PL EN


2019 | 4/2019 | 107-123
Article title

Charakter prawny, procedura wydawania i weryfikacji zaświadczenia A1 na podstawie unijnych przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz właściwych przepisów krajowych

Content
Title variants
EN
The legal basis, procedure for issuing and verifying the A1 certificate based on EU regulations on the coordination of social security systems and national provisions
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przedmiotem rozważań niniejszego artykułu są zagadnienia związane z ustaleniem ustawodawstwa właściwego na podstawie rozporządzeń unijnych oraz poszczególnych ustaw krajowych. Wydawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zaświadczenie A1 potwierdzające zastosowanie polskiego ustawodawstwa wobec podmiotów wskazanych w przedmiotowym dokumencie ma charakter wiążący we wszystkich krajach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Szwajcarii, stąd niezbędne jest wskazanie prawidłowej ścieżki obsługi w sprawach z zakresu ustawodawstwa właściwego, by uniknąć ewentualnego uchylenia oraz wycofania formularza A1. Wydanie zaświadczenia A1 nie tylko oznacza fakt podlegania ustawodawstwu danego państwa, lecz także skutkuje koniecznością opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w państwie ustawodawstwa właściwego. Poniższe opracowanie oparto na przepisach międzynarodowych, krajowych, orzecznictwie sądów oraz wybranych pozycjach literatury przedmiotu – poruszających zarówno tematykę postępowania administracyjnego, jak i ubezpieczeń społecznych.
EN
The subject of this article are the issues related to determining the applicable legislation on the basis of EU regulations and individual national laws. The A1 certificate issued by Social Insurance Institution [Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS] confirming the application – of the entities indicated in the document – of Polish legislation, is binding in all European Union countries, the European Economic Area (EEA) and Switzerland, hence it is necessary to indicate the correct service path in matters of the applicable legislation, in order to avoid any repeal and withdrawal of the A1 form. The issue of the A1 certificate not only means being subject to the legislation of a particular country, but also relates to the necessity of paying social security contributions in the country where the legislation is applicable. This study is based on international and national regulations, court case law and selected items of the relevant subject literature – here relating to administrative proceedings as equally social security.
Year
Issue
Pages
107-123
Physical description
Dates
published
2020-07-02
Contributors
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
References
 • Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2019.
 • Dzienisiuk D., Glosa do uchwały SN z dnia 18 marca 2007 r., II UZP 2/10. Zaświadczenie dotyczące ustawodawstwa właściwego dla ubezpieczonego – charakter prawny sprawy o wydanie zaświadczenia – dopuszczalność drogi sądowej, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2011, nr 6.
 • Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A., Prawo procesowe administracyjne, Warszawa 2020.
 • Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, Warszawa 2019.
 • Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. E. Marszałkowska-Krześ, Warszawa 2019.
 • Kodeks postępowania cywilnego. Tom III. Komentarz, red. A. Marciniak, Warszawa 2020.
 • Meritum. Ubezpieczenia społeczne 2016, Warszawa 2016.
 • Postępowanie administracyjne – ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, red. M. Wierzbowski, Warszawa 2015.
 • Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, red. R. Hauser, A. Skoczylas, Warszawa 2017.
 • Prawo rynku wewnętrznego, red. D. Kornobis-Romanowska, Warszawa 2020.
 • Szyburska-Walczak G., Ubezpieczenia społeczne. Repetytorium, Warszawa 2019.
 • Ślebzak K., Prawo do zabezpieczenia społecznego w Konstytucji RP. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 2015.
 • Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, red. B. Gudowska, J. Strusińska--Żukowska, Warszawa 2014.
 • Zieliński M.J., Wybrane problemy interpretacyjne w zakresie podlegania ustawodawstwu właściwemu na podstawie unijnych przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka” 2017, nr 3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1731-025
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a1084fd0-3140-47ed-a332-48dda6110d04
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.