PL EN


2019 | 1 | 269-281
Article title

Na ratunek uczącym się matematyki. Jak moglibyśmy się uczyć, III

Content
Title variants
EN
How to help students to learn mathematics in schools in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Poziom i skuteczność nauczania matematyki w polskich szkołach jest w stanie uratować strategia równych szans, czyli skupienie uwagi na uczniu, jego indywidualnych możliwościach, zainteresowaniach i potrzebach, w przeciwieństwie do usilnych starań przygotowania wszystkich uczniów według programów nauczania bazujących na tej samej podstawie programowej do tego samego egzaminu, co, jak pokazuje Raport NIK-u, przynosi szkody przede wszystkim samym uczniom. Realizacja zaleceń Raportu nie jest jednak w stanie uzdrowić aktualnego stanu. Szansą na zmianę jest ukierunkowanie kształcenia matematycznego uczniów na ich indywidualne możliwości i zainteresowania. Nie mniej ważne jest również uwzględnienie w nauczaniu matematyki ewolucji samej matematyki w dzisiejszym świecie, by przygotować uczniów na czekające ich wyzwania niemal w każdym obszarze życia osobistego i zawodowego.
EN
The quality and effectiveness of teaching mathematics in Polish schools is able to save a strategy of equal opportunity, that is, focusing on the student, his individual abilities, interests and needs, in contrast to the efforts to prepare all students according to teaching programs based on the same core curriculum to the same exams, which, as shown in the NIK Report, harms primarily the students themselves. Implementation of the recommendations of the Report, however, is not able to change dramatically the current state. A chance for change is the orientation of students’ mathematical education to their individual abilities and interests. It is also important to include in mathematics education the evolution of mathematics itself in today’s world, to prepare students for the challenges they will face in almost every area of personal and professional life.
Year
Issue
1
Pages
269-281
Physical description
Contributors
 • Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
References
 • Gruszczyk-Kolczyńska E. (2019). Diagnoza kryzysu w matematycznym kształceniu dzieci oraz rekomendowane działania naprawcze. Zaczerpnięte 24 września 2019. Strona internetowa https://www.nik.gov.pl/plik/id,19329,vp,21937.pdf
 • Guralnik D.B. (red.) (1969). Webster’s New World Dictionary of the American Language Enlarged from the Concise Edition with Student Handbook. [b.m.]: The Southwestern Company.
 • Hartman J. (2019). Lwy oświecenia i matematołki. Polityka. Zaczerpnięte 24 września 2019. Strona internetowa https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1784528,1,lwy-oswiecenia-i-matematolki.read
 • Makiewicz M. (2019). Opinia w przedmiocie diagnozy problemów związanych z procesem nauczania matematyki w szkole (począwszy od IV klasy szkoły podstawowej) wraz z odpowiednimi rekomendacjami. Zaczerpnięte 24 września 2019. Strona internetowa https://www.nik.gov.pl/plik/id,19330,vp,21938.pdf
 • Newsweek Edukacja. Zaczerpnięte 24 września 2019. Strona internetowa https://www.newsweek.pl/edukacja
 • NIK. Informacja o wynikach kontroli. Nauczanie matematyki w szkołach. Zaczerpnięte 24 września 2019.Strona internetowa https://www.nik.gov.pl/plik/id,20330,vp,22953.pdf
 • NIK. Matematyka do poprawy. Zaczerpnięte 24 września 2019. Strona internetowa https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/matematyka-do-poprawy.html
 • PISA (2012). Results in Focus. What 15-year-olds know and what they can do with what they know. Zaczerpnięte 24 września 2019. Strona internetowa https://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-overview.pdf
 • Polya G. (2009). Jak to rozwiązać. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Steinhaus H. (1965). Przemówienie wygłoszone przy nadaniu doktoratu honorowego przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wiadomości Matematyczne, 8(2), 119-125.
 • Sysło M.M., Kwiatkowska A.B. (2014). Learning mathematics supported by computational thinking. W: G. Futschek, C. Kynigos (red.), Constructionism and Dreativity (s. 258-268). Wiedeń: Austriackie Towarzystwo Informatyczne.
 • Sysło M.M. (2018). Jak myśleć komputacyjnie. W: A.B. Kwiatkowska, M.M. Sysło (red.), Informatyka w Edukacji. Myśl komputacyjnie! (s. 3-14). Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Szyłło A. (2014). Niszczarka marzeń. Rozmowa z Marzeną Żylińską. Gazeta Wyborcza. Duży Format. Zaczerpnięte 24 września 2019. Strona internetowa http://wyborcza.pl/duzyformat/1,127290,16883764,-NIszczarka_marzen.html
 • Śliwerski B. (2007). Wstęp. W: J. Holt, Zamiast edukacji. Warunki uczenia się przez działanie. Kraków:Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Wing J. (2006). Computational thinking, Communications of the ACM 49(3), 33-35.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a09fe4cb-26eb-44ff-ba2c-6f90e15a8f3a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.