PL EN


2019 | 2 | 1(3) | 201-216
Article title

Fałszywy autorytet adwokatury polskiej. Rzecz o adwokacie Jerzym Nowakowskim (1912-1996)

Authors
Content
Title variants
EN
A false role model of the Polish Bar. On the Jerzy Nowakowski (1912-1996)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest pierwszą próbą biografii znanego w II połowie XX w. adwokata warszawskiego Jerzego Nowakowskiego, cenionego obrońcy w procesach karnych, dobrego pisarza, działacza samorządowego. Autor odsłonił wiele nieznanych dotychczas kart z życia adw. Nowakowskiego, szczególnie z okresu stalinowskiego, kiedy to pracował w komunistycznym wymiarze sprawiedliwości jako prokurator. Po przejściu do adwokatury w 1950 r. stał się jednym z najbardziej zaufanych adwokatów reżimu, czego potwierdzeniem była jego pozycja wśród obrońców wojskowych. Bronił w licznych procesach politycznych, ale – jak wskazywano już w 1956 r. – wiele z nich było raczej aprobującym uczestnictwem w komunistycznych zbrodniach sądowych.
EN
This article is a first attempt of a biographical study of Jerzy Nowakowski, a well-known Warsaw-based barrister, esteemed defense attorney in criminal trials, good writer and a local council activist in the second half of the XXth century. Author uncovers many as yet unknown aspects of Barrister Nowakowski’s life, especially from the Stalinist period when he worked as a prosecutor for the communist administration of justice. After moving to the Bar in 1950, he became one of the more trusted attorneys of the regime which is confirmed by his position among military defense attorneys. He defended in numerous political trials but – as it was indicated already in 1956 – many of them were a rather sympathetic form of participation in communist “judicial crimes”.
Contributors
References
 • AAN, Prokuratura Generalna, 950, Sprawozdanie Komisji dla zbadania działalności tzw. sekcji tajnej Sądu Wojewódzkiego dla m.st. Warszawy.
 • AIPN, akta sprawy Jurgena Stroopa, sygn. SWW- 874 A, t II.
 • AIA w Warszawie, akta osobowe Jerzego Nowakowskiego.
 • AIA w Warszawie, protokoły posiedzeń Rady Adwokackiej w Warszawie 1950, 1956-1965 i 1974-1975.
 • Błażejowska J., Ta historia wciąż trwa. Wspomnienia Jana Olszewskiego, Warszawa 2019.
 • Dubois M., Komar M., Adwokat. Rozmowa o życiu w ciekawych czasach, Warszawa 2012.
 • Dyskutujemy o procesach politycznych, część I, „Palestra” 1989, nr 5-7, s. 1-16.
 • Dyskutujemy o procesach politycznych, część II, „Palestra” 1989, nr 8-10, s. 1-19.
 • Dyskutujemy o procesach politycznych, część III, „Palestra” 1990, nr 8-9, s. 27-33.
 • Kunert A. K., Koziołkiewicz Stanisław, [w:] idem, Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939-1944, tom 1, Warszawa 1987, s. 101-102.
 • Kunert A. K., Zborowski Jan Izydor, [w:] idem, Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939-1944, tom 2, Warszawa 1987, s. 189-190.
 • Nowakowski J., list do redaktora naczelnego „Palestry”, „Palestra” 1991, nr 1-2, s. 109-110.
 • Moczarski K., Rozmowy z katem, oprac. A. K. Kunert, wyd. 17, Warszawa 2009.
 • Ośrodek Badawczy Adwokatury. X-lecie działalności, praca zbiorowa, Warszawa 1985.
 • Proces księdza biskupa Kaczmarka i innych członków ośrodka antypaństwowego i antyludowego. Stenogram procesu odbytego przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Warszawie w dniach 14.IX – 21.IX.1953 r., red. J. Siemianowski, Warszawa 1953.
 • Protokół narady partyjnej aktywu partyjnego Najwyższego Sądu Wojskowego i Zarządu Sądownictwa Wojskowego, przeprowadzonej z udziałem szefa Głównego Zarządu Politycznego gen. bryg. (Janusza) Zarzyckiego i zastępcy szefa GZP WP płk. (Bronisława) Bednarza w dniach 20 i 21 listopada 1956 r., [w:] J. Poksiński, „My, sędziowie nie od Boga…”. Z dziejów Sądownictwa Wojskowego PRL 1944-1956. Materiały i dokumenty, Warszawa 1996.
 • Protokół plenarnego posiedzenia Naczelnej Rady Adwokackiej z 5 października 1957 r., „Palestra” 1957, nr 4, s. 90-92.
 • Siła-Nowicki W., Wspomnienia i dokumenty, do druku przygotowała M. Nowicka-Marusczyk, t. II, Wrocław 2002.
 • Wawrzyński M., Bronisław Chajęcki – nieznany bohater Warszawy i Pruszkowa, Pruszków 2009.
 • Wróbel J., Słojewski M., Zbrodnie sądowe z oskarżenia o kolaborację z nazistami. Procesy kierownictwa PKB, „Startu” i Okręgowego KWP przed Sądem Wojewódzkim w Warszawie, [w:] Przestępstwa sędziów i prokuratorów w Polsce lat 1944-1956, red. W. Kulesza, A. Rzepliński, wyd. II uzupełnione, Warszawa 2001, s. 85-108.
 • Zaborski M., Czy bronić ‘zdrajców narodu’, ‘zbrodniarzy faszystowsko-hitlerowskich’ i ‘volksdeutschów’? Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 25 maja 1946 r. w sprawie udziału adwokatów w procesach o zdradę narodu lub o rehabilitację wyłączonych ze społeczeństwa, „Palestra” 2013, nr 1-2, s. 234-247.
 • Zbiory własne autora, akta partyjne Jerzego Nowakowskiego z PPS i PZPR (kopia w zbiorach autora).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a23bb778-300c-42c9-90ce-f2bbb7981c70
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.