PL EN


2017 | XIX/1 | 179-196
Article title

KLASZTOR W SUPRAŚLU (OD UNII DO PRAWOSŁAWIA)

Authors
Content
Title variants
EN
MONASTERY IN SUPRAŚL (FROM THE UNION TO ORTHODOXY)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The Monastery in Supraśl was founded as an Orthodox one in the late fifteenth century. Initially the monks opposed the Union. The Monastery subordinated to the uniate rules in 1635, it then became one of the most significant Basilian centers in the Republic of Poland. Over time, the Basilians increasingly succumbed to Romanization and Polonization. Consequently, Latin altars (main and side ones), pulpit, confessional, stoup, instrumental organs and Latin devotional articles were installed in the Supraśl Orthodox Monastery. The restitution of the Orthodox Church was preceded by several years of preparation. One of the taken measures was the opening of a school in 1834 in Supraśl that provided education in the spirit of sympathy for Orthodoxy. The changes to the interior of the Orthodox Church in Supraśl involved the decoration of the altar according to the Eastern Greek rite, the removal of the side altars and the prohibition of instrumental music. Due to the preserved iconostasis the church was quickly adapted for the needs to celebrate the liturgy according to the Eastern Greek rite; the choir was created by the students from the local school. In 1828, the Basilians who came from the Latin rite were allowed to return to it. Thirty four monks left the Monastery in Supraśl, and only eight remained. The Basilian resistance against the restitution of the Orthodox Church was the result of their Romanization and Polonization. In contrast, the position taken by the Basilians from Supraśl reflected the attitude of their superior, Nikodem Marcinowski.
Keywords
Year
Volume
Pages
179-196
Physical description
Dates
published
2017-06-01
Contributors
author
 • Katedra Kultury Białoruskiej, Uniwersytet w Białymstoku, i.matus@wp.pl
References
 • Chotkowski Władysław. 1898. Dzieje zniweczenia Świętej Unii na Białorusi i Litwie w świetle pamiętników Siemaszki. Kraków: Spółka Wydawnicza Polska.
 • Cubrzyńska-Leonarczyk Maria. 1993. Oficyna supraska 1695-1803. Dzieje i publikacje unickiej drukarni ojców bazylianów. Warszawa: Biblioteka Narodowa.
 • Cubrzyńska-Leonarczyk Maria. 1996. Katalog druków supraskich. Warszawa: Biblioteka Narodowa.
 • Czyżewski Przemysław. 2010. Kościół unicki w powiecie grodzieńskim w końcu XVIII wieku W: Śladami unii brzeskiej. Red. Dobrowolski R., Zemło M. Lublin-Supraśl: Acta Collegia Suprasliensis: 179-212.
 • Jaroszewicz-Pieresławcew Zoja. 1998. Supraskie druki cyryliczne. W: Białoruskie Zeszyty Historyczne. Red. Mironowicz E. Białystok: Białoruskie Towarzystwo Historyczne. Nr 10: 24-30.
 • Dalmatov Nikolaj. 1892. Supraslʹskij Blagoveŝenskij Monastyr. Istoričesko-statističeskoe opisanie. S. Peterburg: Tipografiâ Svâtejšego Sinoda [Далматов Николай. 1892. Супрасльский Благовещенский Монастыр. Историческо-статистическое описание. С. Петербург: Типография Святейшего Синода].
 • Kumor Bolesław. 1998. Geneza i zawarcie Unii Brzeskiej. W: Unia Brzeska z perspektywy czterech stuleci. Red. Gajek J.S., Nabywaniec S. Lublin: Wydawnictwo KUL: 27-55.
 • Kiprianovič Grigorij. 1894. Vysokopreosvâŝennyj Iosif Semaško mitropolitlitovskij i vilenskij. Očerk ego žizni i deâtelʹnosti po vozsoedineniû zapadnorusskih uniatov s pravoslavnoû cerkoviû v 1839 g. Vilʹno: Tipografiâ I. Blûmoviča [Киприанович Григорий. 1894. Высокопреосвященный Iосиф Семашко митрополит литовский и виленский. Очерк его жизни и деятельности по возсоединению западнорусских униатов с православною церковию в 1839 г. Вильнo: Типография И. Блюмовича].
 • Marceluk Polikarp. 2012. Bazylianie w Kościele unickim i ich misja ludowa, W: Dziedzictwo unii brzeskiej. Red. Dobrowolski R., Zemło M. Lublin-Supraśl: Acta Collegia Suprasliensis: 59-80.
 • Maroszek Józef. 1996. Dziedzictwo unii kościelnej w krajobrazie kulturowym Podlasia 1596-1996. Białystok: Regionalny Ośrodek Studiów i Ochronie Środowiska Kulturowego w Białymstoku.
 • Marozava Svâtlana. 2001. Unìâckaâ carkva ǔ ètnakulʹturnym razvìccì Belarusì(1596-1839 gady). Grodna: Grodzenskaga dzâržaǔnaga ǔnìversìtèta ìmâ Ânkì Kupaly [Марозaва Святлана. 2001. Уніяцкая царква ў этнакультурным развіцці Беларусі (1596--1839 гады). Гродна: Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы].
 • Mironowicz Antoni. 1991. Podlaskie ośrodki i organizacje prawosławne w XVI i XVII wieku. Białystok: Dział Wydawnictw Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku.
 • Orlovskij Evstafij. 1903. Sudʹby pravoslaviâ v svâzi s istorieû latinstvai unii v Grodnenskoj gubernii v XIX stoletii (1794-1900). Grodna: Gubernskaâ Tipografiâ [OрловскiйЕвстафий. 1903. Судьбы православiя в связи с историею латинства и унии в Гродненской губернии в XIX столетии (1794-1900). Гродна: Губернская Типография].
 • Radwan Marian. 2004. Carat wobec Kościoła greckokatolickiego w zaborze rosyjskim 1796-1839. Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej.
 • Sahanowicz Hienadź. 2002. Historia Białorusi od czasów najdawniejszych do końca XVIII wieku. Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej.
 • Tomalska Joanna. 2010. Unickie ikony na Podlasiu w XVII-XVIII wieku. W: Śladami unii brzeskiej. Red. Dobrowolski R., Zemło M. Lublin-Supraśl: Acta Collegia Suprasliensis: 559-576.
 • Wereda Dorota. 2003. Bazylianie w unickiej diecezji brzeskiej XVIII wieku. W: Białoruskie Zeszyty Historyczne. Red. Mironowicz E. Białystok: Białoruskie Towarzystwo Historyczne nr 19: 110-125.
 • Wizytacje cerkwi unickich dekanatu nowodworskiego diecezji supraskiej 1804 roku. 2009. Red. Borowik P., Ryżewski G. Białystok: Białoruskie Towarzystwo Historyczne.
 • Załęski Wojciech. 2010. Losy unickiego ikonostasu z bazyliki pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Supraślu. W: Śladami unii brzeskiej. Red. Dobrowolski R., Zemło M. Lublin-Supraśl: Acta Collegia Suprasliensis: 587-610.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a0b416ab-15eb-45b9-b196-cf125ffff8f8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.