PL EN


2018 | 538 | 424-431
Article title

Logika szans i prostych reguł w warunkach przeciążenia informacyjnego menedżerów

Content
Title variants
EN
Logic of opportunities and simple rules in the conditions of informational overloading of managers
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł ma charakter koncepcyjny. Podjętym problemem jest podejmowanie efektywnych menedżerskich decyzji strategicznych w specyficznych warunkach przeciążenia informacyjnego w dynamicznym otoczeniu. Celem artykułu jest wskazanie luki badawczej z tego zakresu. Podstawowym założeniem rozważań jest ograniczona racjonalność menedżerów rozumiana jako ograniczone zdolności człowieka w zakresie dostępu i przetwarzania informacji. W pierwszej części artykułu przedstawiono istotę przeciążenia informacyjnego. W kolejnej opisano mechanizmy adaptacyjne i heurystyczne podejmowanie decyzji. Wskazano, że w określonych sytuacjach mogą one odgrywać rolę strategii w organizacjach. W rozważaniach wskazano znaczenie podejścia „racjonalno-heurystycznego”, zwanego logiką prostych reguł, będącego alternatywą wobec podejść zasobowego i pozycyjnego w zarządzaniu strategicznym. W wyniku przeprowadzonej analizy zidentyfikowano luki badawcze zarówno w zakresie badań deskryptywnych, jak i preskryptywnych.
EN
The article is of conceptual nature. The undertaken problem is effective managerial strategic decisions in specific conditions of information overload in a dynamic environment. The aim of the article is to indicate the scope of the research gap in this field. The basic assumption of considerations is the bounded rationality of managers understood as limited human capabilities in the field of access and information processing. The first part of the article presents the essence of information overload. The next describes the mechanisms of adaptation and heuristic decision making. It was pointed out that in specific situations they may play the role of strategy in organizations. The considerations indicate the importance of the „rational-heuristic” approach, called the logic of simple rules, being an alternative to resource and positional approaches in strategic management. As a result of the analysis, research gaps were identified both in the scope of descriptive and prescriptive research.
References
 • Arnott R., Greenwald B., Stiglitz J.E., 1994, Information and economic efficiency, Information Economics and Policy, vol. 6, no 1, s. 77-82.
 • Bawden D., 2001, Information Overload, Library i information briefings, vol. 92, s. 1-15.
 • Bawden D., Holtham C., Courtney N., 1999, Perspectives on information overload, Aslib Proceedings, vol. 51, no 8, s. 249-255.
 • Bingham C.B., Eisenhardt K.M., Furr N.R., 2007, What makes a process a capability? Heuristics, strategy, and effective capture of opportunities, Strategic Entrepreneurship Journal, vol. 1, s. 27-47.
 • Bingham C.B., Eisenhardt K.M., 2011, Rational heuristics: The „simple rules” that strategists learn from process experience, Strategic Management Journal, vol. 32, no 13, s. 1437-1464.
 • Bingham C.B., Eisenhardt K.M., 2014, Response to Vuori and Vuori’s commentary on „heuristics in the strategy context”, Strategic Management Journal, vol. 35, s. 1698-1702.
 • Bingham C.B., Haleblian J.J., 2012, How firms learn heuristics: Uncovering missing components of organizational learning, Strategic Entrepreneurship Journal, vol. 6, no 2, s. 152-177.
 • Dean J.W., Sharfman M.P., 1993, Procedural rationality in the strategic decision‐making process, Journal of Management Studies, vol. 30, no 4, s. 582-610.
 • Edmunds A., Morris A., 2000, The problem of information overload in business organisations: a review of the literature, International Journal of Information Management, vol. 20, no 1, s. 18-28.
 • Eisenhardt K.M., Bingham C.B., 2017, Superior Strategy in Entrepreneurial Settings: Thinking, Doing, and the Logic of Opportunity, Strategy Science, vol. 2, no 4, s. 246-257.
 • Eisenhardt K.M., Furr N.R., Bingham C.B., 2010, CROSSROADS-Microfoundations of Performance: Balancing Efficiency and Flexibility in Dynamic Environments, Organization Science, vol. 21, no 6, s. 1263-1273.
 • Eisenhardt K.M., Furr N.R., Bingham C.B., 2016, Flexibility in Dynamic Environments, Organization Science, vol. 21, no 6, s. 1263-1273.
 • Eisenhardt K.M., Sull D., 2001, Simple rules: Strategy as simple rules, Harvard Business Review, January, s. 107-116.
 • Gigerenzer G., Brighton H., 2009, Homo Heuristicus: Why Biased Minds Make Better Inferences, Topics in Cognitive Science, vol. 1, no 1, s. 107-143.
 • Gigerenzer G., Gaissmaier W., 2011, Heuristic Decision Making, Annual Review of Psychology, vol. 62, s. 451-482.
 • Kahneman D., Tversky A., 1972, Subjective probability: A judgment of representativeness, Cognitive Psychology, vol. 3, no 3, s. 430-454.
 • Kahneman D., Tversky A., 1973, On the psychology of prediction, Psychological Review, vol. 80, no 4, s. 237-251.
 • Klausegger C., Sinkovics R.R., “Joy” Zou H., 2007, Information overload: a cross‐national investigation of influence factors and effects, Marketing Intelligence i Planning, vol. 25, no 7, s. 691-718.
 • Leatherbee M., Sol P., 2016, Predicting Entrepreneurial Performance: Simple Rules versus Expert Judgment, Strategic Management Society Conference – Strategy Challenges in the 21st Century: Innovation, Entrepreneurship and Coopetition, June, s. 1-7.
 • Maitland E., Sammartino A., 2015, Decision making and uncertainty: The role of heuristics and experience in assessing a politically hazardous environment, Strategic Management Journal, vol. 36, no 10, s. 1554-1578.
 • Mintzberg H., Raisinghani D., Theoret A., 1976, The Structure of „Unstructured” Decision Processes, Administrative Science Quarterly, vol. 21, s. 246-275.
 • Mousavi S., Gigerenzer G., 2014, Risk, uncertainty, and heuristics, Journal of Business Research, vol. 67, no 8, s. 1671-1678.
 • Vuori N., Vuori T., 2014, Comment on „heuristics in the strategy context” by Bingham and Eisenhardt (2011), Strategic Management Journal, vol. 35, s. 1689-1697.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a1a2fdc2-4b9f-456d-8e34-5460db6b1251
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.