PL EN


2015 | 63 | 10: Glottodydaktyka | 59-75
Article title

Postrzeganie przez uczących się języka obcego na poziomie zaawansowanym subiektywnych informacji w tekście specjalistycznym napisanym we włoskim języku prawniczym

Authors
Title variants
EN
Finding Subjective Information in an Academic Text Written in Italian of Law by Advanced Learners
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł ma na celu przedstawienie sposobów analizy tekstów oraz procesów zachodzących w procesie czytania. Szczególną uwagę zwraca się na subiektywne, emocjonalne i wartościujące elementy dyskursu naukowego i ich interpretację dokonaną przez odbiorców.
EN
The article aims to present different ways of approching to a text. A particular attention is put on subjective, emotional and valuating elements of scientific discourse and its appropriate interpretation by readers.
Contributors
References
 • Balboni P.E. : Didattica dell’italiano a stranieri, Roma: Bonacci Editore 1994.
 • Bartmiński J., Niebrzegowska-Bartmińska S.: Tekstologia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2012.
 • Beacco J.C., Darot M.: Analyses de discours. Lecture et expression, Paris: Hachette/Larousse 1984.
 • Cuq J.-P et Gruca I.: Cours de didactique du français langue étrangère et seconde, Grenoble: PUGDE 2005.
 • Beaugrande R.A., Dressler, W.U.: Wstęp do lingwistyki tekstu, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1990.
 • Duszak A.: Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1998.
 • Eco U.: Dzieło otwarte: forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych, , tłum. L. Eustachiewicz, Warszawa: W.A.B. 2008.
 • Gleason J.B., Ratner N.B.: Psycholingwistyka, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2005.
 • Grucza S.: Od lingwistyki tekstu do lingwistyki tekstu specjalistycznego, Warszawa: Katedra Jezyków Specjalistycznych 2004.
 • Jakobson R.: W poszukiwaniu istoty języka 2, tłum. M.R. Mayenowa, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1989.
 • Karpińska-Szaj K.: Pédagogie de la lecture en langue étrangère. Défis rééducatif, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2005.
 • Kerbrat-Orecchioni C.: L’Énonciation de la subjectivité dans le langage, Paris: Armand Colin 1999.
 • Komorowska H.: Metodyka nauczania języków obcych, Warszawa: Fraszka Edukacyjna 2009.
 • Lehmann D., Mariet F., Mariet J., Moirand S.: Lecture fonctionnelle de textes de spécialité à propos de « Lire en français les sciences économiques et sociales », Paris: CRÉDIF 1980.
 • Massagli E.:Università: lo strano caso dell’alternanza studio lavoro, w: Interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, e della coesione sociale Primo commento al decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, red. M. Tiraboschi, ADAPT University Press 2013, s. 338-341,
 • http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/238/0890_Memorie_ADAPT.pdf [dostęp: 20.12.2014].
 • Osimo B.: Manuale del traduttore, Milano: Hoepli 2008.
 • Oxford R.: Language Learning Strategies. What Every Teacher Should Know, Boston: Heinle & Heinle Publishers 1990.
 • Ponzio A.: Enunciazione e testo letterario nell’insegnamento dell’italiano come LS [Studi sul Linguaggio, sulla Comunicazione e sull’Apprendimento. 9, red. R. Fedi, M. Danesi M], Perugia: Guerra Edizioni 2001.
 • Puren, C.: Enseigner et apprendre les langues sur un mode qui change avec le monde, http://www.ceo-fipf.org/index.php?view=article&id=200%3Achristian-puren- enseigner-et-apprendre-les-langues-sur-un-mode-qui-change-avec-le- monde&option=com_content&Itemid=83 [dostęp: 20.12.2014].
 • Scelzi R.: Nel linguaggio specialistico, “Studi di Glottodidattica” 2009, nr 3. s. 118-140.
 • Schmidt P.: Kondensacja języka prawnego i prawniczego a jego zrozumiałość dla laika, w: Kondensacja i kompresja w języku, tekstach i kulturze, red. W. Żarski, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT 2013, s. 187-205.
 • Walkiewicz B.: Między formą a normą, czyli o identyfikacji dyskursywnej w tłumaczeniu tekstów specjalistycznych. w: Przekład jako produkt i kontekst jego odbioru, red. I. Kasperska, A. Żuchelkowska, Poznań: Wydawnictwo „Rys” 2011, s. 153-172.
 • Wróblewski B.: Język prawny i prawniczy, „Polska Akademia Umiejętności. Prace Komisji Prawniczej nr 3” 1948.
 • Wyrwas K., Sujkowska-Sobisz K.: Mały słownik terminów teorii tekstu, Warszawa: Oficyna Wydawnicza RYTM 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a10e3a9e-893c-4795-9259-2cc8e091e81f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.