Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 2(32) | 50-69

Article title

Geneza Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych – główne koncepcje i debata od uchwalenia traktatu z Lizbony do zakończenia procesu prawodawczego (listopad 2010 r.)

Authors

Title variants

EN
The genesis of the European External Action Service – the main concepts and debate from the adoption of the Treaty of Lisbon to the end of the legislative process (November 2010)

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W niniejszym artykule przeanalizowano genezę Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) w latach 2007–2010. Postulat utworzenia unijnej dyplomacji pojawił się w trakcie obrad Konwentu Europejskiego w 2002 r., ale w rezultacie odrzucenia traktatu konstytucyjnego proces tworzenia ESDZ został przerwany na ponad dwa lata. Przyjęcie traktatu z Lizbony, w 2007 r., wywołało konieczność wznowienia prac. W artykule została przeprowadzona analiza najważniejszych dokumentów i wydarzeń, które miały miejsce między uchwaleniem traktatu a 2010 r., kiedy to przyjęto akty prawa wtórnego, regulujące organizację i zasady funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych.
EN
This article examines the genesis of the European External Action Service (EEAS) between 2007 and 2010. The idea of the creation of the EU diplomacy appeared during the works of the European Convention in 2002. However, the process of creation of the EEAS had been suspended for more than two years as a result of the rejection of the Constitutional Treaty. In 2007, the debate was re-opened because of the Treaty of Lisbon adoption. This article analyses the most important documents and events between the adoption of the Treaty and 2010 when the secondary legislation establishing the organisation and functioning of the European External Action Service was adopted by the Council.

Year

Issue

Pages

50-69

Physical description

Dates

published
2014

Contributors

 • Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski

References

 • BIELECKI Tomasz (2009), Irlandia powiedziała „tak”, „Gazeta Wyborcza” 03.10.2009, http://wyborcza.pl/1,76842,7106943,Irlandia_powiedziala_tak_.html (26.11.2013).
 • CHOJAN Adrian (2012), Europejska Służba Działań Zewnętrznych – postęp czy regres w politycznej integracji Europy?, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”, nr 1(36).
 • CZAPUTOWICZ Jacek (2005), Polityka zagraniczna i dyplomacja Unii Europejskiej a Traktat Konstytucyjny, „Raporty i analizy”, nr 4, Centrum Stosunków Międzynarodowych, http://csm.org.pl/fileadmin/files/Biblioteka_CSM/Raporty_i_analizy/2005/Jacek_Czaputowicz_Polityka_zagraniczna_i_dyplomacja_UE_a.pdf (23.11.2013).
 • DECYDUJĄCE ROZMOWY o kształcie korpusu dyplomatycznego UE, szansa Dowgielewicza (2010), Portal Spraw Zagranicznych, http://www.psz.pl/tekst-30325/Decydujace-rozmowy-o-ksztalcie-korpusu-dyplomatycznego-UE-szansa-Dowgielewicza (26.11.2013).
 • DECYZJA 2009/880/UE Rady Europejskiej podjęta za zgodą Przewodniczącego Komisji z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, Dz. Urz. UE. L 315 z 2.12.2009.
 • DECYZJA 2010/427/UE Rady z dnia 26 lipca 2010 r. określająca organizację i zasady funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, Dz. Urz. UE L 201 z 3.8.2010.
 • DEKLARACJA nr 15 odnosząca się do artykułu 27 Traktatu o Unii Europejskiej dołączona do Aktu końcowego Konferencji Międzyrządowej, która przyjęła Traktat z Lizbony (2010), Dz. Urz. UE C 83 z 30.03.2010.
 • EUROPEAN PARLIAMENT (2009), 2009/2133(INI) - 22/10/2009 Text adopted by Parliament, single reading, European Parliament Legislative Observatory, http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1089926&t=e&l=en (25.11.2013).
 • EUROPEAN PARLIAMENT et al. (2010), Statement of the European Parliament, the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, the Council and the Commission on the European External Action Service (IP/10/771), http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-771_en.htm (25.11.2013).
 • FORMUSZEWICZ Ryszarda (2010), Europejska Służba Działań Zewnętrznych - przyszła organizacja i zasady funkcjonowania, „Biuletyn PISM”, nr 58 (666), http://www.pism.pl/ publikacje/biuletyn/no-58-666 (26.11.2013).
 • IRLANDCZYCY NA NIE, szok w Brukseli (2008), „Rzeczpospolita” 13.06.2008, http://www.rp.pl/artykul/148007.html (26.11.2013).
 • JANKOWSKI Dominik (2010), Traktat z Lizbony a struktury wojskowe UE, Portal Spraw Zagranicznych, http://www.psz.pl/Dominik-Jankowski-Traktat-Lizbonski-a-struktury-wojskowe-UE (25.11.2013).
 • KLUTH Michael Friederich, PILEGAARD Jess (2012), The Making of the EU’s External Action Service: A Neorealist Interpretation, “European Foreign Affairs Review”, Volume 17 Issue 4.
 • KRECZMAŃSKA Aleksandra (2009), Europejska Służba Działań Zewnętrznych - rozstrzygnięcia i dalsze wyzwania, „Biuletyn PISM”, nr 63(595), http://www.pism.pl/index/?id=3d779cae2d46cf6a8a99a35ba4167977 (dostęp: 26.11.2013).
 • LISZCZYK Dorota (2010), Kompromis w sprawie ustanowienia Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ), „Biuletyn PISM”, nr 104 (712), http://www.pism.pl/index/?id=5e76bef6e019b2541ff53db39f407a98 (25.11.2013).
 • MISSIROLI Antonio (2010), The New EU ‘Foreign Policy’ System After Lisbon, „European Foreign Affairs Review”, Volume 15 Issue 4.
 • OSICA Olaf, TRZASKOWSKI Rafał, POPIELAWSKA Joanna (2009), Europejska Służba Działań Zewnętrznych. Implikacje dla instytucji i stosunków zewnętrznych Unii Europejskiej, „Nowa Europa. Przegląd Natoliński”, nr specjalny 2(3).
 • PARLAMENT EUROPEJSKI (2009), Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 października 2009 r. w sprawie instytucjonalnych aspektów utworzenia Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (P7_TA(2009)0057, 2009/2133(INI)), Dz. Urz. UE C 265 z 30.9.2009.
 • PARLAMENT EUROPEJSKI (2010a), Służba dyplomatyczna UE: Porozumienie madryckie zatwierdzone przez Parlament, 08.07.2010 komunikat prasowy, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20100707IPR78056+0+ DOC+XML+V0//PL (26.11.2013).
 • PARLAMENT EUROPEJSKI (2010b), Protokół. Środa, 7 lipca 2010 r. – Strasburg. Organizacja i funkcjonowanie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych – Europejska Służba Działań Zewnętrznych (debata), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=PV&reference=20100707&secondRef=ITEM-012&language=PL&ring=A7-2010-0228 (26.11.2013).
 • PARLAMENT EUROPEJSKI (2010c), Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w dniu 8 lipca 2010 r. w celu przyjęcia decyzji Rady określającej organizację i zasady funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (P7_TC1-NLE(2010)0816), Dz. Urz. UE C 351 E z 2.12.2011.
 • PARLAMENT EUROPEJSKI (2010d), Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady określającej organizację i zasady funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (P7_TA(2010)0280), Dz. Urz. UE C 351 E z dnia 2.12.2011.
 • POPIELAWSKA Joanna (2009), Europejska Służba Działań Zewnętrznych. Pierwsze decyzje i kierunek prac. Aneks do analizy „Europejska Służba Działań Zewnętrznych. Implikacje dla instytucji i stosunków zewnętrznych UE”, specjalny numer „Nowej Europy” 2(3)/2009, „Analizy Natolińskie”, nr 9(41), http://www.natolin.edu.pl/pdf/analizy/Natolin_Analiza_9 _2009.pdf (25.11.2013).
 • PRESIDENCY (2010), Proposal for a Council decision establishing the organisation and functioning of the European External Action Service – Presidency compromise, 8724/1/10, http://register.consilium.europa.eu/pdf/pl/10/st08/st08724-re01.pl10.pdf (26.11.2013).
 • PREZYDENCJA (2007), Konkluzje prezydencji z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 21–22 czerwca 2007 r. w Brukseli (11177/1/07 REV1), http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/doc/pressData/PL/ec/94942.pdf (25.11.2013).
 • PREZYDENCJA (2009a), Konkluzje prezydencji z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 29–30 października 2009 r. w Brukseli (15265/1/09), http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/PL/ec/110903.pdf ( 25.11.2013).
 • PREZYDENCJA (2009b), Sprawozdanie prezydencji skierowane do Rady Europejskiej dotyczące Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (14930/09), http://register.consilium.europa.eu/pdf/pl/09/st14/st14930.pl09.pdf (25.11.2013).
 • PREZYDENCJA (2010), Wniosek dotyczący decyzji Rady określającej organizację i zasady funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (11507/10), http://register.consilium.europa.eu/pdf/pl/10/st11/st11507.pl10.pdf (26.11.2013).
 • ROZPORZĄDZENIE 1080/2010, Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, Dz. Urz. UE L 311 z 26.11.2010.
 • ROZPORZĄDZENIE 1081/2010 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich w zakresie dotyczącym Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, Dz. Urz. UE L 311 z 26.11.2010.
 • TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ, wersja skonsolidowana, Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012.
 • UNIA SPEŁNIA ŻĄDANIA władz Irlandii (2008), portal internetowy dziennika „Rzeczpospolita”, http://www.rp.pl/artykul/26,233465_Unia_spelnia_zadania_wladz_Irlandii.html (25.11.2013).
 • WYSOKI PRZEDSTAWICIEL (2010a), Załącznik do wniosku dotyczącego decyzji Rady określającej organizację i zasady funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (8870/10), http://register.consilium.europa.eu/pdf/pl/10/st08/st08870.pl10.pdf (25.11.2013).
 • WYSOKI PRZEDSTAWICIEL (2010b), Załącznik. Oświadczenie Wysokiej Przedstawiciel w sprawie odpowiedzialności politycznej, w: Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady określającej organizację i zasady funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (P7_TA(2010)0280), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2010-0280+0+DOC+PDF+V0//PL.
 • WYSOKI PRZEDSTAWICIEL (2010c), Załącznik. Oświadczenie Wysokiej Przedstawiciel złożone na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego i poświęcone podstawowemu kształtowi centralnej administracji ESDZ, w: Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady określającej organizację i zasady funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (P7_TA(2010)0280), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2010-0280+0+DOC+PDF+V0//PL.
 • ZOBENIAK Marta (2010), Po szczycie w Kordobie wszyscy są niezadowoleni, Portal Spraw Zagranicznych, http://www.psz.pl/tekst-28997/Marta-Zobeniak-Po-szczycie-w-Kordobie-wszyscy-sa-niezadowoleni (26.11.2013).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-a0bc86d4-a867-480e-a89d-2e37c60c6a08
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.