PL EN


2015 | 4(42) | 75-80
Article title

Problem samozatrudnienia — rola i miejsce mikroprzedsiębiorstw w gospodarce regionalnej

Title variants
EN
Self-Employment Problem—the Role and Place of Microenterprises in Regional Economy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł ma na celu podjęcie kwestii samozatrudnienia jako specyficznej formy działalności gospodarczej wykonywanej wyłącznie osobiście przez właściciela przedsiębiorstwa oraz jej uwarunkowań. Omówione zostaną kwestie tej formy działalności gospodarczej jako źródła innowacji, motoru zmian ekonomicznych i społecznych oraz miejsca zatrudnienia. Wskazane zostanie miejsce samozatrudnienia w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz gospodarce regionu. Do osiągnięcia tego celu posłużono się metodą przeglądu literatury z zakresu gospodarki lokalnej oraz małej i średniej przedsiębiorczości jak i podejmującej problem samozatrudnienia. Dokonano także przeglądu obowiązującego prawodawstwa, dokumentów organów Unii Europejskiej jak i dokumentów świadczących o wadze problemu, takich jak interpelacje poselskie (desk research). W celu zobrazowania podjętego problemu wykonana została analiza danych dotyczących samozatrudnienia w województwie opolskim (data analisys).
EN
Article’s aim is undertaking the issue of the self-employment as the peculiar form of business activity made exclusively personally by the owner of the enterprise and its conditioning. There also will be discussed this form of the business activity as the sources of innovations, engine of economic and social changes and places where individualists can find employment. There will be indicated the self-employment’s place in the sector of small and medium enterprises and the regional economy as well. For achievement of this aim there will be used the literature review from the scope of the local economy and the small and medium-entrepreneurship as well as undertaking the problem of the self-employment. The legislation being in force, documents of bodies of the European Union as well as documents attesting to the importance of the problem, so as parliamentary questions will be indicated (desk research). There was undertaken the analysis of data corresponding to the self-employment in Opolskie Voivodship having as the aim pointing the problem (data analysis).
Contributors
 • Politechnika Opolska
References
 • Brussa A., Tarnawa A. (red.) (2011): Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,.
 • Duraj T. (2007): Prawna perspektywa pracy na własny rachunek. [w:] E. Kryńska (red.): Praca na własny rachunek. Determinanty i implikacje, Studia i Monografie/Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 • Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2009 r. (2011), Warszawa, Główny Urząd Statystyczny.
 • Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2010 r. (2011), Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa, Główny Urząd Statystyczny.
 • Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2011 r. (2013), Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa, Główny Urząd Statystyczny.
 • Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2012 r. (2014), Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa, Główny Urząd Statystyczny.
 • Jasińska-Biliczak A. (2014): Instrumenty wspierające sektor małych i średnich przedsiębiorstw na poziomie lokalnym — przykład powiatu nyskiego. [w:] R. Brol, A. Sztando i A. Raszkowski (red.): Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, t. 332, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Kraśnicka T. (2002): Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej. Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna im Karola Adamieckiego, Katowice, Katowice, Wydawnictwo Uczelniane AE.
 • Łapiński J., Nieć M., Nikowska A., Orłowska J., Rzeźnik G., Tarnawa A., Wasilewska M., Węcławska D., Zadura-Lichota P., Zakrzewski R., Cieślik J., Czarzasty J., Dąbrowski J., Koładkiewicz I., Konieczna-Sałamatin J., Stasiowski J. (2014): Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012–2013. Warszawa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Pedersini R., Colett D. (2010): Self-Employed Workers: Industrial Relations and Working Conditions. Dublin, Europena Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.
 • Singer S., Amoros J.E., Moska D. (2015): Global Entrepreneurship Monitor. 2014 Global Report. gemconsortium.org, GEM, [dostęp: 2015.11.12], [@:] http://www.gemconsortium.org/report/49079.
 • Tarnawa A., Zadura-Lichota P. (red.) (2012): Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010–2011. Warszawa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Tarnawa A., Zadura-Lichota P. (red.) (2013): Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011–2012. Warszawa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a09be9eb-f7c0-4d73-8d81-91d2cfc1b171
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.