PL EN


2014 | XCI (91)/2 | 175-192
Article title

Standard XBRL jako koncepcja wspomagająca raportowanie finansowe

Content
Title variants
EN
Extensible Business Reporting Language as a concept supporting financial reporting
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The main aim of the article is to present the concept of eXtensible Business Reporting Language (XBRL), to analyze benefits and problems connected with its implementation and to discuss the future of XBRL as a concept supporting financial reporting. The experience of those countries which decided to take part in XBRL projects indicate that the implementation of XBRL entails many positive effects – it reduces the cost of generating financial reports, improves the efficiency of the financial reporting process, improves the accuracy of financial information, enables businesses to communicate more effectively with financial markets, lowers cost of capital. However, the adoption of XBRL technology involves many challenges – organizations and employees have to be educated about XBRL, businesses have to invest funds to undertake XBRL initiative. Companies can choose different levels of XBRL adoption (they can outsource XBRL conversion without significantly changing internal information systems or they can fully reorganize their infrastructure and use XBRL for both internal and external purposes). The range of potential benefits of using XBRL depends on the level of adoption – the higher is the level of adoption the broader range of potential benefits it will entail.
Year
Volume
Pages
175-192
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
 • Akty prawne:
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/50/UE z dn. 22 października 2013 r. zmieniająca dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym, dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych oraz dyrektywę Komisji 2007/14/WE ustanawiającą szczegółowe zasady wdrożenia niektórych przepisów dyrektywy 2004/109/WE (Dz.U. UE L 294/13, http://eur-lex.europa.eu/; stan na dzień 03.01.2014 r.).
 • Opracowania:
 • Boritz J. E., No W. G., Assurance Reporting for XBRL: XARL (eXtensible Assurance Reporting Language), [w:] Trust and Data Assurances in Capital Markets: The Role of Technology Solutions, PricewaterhouseCoopers, 2003.
 • Garner D., Henderson D., Sheetz S.,Trinkle B., The Different Levels of XBRL Adoption, Management Accounting Quaterly 2013/14/2.
 • Hamrol M., XBRL jako powszechny format wymiany i przekazywania informacji, [w:] Skoczylas W. (red.), Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa, SKwP, Warszawa 2009.
 • Piechocki M., XBRL – rewolucja techniczna a rachunkowość, [w:] Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, Stow. Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
 • Tyagi A., XBRL keeps firms within the SEC guidelines, Interactive Business Reporting 2011/1/1.
 • Weber R., XML, XBRL, and The Future of Business and Business Reporting, [w:] Trust and Data Assurances in Capital Markets: The Role of Technology Solutions, PricewaterhouseCoopers, 2003.
 • Strony internetowe:
 • Dong Y., Li O. Zhen, Lin Y., Ni Ch., Information Processing Cost and Stock Return Synchronicity – Evidence from XBRL Adoption, January 2013, http://ssrn.com/abstract=2198135; stan na dzień 20.10.2013 r.
 • Interactive Data to Improve Financial Reporting, SEC Release No. 33-9002, www.sec.gov; stan na dzień 03.01.2014 r.
 • Jaką rolę odgrywa XBRL w procesie raportowania? 2010, www.xbrl-pl.org; stan na dzień 03.01.2014 r.
 • Li O. Zhen, Lin Y., Ni Ch., Does XBRL adoption reduce the cost of equity capital?, August 2012, http://ssrn.com/abstract=2131001; stan na dzień 20.12.2013 r.
 • Policy Statement – eXtensible Business Reporting Language (XBRL) – The impact on accountants and auditors, FEE, www.fee.be; stan na dzień 03.01.2014 r.
 • The IFRS Taxonomy, March 2011, www.iasb.org; stan na dzień 03.01.2014 r.
 • Walaszek A., Standard XBRL standard lepszej sprawozdawczości, 2010, www.xbrl-pl.org; stan na dzień 03.01.2014 r.
 • www.iasb.org; stan na dzień 03.01.2014 r.
 • XBRL – elektroniczne sprawozdanie finansowe, 2010, www.xbrl-pl.org; stan na dzień 03.01.2014 r.
 • XBRL coraz powszechniej stosowany w bankowości, podatkach, Corporate Actions oraz na rynku kapitałowym, 2010, www.xbrl-pl.org; ; stan na dzień 03.01.2014 r.
 • XBRL w USA – jak można przygotować sprawozdanie, 2011, www.xbrl-pl.org; stan na dzień 03.01.2014 r.
 • xbrl.fasb.org; stan na dzień 03.01.2014 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a20078f3-113f-4dec-8223-0f424c28bf68
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.