PL EN


2014 | 5 | 2 | 85-99
Article title

Czasopiśmiennictwo rosyjskie przełomu XVIII i XIX wieku w perspektywie interdyscyplinarnej (ze studiów nad triadą problemową: „produkcja – pośrednictwo – konsumpcja”)

Title variants
EN
Russian Periodical Press of the Turn Of 18th and 19th Century in the Interdisciplinary Perspective (From the Studies on the “Production—Brokerage —Consumption” Problem Triad)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł stanowi próbę przeniesienia metodologii badań nad książką Kazimierza Piekarskiego i Karola Głombiowskiego oraz badań literaturoznawczych Pauliny Buchwald-Pelcowej na grunt badań nad czasopismami literackimi. Przedmiotem rozważań stają się wybrane zagadnienia z dziejów drukarstwa (działalność Nikołaja Nowikowa, związana m.in. z drukarnią Uniwersytetu Moskiewskiego), księgarstwa (działalność Karla Wilhelma Millera) oraz czytelnictwa (prenu¬merata) w Rosji czasów Oświecenia. Za motto do artykułu posłużyły słowa Kazimierza Dobro¬wolskiego o „krzyżowaniu się” różnych nauk. Artykuł składa się z pięciu części: 1. Wstęp, 2. Etap pierwszy: produkcja (czasopisma Nikołaja Karamzina), 3. Etap drugi: pośrednictwo („Trudolubiwyj murawiej” – „Kabinet Aspazii”), 4. Etap trzeci: konsumpcja („Moskowskij żurnał” – „Moskowskij Merkurij” – „Sewiernyj Merkurij”), 5. Zakończenie.
The article is an attempt to transfer the methodology of research of the book by Kazimierz Piekarski and Karol Głombiowski, and the literary research of Paulina Buchwald-Pelcowa to the ground of the research of literary magazines. The subject of analysis become the selected issues from the history of printing (the activity of Nikolai Novikov connected among others with the printing house of Moscow University), book trade (the activity of Karl Wilhelm Miller), and reading (subscription) in Russia in the Enlightenment age. As the motto to the article, the words by Kazimierz Dobrowolski on “crossing” of various sciences were used. The article consists of five parts: 1. Preface, 2. First phase: production (Nikolay Karamzin’s periodicals), 3. Second phase: brokerage (Trudolubivyi muravei—Kabinet Aspazyi) 4. Third phase: consumption (Mos¬kovskiy zhurnal—Moskovskiy Merkuriy—Severniy Merkuriy), 5. Conclusion.
Year
Volume
5
Issue
2
Pages
85-99
Physical description
Contributors
References
 • АКОПОВ А.И.: Отечественные специальные журналы 1765-1917. Историко-типологи¬чес¬кий обзор. Ростов-на-Дону: Издательство Ростовского университета 1986.
 • Антология педагогической мысли России XVIII века. Red. Г.Н. Волков, С.Ф. Егоров, А.Н. Копылов. Москва: Педагогика 1985.
 • БАКУНЦЕВ А.В.. Возникновение авторских правоотношений в книгоиздании и периодичес¬кой печати России XVIII века. „Вестник Московского университета”. Cерия 10 – жур¬нали¬стика. 1999 nr 2 s. 16-28.
 • БРИКСМАН М.А.: Критическая библиография в «Московском журнале» Н.М. Карамзина. W: Книга. Исследования и материалы. T. 23. Москва: Наука 1972 s. 211-217.
 • BUCHWALD-PELCOWA P.: Historia literatury i historia książki. Studia nad książką i literaturą od średniowiecza po wiek XVIII. Kraków: Universitas 2005.
 • CIEŃSKI M.: Formacja oświeceniowa w literaturze Polski i Niemiec. Wrocław: Wiedza o Kultu¬rze 1992.
 • CHMIELOWSKI P.: Metodyka historii literatury polskiej. W: Teoria badań literackich w Polsce. Wypisy. Red. H. Markiewicz. T. 1. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1960 s. 104-145.
 • DOBROWOLSKI K.: Zagadnienie nauki o książce. W: IV Zjazd Bibliotekarzy Polskich w Warszawie dnia 31 maja – 2 czerwca 1936 roku. Referaty. Cz. 2. Warszawa: Nakładem „Przeglądu Bibliotecznego” 1937 s. 7-15.
 • DUDZIKOWA M., CHMIELEWSKI A., GROBLER A.: Przedmowa do tomu. W: Interdyscyplinarnie o interdyscyplinarności. Między ideą i praktyką. Red. A. CHMIELEWSKI, M. DUDZIKOWA, A. GROBLER. Kraków: Impuls 2012 s. 3-11.
 • Экономический магазин, или Cобрание всяких экономических известий, опытов, откры¬тий... образом журнала издаваемoй. XL частей. Москва 1780-1789.
 • Экономическое наставление дворянам, крестьянам, поварам и поварихам, соч. Главной Провиантской канцелярии прокурором и Вольного Экономического общества членом Сер¬геем Друковцовым. Москва 1788.
 • ФУНДАМИНСКИЙ М.И.: Материалы по истории книги в книготорговых объявлениях газеты „Санктпетербургские ведомости” XVIII в. W: Книга в России в эпоху Просвещения. Сбор-ник научных трудов. Red. А.А. Зайцева. Ленинград: БАН 1988 s. 136-144.
 • GŁOMBIOWSKI K.: Bibliotekoznawstwo jako dyscyplina uniwersytecka. „Roczniki Biblioteczne” 1962 z. 1-2 s. 1-19.
 • [Б.п.]: [„Говорят, что стрелы мщения полетят на нас...”]. „Московский Меркурий” 1803 cz. 1 nr 1 s. 3.
 • ЕСИН Б.И.: Ректоры Императорского Московского университета и русская журнали¬сти¬ка 1755-1917. Москва: Издательство Московского университета 2004.
 • N. [КАРАМЗИН Н.М.]. О книжной торговле и любви ко чтению в России. „Вестник Европы” 1802 май nr 9 s. 57-64.
 • Б.п. [КАРАМЗИН Н.М.]: От Издателя к Читателям. „Московский журнал” 1791 cz. 4 ks. 2 ноябрь s. 245-249.
 • КЛЮЧЕВСКИЙ В.О.: Новиков и коренные, исторически сложившиеся причины, обусловившие его деятельность. W: В.И. ПОКРОВСКИЙ. Николай Иванович Новиков: его жизнь и сочи-нения. Сборник историко-литературных статей. Москва: Гос. публичная историчес¬кая библиотека России 2010 s. 174-202.
 • КОМЕНИЙ: Иоанна Амоса Комения Видимый мир, на латинском, российском, немецком, италианском и французском языках представленный, или Краткое введение.... Москва 1788.
 • КОНДРАТЬЕВ А.И.: Новиковские издания. W: Книга в России. Cz. 1: Русская книга от начала письменности до 1800 года. Red. В.Я. Адарюков, А.А. Сидоров. Москва: Гос. пуб¬лич¬ная историчес¬кая библиотека России 2008 s. 287-357.
 • КОЧЕТКОВА Н.Д.: Два издания „Московского журнала” Н.М. Карамзина. „XVIII век” T. 19. Red. Н.Д. КОЧЕТКОВА. Санкт-Петербург 1995 s. 168-182.
 • KUNZ T.: Kulturowa socjologia literatury – rozpoznania i propozycje. W: Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyki, interpretacje. Red. T. Walas i R. Nycz. Kraków: Univer¬sitas 2012 s. 413-438.
 • LINDE S.B.: O literaturze rosyjskiej przez Samuela Bogumiła Lindego, Prez. Tow. El., Rekt. Lic. Warsz. „Pamiętnik Warszawski” 1815 t. 2 sierpień s. 411-428, t. 3 wrzesień s. 14-34, t. 3 paź-dziernik s. 133-150, t. 3 listopad s. 277-298, 1816 t. 4 styczeń s. 3-21, t. 4 marzec s. 285-296, t. 5 maj s. 3-21, t. 5 czerwiec s. 125-144.
 • ЛОКК: О воспитании детей, г. Локка. Переведено с французского на российский язык Мос-ковского университета Профессором Николаем Поповским. 2 части. Москва 1788.
 • МАШТАФАРОВА А.В.: Неизданный документ об аренде Н.И. Новиковым типографии Мос-ковского университета. W: Книга. Исследования и материалы. T. 28. Москва: Наука 1974 s. 150-156.
 • МЕЛЬНИКОВА Н.Н.: Издания напечатанные в типографии Московского университета. XVIII век. Москва: Издательство Московского Университета 1966.
 • НЕХОРОШЕВА И.Г.: Журнал мод как вид периодического художественного издания. W: Проблемы развития русского искусства. T. 17. Red. И.А. Бартенев. Ленинград 1984 s. 75-80.
 • [Б.п.]. Некоторые мысли Издателей Меркурия. „Московский Меркурий” 1803 cz. 1 nr 1 s. 4-18.
 • НЕФЕДОВ А.: Мастер слова и дела. Странности судьбы книгоиздателя Николая Новикова. Москва: Академия–XXI 2010.
 • [Б.п.]. О писменах Славенороссийских и тиснении книг в России. „Утренний свет” 1777 cz. 1 сентябрь s. 55-61.
 • [Б.п.]. Объявление о издании еженедельника трудолюбивый Муравей. „Трудолюбивый Муравей” 1771 № 1 s. 9-10.
 • [Б.п.]. Объявление о Северном Меркурие на 1811 год. „Северный Меркурий” 1810 cz. 8 октябрь s. 80-82.
 • [Б.п.]. От издателей. „Кабинет Аспазии” 1815 ks. 6 июнь s. 70-77.
 • PIEKARSKI K.: Książka w Polsce XV i XVI wieku. W: Kultura staropolska. Kraków: Gebethner i Wolff 1932 s. 352-384.
 • ПУХОВ В.В.: Кто же издавал журнал „Смесь”?. „Русская литература” 1981 № 2 s. 159-169.
 • Русские писатели о языке (XVIII-XX вв.). Red. Б.В. Томашевский, Ю.Д. Левин. Ленинград: Советский писатель 1954.
 • САМАРИН А.Ю.: Читатель в России во второй половине XVIII века (по спискам подпис¬чиков). Монография. Москва: МГУП 2000.
 • СЕВАСТЬЯНОВ А.Н.: Книга – читатель – литература. (О перспективах системного подхода в литературоведении). W: Книга в России XVII – начала XIX в. Проблемы создания и рас-пространения. Red. А.А. Зайцева. Ленинград: Библиотека Академии наук СССР 1989 s. 161-168.
 • СЕМЕННИКОВ В.: Книгоиздательская деятельность Н.И. Новикова и Типографической ком-пании. Петербург: Государственное издательство 1921.
 • СВЕТЛОВ Л.Б.: Издательская деятельность Н.И. Новикова. Ленинград: Гизлегпром 1946.
 • СОПИКОВ В.: Опыт российской библиографии, или Полный словарь сочинений и переводов, напечатанных на Славенском и Российском языках от начала заведения типографий до 1813 года.... Cz. 1. Санкт-Петербург 1813.
 • СМИРНОВ-СОКОЛЬСКИЙ Н.: Рассказы и книгах. Москва: Книга 1959.
 • TROCZYŃSKI K.: Przedmiot i podział nauki o literaturze, W: Teoria badań literackich w Polsce. Wypisy. Red. H. Markiewicz. T. 2. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1960 s. 16-34.
 • [Б.п.]. У негож Миллера продаются прошлогодние журналы и другие многие книги, а имен-но... „Трудолюбивый Муравей” 1771nr 1 s. 11-12.
 • [Б.п.]. Уведомление о Северном Меркурие на 1810-й год. „Северный Меркурий” 1809 cz. 3 сентябрь s. 192-198.
 • [Б.п.]. Уведомления. „Московский Меркурий” 1803 cz. 1 nr 1 s. 70-74.
 • WOJCIECHOWSKI K.: Uwagi wstępne do badań nad nowszą literaturą polską. W: Teoria badań literackich w Polsce. Wypisy. Red. H. Markiewicz. T. 1. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1960 s. 274-303.
 • [Б.п.]: [В Университетской книжной лавке, состоящей у нового каменного Никольского мосту, в доме под № 144, продаются следующие книги...]. „Прибавление к Московским ведомостям” 1784 № 101 (18 декабря) s. nlb.
 • ЗАЙЦЕВА А.А.: Новые материалы о русских книжных лавках в С.-Петербурге в конце XVIII  начале XIX века. W: Книжное дело в России в XVI-XIX веках. Сборник научных тру¬дов. Red. С.П. Луппов. Ленинград: БАН 1980 s. 116-143.
 • ЗАЙЦЕВА А.А., Фундаминский М.И.: Книгопродавцы Миллеры и начало частной книжной торговли в С.-Петербурге. W: Книга в России XVI  середины XIX в. Материалы и ис¬сле-дования. Сборник научных трудов. Red. А.А. Зайцева. Ленинград: Библиотека Aка¬демии наук СССР 1990 s. 139-153.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a1f8a042-0b9d-477c-ab7a-538a5e8f6403
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.