LEC Approach. "Policing: An International Journal of Police Strategies & Management" 2010, Vol. 33/3.
 • Sienkiewicz P.: Analiza ryzyka w zarządzaniu projektami systemów. "Problemy Techniki Uzbrojenia" 2005, nr 9.
 • Sienkiewicz-Małyjurek K.: Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym w samorządzie lokalnym - istota i inicjatywy. Kwartalnik Naukowy Organizacja i Zarządzanie. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011, nr 1(13).
 • Sienkiewicz-Małyjurek K.: Bezpieczeństwo publiczne - zarys problematyki. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
 • Sienkiewicz-Małyjurek K.: Rola samorządów gminnych w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego. "Samorząd Terytorialny" 2010, nr 7-8.
 • Simatupang T.M., Sridharan R.: The Collaboration Index: A Measure for Supply Chain Collaboration. "International Journal of Physical Distribution & Logistics Management" 2005, Vol. 35/1.
 • Sluis A., Cachet L., Ringeling, A.: Results-based Agreements for the Police in the The Netherlands. "Policing: An International Journal of Police Strategies and Management" 2008, Vol. 31/3.
 • Standard zarządzania ryzykiem. Federation of European Risk Management Associations, Brussels 2002.
 • Staniec K., Klimczak K.M.: Panorama ryzyka. W: Zarządzanie ryzykiem operacyjnym. Red. I. Staniec, J. Zawiła-Niedźwiecki. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.
 • Strużycki M.: Stosunki partnerskie w łańcuchu dystrybucji. W: Przedsiębiorstwo partnerskie. Red. M. Romanowska, M. Trocki. Difin, Warszawa 2002.
 • Światowiec-Szczepańska J.: Ryzyko partnerstwa strategicznego przedsiębiorstw, ujęcie modelowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2012.
 • Thomson A.M., Perry J.L., Miller T.K.: Conceptualizing and Measuring Collaboration. "Journal of Public Administration Research and Theory" 2009, 19/1.
 • Tubin D., Levin-Rozalis M.: Interorganizational Cooperation: The Structural Aspect of Nurturing Trust. "International Journal of Public Sector Management" 2008, Vol. 21.
 • Urban A.: Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • Dz.U. 2003, nr 96, poz. 873 z późn. zm. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej. Dz.U. 2008, nr 86, poz. 521.
 • Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Dz.U. 2007, nr 89, poz. 590 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych. Dz.U. 1997, nr 123, poz. 779.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Dz.U. 2001, nr 142, poz. 1592, ze zm.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Dz.U. 1998, nr 91, poz. 576.
 • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Dz.U. 2002, nr 19, poz. 185.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Dz.U. 2001, nr 142, poz. 1591.
 • Winkelen C.: Deriving Value from Inter-organizational Learning Collaborations. "The Learning Organization" 2010, Vol. 17/1.
 • Współpraca służb porządku publicznego z administracją rządową i samorządową. Red. A. Osierda, B. Wiśniewski. Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Bielsko- Biała 2008.
 • Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym, podręcznik wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w administracji publicznej w Polsce. Ministerstwo Finansów RP, Wydawnictwo Bentley Jennison, Warszawa 2004.
 • Zhonghua C., Ye W.: Research Frontiers in Public Sector Performance Measurement. "Physics Procedia" 2012/25.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a087d17e-a40d-4794-9c89-c7e71f68b17f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.