Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 63 | 1: Literatura Polska | 157-169

Article title

Błogosławiona święta Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w świetle kerygmatu. Interpretacyjna glosa

Title variants

EN
Błogosławiona, święta of Gustaw Herling-Grudziński under Kerygma. Interpretive gloss

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Tematyka mariologiczna, stanowiąca integralną część opowiadania Gustawa Herlinga –Grudzińskiego oraz właściwe centrum jego dotychczasowych interpretacji, nie wyczerpuje złożonej semantyki tekstu, który manifestacyjnie – zważywszy na kontekst Rozmów w Dragonei – wyłamuje się z przynależności do literatury religijnej. Dopiero narzędzia, którymi dysponuje metoda kerygmatyczna, zainicjowana w badaniach literackich przez Mariana Maciejewskiego, pozwalają dotrzeć do ukrytych głęboko w strukturze opowiadania znaczeń, które – po raz kolejny – potwierdzają regułę, “iż w przypadku utworów pisarza poetyka sformułowana nie musi pokrywać się z poetyką immanentną, a zamierzenie z jego realizacją”.
EN
The mariological subject, which is an integral part of the story of Gustaw Herling-Grudziński and the proper center of its previous interpretations, doesn't exhaust the complex semantics of the text, which manifestly - given the context of Rozmowy w Dragonei - breaks away from belonging to religious literature. Only the tools at its disposal kerygmatic method ,initiated in literary studies by Marian Maciejewski, let to reach deep hidden meanings in the structure of the story, which - once again - prove the rule, “That in the case of works of the writer poetics formulated does not necessarily coincide with the poetics of the immanent and the intention of its implementation”.

Contributors

 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

References

 • Herling-Grudziński G., Błogosławiona, święta, Lublin 1996.
 • Herling-Grudziński G., Bolecki W., Rozmowy w Dragonei, rozmowy przeprowadził, oprac. i przygotował do druku W. Bolecki, Warszawa 1997,
 • Herling-Grudziński i krytycy. Antologia tekstów, wybór i oprac. Z. Kudelski, Lublin 1997.
 • Kudelski Z., Studia o Herlingu-Grudzińskim. Twórczość – recepcja – biografia, Lublin 1998.
 • Maciejewski M., „ażeby ciało powróciło w słowo”. Próba kerygmatycznej interpretacji literatury, Lublin 1991.
 • Malinowska K., Topika religijna w opowiadaniach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Kraków 2006.
 • Morawiec A., Poetyka opowiadań Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Kraków 2000.
 • Muratow P., Obrazy Włoch, t. II, tłumaczył, przypisami i posłowiem opatrzył P. Hertz, Warszawa 1988.
 • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy benedytynów tynieckich, Poznań−Warszawa 1980.
 • Ricoeur P., Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie, wybór, oprac. i wstęp S. Cichowicz, przeł. H. Bortnowska, Warszawa 1985.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-a28f6f9f-e39b-423f-9475-c57c5380aa68
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.