Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 10 | 43-58

Article title

Labour Relations in the Flattening World on the Example of Collective Dispute Resolution in Poland

Title variants

PL
Relacje pracownicze w „płaskim świecie” na przykładzie rozwiązywania sporów zbiorowych – przypadki polskie

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The aim of this paper is to demonstrate how flatness and the complexity of a modern economy hinder organisational conflict resolution, and how sometimes these are even the cause of conflict. The detailed research questions focus on the influence of cultural differences in decision-making to resolve labour conflicts, the influence of the flat world effect on the functioning of trade unions in international companies, and the role of conflicts of interest and value in companies operating on a global scale. The discussion is based on qualitative research with the application of case study methodology. The research was carried out using qualitative analysis based on grounded theory methodology. The author presents and discusses mediations held in international enterprises, where the global reach of the company caused significant problems in resolving conflicts between labour unions and management.
PL
Celem prezentowanego artykułu jest ukazanie, w jaki sposób „spłaszczenie” i złożoność nowoczesnej gospodarki wpływają na rozwiązywanie konfliktów organizacyjnych, a nawet na jakiej zasadzie mogą stać się ich przyczynami. Badania koncentrują się na wpływie różnic kulturowych na podejmowanie decyzji podczas rozwiązywania konfliktów pracowniczych oraz na wpływie „spłaszczonego świata” na funkcjonowanie związków zawodowych w międzynarodowych firmach, jak również na roli konfliktu interesów i wartości w przedsiębiorstwach działających w globalnej skali. Opracowanie opiera się na badaniach jakościowych z zastosowaniem metody case study w ramach metodologii teorii ugruntowanej. Analizie zostały poddane mediacje prowadzone w międzynarodowych przedsiębiorstwach, których globalny zasięg powodował poważne problemy w rozwiązywaniu konfliktów między związkami zawodowymi i ich zarządem.

Year

Issue

10

Pages

43-58

Physical description

Contributors

 • Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, al. Armii Krajowej 19b, 42-201 Częstochowa, Poland

References

 • Bauman, Z. (2000a) Liquid Modernity. Malden, MA: Blackwell.
 • Bauman, Z. (2000b) Ponowoczesność jako źródło cierpień [Postmodernity and its discontents]. Warsaw: Wydawnictwo Sic!
 • Beck, U. (2006) “Living in the World Risk Society”. A Hobhouse Memorial Public Lecture given on Wednesday 15 February 2006 at the London School of Economics. Economy and Society 35 (3): 329–45, http://dx.doi.org/10.1080/03085140600844902.
 • Beck, U. (2012) Społeczeństwo światowego ryzyka. W poszukiwaniu utraconego bezpieczeństwa [World risk society]. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Borowiecki, R. (2011) “Przedsiębiorstwo w obliczu wyzwań współczesnej gospodarki” [Business in the face of contemporary economy]. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Uwarunkowania sprawnego działania w przedsiębiorstwie i regionie. 20: 5–15.
 • Capell, B., Canhilal, K. S., Alas, R., Sommer, L. and Ossenkop, C. (1994) “Mapping Values in Old vs New Members of the European Union: A Comparative Analysis of Public Sector Cultures”. Cross Cultural Management: An International Journal 20 (4): 503–27, http://dx.doi.org/10.1108/CCM-02-2013-0030.
 • Cichobłaziński, L. (2013) “Resolving Collective Disputes in Poland: A Narrative Perspective” in A. P. Müller and L. Becker (eds) Narrative and Innovation. New Ideas for Business Administration, Strategic Management and Entrepreneurship. Wiesbaden: Springer VS.
 • Goh, B. C. (2005) “Ideas of Peace and Cross-cultural Dispute Resolution”. Bond Law Review 17 (1), http://epublications.bond.edu.au/blr/vol17/iss1/3, date of access: 19 March 2014.
 • Friedman, T. L. (1999) The Lexus and the Olive Tree. Understanding Globalization. New York: Farrar, Straus & Giroux.
 • Friedman, T. L. (2005) The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-first Century. New York: Farrar, Straus & Giroux.
 • Herbert, Z. (1985) “The Power of Taste” in Report from the Besieged City. New York: Ecco Press.
 • Jończyk, J. (2009) “Koncepcja kultury organizacyjnej” [The concept of organisational culture] in W. Matwiejczuk (ed.) Koncepcja i metody zarządzania [The concept and methods of management]. Białystok: Białystok Polytechnic Press.
 • Kundera, M. (1984) The Unbearable Lightness of Being. New York: Harper & Row.
 • Malara, Z. (2013) Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności [Business in the global economy. Contemporary challenges]. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • McLuhan, M. (2011/1962) The Gutenberg Galaxy. Toronto: University of Toronto Press.
 • Mor Barak, M. E. (2011) Managing Diversity. Toward a Globally Inclusive Workplace. Second Edition. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
 • Moore, Ch. (1996) The Mediation Process. Practical Strategies for Resolving Conflict. San Francisco: Jossey Bass.
 • Nogalski, B and Szpitter, A. (2012) “Kultura organizacyjna w zarządzaniu organizacją wielokulturową” [Organisational culture in the management of a multicultural organisation] in B. Mikuła (ed.) Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu [History and future of management studies]. Kraków: Kraków University of Economics Foundation.
 • Pocztowski, A. (2012) Zarządzanie misjami zagranicznymi. Organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów [Foreign missions management. Organisational and individual aspects of the work of expatriates]. Warsaw: Wolters Kluwer.
 • Pulignano, V. and Doerflinger, N. (2013) “A Head with Two Tales: Trade Unions’ Influence on Temporary Agency Work in Belgian and German Workplaces”. The International Journal of Human Resources Management 24 (22): 4149–65, http://dx.doi.org/10.1080/09585192.2013.845446.
 • Sojak, R. (2013) “Socjologiczny syndrom Münchausena? Różnorodność w praktyce i teorii” [Sociology suffering from Munchausen syndrome? Diversity in theory and practice]. Paper to the plenary session entitled “Socjologia wobec złożoności współczesnego świata” [Sociology and the complexity of the modern world]. 15th Congress of the Polish Sociological Association, Szczecin, 11–14 September.
 • Toffler, A. (1980) The Third Wave. The Classic Study of Tomorrow. New York: Bantam Books.
 • Wojtyła, K. (1979) “The Acting Person: A Contribution to Phenomenological Anthropology”. Analecta Husserliana. The Yearbook of Phenomenological Research, Vol. X. Dordrecht: Reidel.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-a166e5db-d84e-422f-b5ab-fecdfcb88080
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.