PL EN


2016 | 3(28) | 9-26
Article title

Wydatki gmin z tytułu dopłat do pobytu mieszkańców w zbiorowych gospodarstwach domowych a zmiany demograficzne

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł dotyczy analizy sytuacji na rynku usług opiekuńczych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST), a szczególnie finansowych konsekwencji starzenia się społeczeństwa, które przejawiają się m.in. w rosnących wydatkach gmin na opłatę pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej (DPS). Domy pomocy społecznej stanowią szczególny rodzaj zbiorowych gospodarstw domowych, których mieszkańcami mogą być osoby starsze. Z obserwacji zachodzących procesów demograficznych wynika, że liczba osób starszych, w tym również tych wymagających stacjonarnej opieki długoterminowej, będzie rosła. Oznaczać to może zwiększone obciążenie finansowe jednostek powołujących do życia zbiorowe gospodarstwa domowe. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie zależności pomiędzy obserwowanymi zmianami demograficznymi a zmianami w wydatkach JST na pomoc społeczną, które obejmują również wydatki z tytułu dopłat do pobytu mieszkańców w DPS. W opracowaniu ustalono, że czynnikami, które pozostają w związku z poziomem wydatków gmin na opłacenie pobytu w DPS, są wysokość świadczeń emerytalnych i liczba osób starszych. Na podstawie analizy danych historycznych i tworzącego się trendu dotyczącego wydatków gmin na dopłaty w DPS ustalono, że w kolejnych latach należy się spodziewać dalszego wzrostu tych wydatków
Year
Issue
Pages
9-26
Physical description
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a100f38c-0031-4123-9dea-aac87a9cd91a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.