Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | s1 | 64-69

Article title

Zrównoważony rozwój w edukacji szkolnej

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Sustainable development in school education

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W pracy przedstawiono edukację szkolną skoncentrowaną na społecznym aspekcie zrównoważonego rozwoju. Jej realizacja wymaga powiązania edukacji przyrodniczej i społecznej. Budowanie powiązań wymaga określenia wzorca osobowego. Zawarte w nim wartości są urzeczywistniane w aktywności uczniów oraz wymaganiach dydaktycznych stawianych im przez nauczycieli. Integrowanie treści edukacji opiera się na czynnościach uczniów łączących doświadczenia szkolne i pozaszkolne. W edukacji integrowane są także wiadomości z wielu przedmiotów nauczania. Edukacja oparta na społecznych założeniach filozofii zrównoważonego rozwoju powinna przygotować ucznia do realistycznego, ukierunkowanego na całościowe, wieloaspektowe ujmowanie zagadnień oraz przygotowania do podejmowania działań (obecnie i w przyszłości) istotnych dla jakości życia ludzi.
EN
The paper presents school education focused on the social aspect of sustainable development. This requires a relationship of environmental education and social services. Building these relationships requires the definition of role model. It contains values ​​are actualized in the activity of the students and teachers’ evaluative standards. Integrating the content of education is based on the activities of students connecting experiences in school and out of school. In education integrates the knowledge of many subjects. Education based on assumptions of social philosophy of sustainable development-should prepare the student to realistic, focused on holistic, community recognition issues and prepare to take action (now and in the future) important for the quality of people’s lives.

Year

Issue

s1

Pages

64-69

Physical description

Dates

published
2014-09-02

Contributors

  • Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Śląski w Katowicach

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-a1ee88d6-f7f7-460c-80a5-f353bd5039d9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.