PL EN


2017 | 64 | 1: Praca socjalna | 5-24
Article title

Polityka Unii Europejskiej na rzecz poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami w obszarze zatrudnienia

Title variants
EN
The European Union Policy to Improve the Situation of People with Disabilities in Employment
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Article presents the strategy of the European Union to improve the situation of disabled people particularly in the area of employment. The first part discusses the basic statistics relating to the number of disabled persons in the European Union and in the Member States, as well as indicators on employment. In the next section cites key European regulations governing the issues of people with disabilities. A little more attention was paid to the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, which has become a reference point for European legislation. The last part is a brief characteristics of activation policies of people with disabilities in selected European countries.
PL
Artykuł przedstawia strategię działań Unii Europejskiej na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych szczególnie w obszarze zatrudnienia. W części pierwszej omówiono podstawowe statystyki odnoszące się do liczby osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej i w poszczególnych państwach członkowskich, a także wskaźniki dotyczące zatrudnienia. W kolejnej części przywołano kluczowe regulacje europejskie normujące kwestie osób niepełnosprawnych. Nieco więcej uwagi poświęcono Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych, która stała się punktem odniesienia dla europejskiego ustawodawstwa. Ostatnia część stanowi zwięzłą charakterystykę polityki aktywizacyjnej osób niepełnosprawnych w wybranych krajach europejskich.
Contributors
author
 • Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, bialyarek@wp.pl
References
 • Barens C., Mercer G., Niepełnosprawność, tłum. P. Morawski, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2008.
 • Biały I., Rynko M., Strzelecka H., Szczepaniak M., Osoby niepełnosprawne na rynku pracy w 2011 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012.
 • Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: European Disability Strategy 2010-2020: A Renewed Commitment to a Barrier-Free Europe, Brussels, 15.11. 2010.
 • Ekonomia społeczna w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Polski i niemiecki model ekonomii społecznej w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, red. A. Juros, A. Biały, Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Lublin 2014.
 • Employment of disabled people. Statistical analysis of the 2011 Labour Force Survey ad hoc module, Eurostat, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2015.
 • Fischer U., Przeciwdziałanie wykluczeniu osób niepełnosprawnych i wzmacnianie gospodarki socjalnej. Doświadczenia niemieckie, w: Ekonomia społeczna w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Polski i niemiecki model ekonomii społecznej w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, red. A. Juros, A. Biały, Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Lublin 2014, s. 12-57.
 • Garbat M., Zatrudnianie i rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnością w Europie, Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza, Zielona Góra 2012.
 • Gąciarz B., Socjologia niepełnosprawności. Instytucje a integracja osób niepełnosprawnych w Polsce, w: Socjologia medycyny w Polsce z perspektywy półwiecza: nurty badawcze, najważniejsze osiągnięcia, perspektywy rozwoju, red. A. Ostrowska, M. Skrzypek, IFIS PAN, Warszawa 2015, s. 332-347.
 • Giermanowska E., Zarządzanie niepełnosprawnością w miejscu pracy, „Trzeci Sektor” 2009, nr 16, s. 56-62.
 • Jan Paweł II, Ludzie najsłabsi i najbardziej potrzebujący w życiu społeczeństwa, Przesłanie Jana Pawła II do uczestników międzynarodowego sympozjum na temat: „Godność i prawa osoby z upośledzeniem umysłowym”, Watykan, 5 stycznia 2004.
 • Juros A., ABC przedsiębiorczości społecznej współczesnego obywatela, w: Dajmy szansę. Zatrudnienie i praca w perspektywie zdrowia psychicznego. Poradnik o charakterze samopomocowym, red. A. Juros, M. Kruk, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 23-41.
 • Juros A., Biały A., Partnerstwo w praktyce przedsiębiorstw ekonomii społecznej. Dobre praktyki, Lubelska Spółdzielnia Socjalna Koziołek, Lublin 2011.
 • Juros A., Biały A., Polski i niemiecki model ekonomii społecznej w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Porównanie doświadczeń i możliwości adaptacji niemieckich rozwiązań w województwie lubelskim, w: Ekonomia społeczna w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Polski i niemiecki model ekonomii społecznej w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, red. A. Juros, A. Biały, Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Lublin 2014, s. 58-127.
 • Majewski T., Czy jest możliwa zbieżna europejska polityka zatrudnienia osób niepełnosprawnych?, „Praca i Rehabilitacja Niepełnosprawnych” 2006, nr 9, s. 5-16.
 • Mitrus L., Niepełnosprawność jako przedmiot regulacji prawa pracy, w: Prawo a niepełnosprawność. Wybrane aspekty, red. M. Bosak, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2015, s. 3-18.
 • Ostrowska A., Niepełnosprawni w społeczeństwie 1993-2013, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2015.
 • Podgórska-Jachnik D., Praca socjalna z osobami z niepełnosprawnością i ich rodzinami, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2014.
 • Report on the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) by the European Union, European Commision, Brussels, 5.6.2014, SWD(2014) 182 final.
 • Szreniawska M., Znaczenie ratyfikacji Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych, „Niepełnosprawność: Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania” 2012, nr III (4), s. 5-16.
 • Trzyna A., Ewolucja pojęcia niepełnosprawności, w: Prawo a niepełnosprawność. Wybrane aspekty, red. M. Bosak, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2015, s. 78-89.
 • Uścińska G., Prawa osób niepełnosprawnych w regulacjach międzynarodowych, w: Rehabilitacja zawodowa – stan aktualny i proponowane zmiany, red. G. Uścińska, A. Wilmowska-Pietruszyńska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2014, s. 37-46.
 • Uścińska G., Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych w Polsce. Propozycje zmiany obecnych zasad, „Polityka Społeczna” 2015, nr 10 , s. 8-14.
 • Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), https://www.un.org/deve lopment/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html (8.07.2016).
 • Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Status of ratification, http://indicators. ohchr.org/ (8.07.2016).
 • Employment rate of people by type of disability, sex and age, Eurostat, dane za 2011 r., http:// appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hlth_dlm010&lang=en (10.07.2016).
 • Population by sex, age and disability status, Eurostat, dane za 2012 r., http://appsso.eurostat. ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hlth_dpeh005&lang=en (7.08.2016).
 • Bank Danych Lokalnych GUS – https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start
 • Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat) – http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a0a35453-d179-4eae-8c17-ade72f11cf83
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.