Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 44 | 5-6(518-519) | 45–48

Article title

DWADZIEŚCIA LAT BADAŃ NAD MIGRACJAMI Z PERSPEKTYWY POLITYKI SPOŁECZNEJ

Selected contents from this journal

Title variants

EN
TWENTY YEARS OF RESEARCH IN THE AREA OF MIGRATION FROM THE PERSPECTIVE OF SOCIAL POLICY

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Tekst zawiera analizę migracyjnych projektów badawczych realizowanych przez Instytut Polityki Społecznej od połowy lat dziewięćdziesiątych do roku 2017. W analizie tej uwzględniono typ i zakres projektu, przyjętą perspektywę, wybór i ujęcie tematu oraz zastosowane narzędzia badawcze. Celem analizy była próba uchwycenia charakterystycznych tendencji, co może być przyczynkiem do określenia specyfiki badań migracyjnych prowadzonych z perspektywy polityki społecznej.
EN
This paper is an analysis of research projects in the field of migration, carried out at the Institute of Social Policy between the mid-1990s and 2017. The analysis covers project type and scope, research perspective, selection and approach to the topic, and applied research tools. Our goal was to capture distinctive trends in the research work at the Institute, which may contribute to defining specifics of migration research from the perspective of social policy.

Year

Volume

44

Issue

Pages

45–48

Physical description

Contributors

 • Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski

References

 • Duszczyk M. (2012), Polska polityka imigracyjna a rynek pracy, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa.
 • Duszczyk M. (2013), Konwergencja polityki imigracyjnej na świecie na przykładzie analizy stosowania wybranych instrumentów, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje”, nr 21.
 • Duszczyk M. (2014), Migration in the 21st century from the perspective of the CEE countries – an opportunity or a threat?, CEED Institute, Warszawa.
 • Firlit-Fesnak G., Łotocki Ł., red. (2008), Czym chata bogata… Pomoc dla cudzoziemców poszukujących ochrony w Polsce w świetle badań społeczności i instytucji lokalnych, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
 • Firlit-Fesnak G., Łotocki Ł., red. (2008), Jak pomagać cudzoziemcom poszukującym w Polsce ochrony? Poradnik dla instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa
 • Firlit-Fesnak G., Łotocki Ł., red. (2014), Imigranci w polskim dyskursie publicznym, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
 • Firlit-Fesnak G., Łotocki Ł., Zawadzki P., red. (2016), Europejskie polityki imigracyjne. Stare dylematy, nowe wyzwania, Zakład Migracji i Stosunkow Etnicznych Instytutu Polityki Społecznej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
 • Firlit-Fesnak G., red. (2008), W poszukiwaniu bezpiecznej przystani. Cudzoziemcy z Czeczenii w Polsce. Wyniki zogniskowanych badań grupowych prowadzonych wśród cudzoziemców poszukujących ochrony w Polsce w ramach projektu EQUAL @lterCamp, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
 • Godlewska J. (2005), Integration Policy towards Immigrants – the EU Approach, w: Contemporary migration issues: migration and society. Legal framework of migration versus human rights, Prywatna Wyższa Szkoła Businessu i Administracji, Warszawa.
 • Godlewska J. (2011), Polityka imigracyjna Unii Europejskiej jako odpowiedź na wyzwania dla bezpieczeństwa wewnętrznego, Nauki Społeczne, tom 1(3).
 • Godlewska J., Firlit-Fesnak G., Żołędowski C., red. (2013), Migracje i migranci w pismach Ludwika Krzywickiego, Floriana Znanieckiego, Józefa Chałasińskiego. Wybór tekstów, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
 • Hut P. (2002), Warunki życia i proces adaptacji repatriantów 1992–2000, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
 • Hut P. (2008a), Migracje międzynarodowe a modernizacja systemu politycznego i społecznego, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
 • Hut P. (2008b), „Widely open closed doors”. The repatriation and repatriation policy in Poland after 1989, w: Homecoming. An anthropology of return migrations, NOMOS, s. 99–115.m
 • Iglicka K. (2010), Migration Research in a Migrations Country; the Polish Case, w: D. Thranhardt, M. Bommes (eds.), National paradigms of migration research, IMIS-Schriften 13, Universitatsverlag Osnabruck bei V&R unipress.
 • Jaroszewska E. (2003), Małżeństwa polsko-niemieckie w RFN: relacje polskich partnerów na tle obrazu innych małżeństw binacjonalnych, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
 • Jaroszewska E. (2013), Migracje a zdrowie. Uwarunkowania kondycji zdrowotnej migrantów oraz bariery w korzystaniu z opieki medycznej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
 • Jaroszewska E., Danecka M. (2013), Imigranci z Afryki w Polsce – przyczynek do analizy czynników blokujących ich napływ i integrację, „Kultura i Społeczeństwo”, tom LVII, nr 3.
 • Łotocki Ł. (2004), Obcy w dyskursie. Przykłady opinii imigrantów, „Polityka Społeczna”, nr 3.
 • Łotocki Ł. (2009), Między swojskością a obcością? Imigranci z Armenii w Polsce, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszaw.
 • Łotocki Ł. (2010), Wieviel Nähe, wieviel Distanz? Die Integration von Ausländern in Polen, Polen-Analysen, tom 71.
 • Łukaszewska-Bezulska J. (2010), Kapitał społeczny i migracje – wybrane aspekty wzajemnych oddziaływań, w: O. Kowalczyk (red.), Współczesne społeczeństwa – nadzieje i zagrożenia, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Łukaszewska-Bezulska J. (2012), Emigracja jako problem lokalny i globalny, „Polityka Społeczna”, nr 2.
 • Łukaszewska-Bezulska J. (2014), Social capital and migrations: an analysis of interactions in light of particular theoretical concepts, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje”, nr 27.
 • Rajkiewicz A. (2002), Soziale und wirtschaftliche Auswirkungen der Arbeitsmigration aus die Ensenderländes – Beispiel Polens, w: Weggenossenschaft im Wandel: Berufsforschung und Berufsorientierung; Heinrich Nieder zum 80. Geburtstag, Hrsg. B. Jenschke, Berlin.
 • Rajkiewicz A. (2004), Zatrudnienie obcokrajowców w krajach UE. Zatrudnienie obcokrajowców w Niemczech. Turcy i Polacy na niemieckim rynku pracy, w: S. Golinowska (red.), Popyt na pracę cudzoziemców: Polska i sąsiedzi, IPiSS, Warszawa.
 • Rajkiewicz A., red. (2000), Zewnętrzne migracje zarobkowe we współczesnej Polsce. Wybrane zagadnienia, WSH-E, IPiSS, Warszawa.
 • Samoraj-Charitonow B. (2015), Doświadczenia w zatrudnianiu migrantek z Ukrainy do opieki – perspektywa seniorów, w: P. Sobiesiak-Penszko, Niewidzialna siła robocza. Migranci w usługach opiekuńczych nad osobami starszymi, ISP, Warszawa.
 • Samoraj-Charitonow B., red. (2012), Warunki pracy cudzoziemskich pomocy domowych w Polsce, w: W. Klaus (red.), Ziemia obiecana? Warunki pracy cudzoziemców w Polsce, Warszawa.
 • Samoraj-Charitonow B., Uścińska G. (2015), Prawo do emerytury osób przemieszczających się w Unii Europejskiej, w: C. Żołędowski, B. Rysz-Kowalczyk, M. Duszczyk (red.), Dekada członkostwa w Unii Europejskiej. Perspektywa polityki społecznej, Warszawa.
 • Zawadzki P. (2008), Raport cząstkowy z badań instytucji w gminie, w której zlokalizowany jest ośrodek dla uchodźców w ramach programu @ltercamp, PCK, Warszawa.
 • Żołędowski C. (2007), Przyczynek do migracji pracowniczych z Polski, „Polityka Społeczna”, nr 5–6.
 • Żołędowski C. (2009a), Migracje zarobkowe w czasie kryzysu, w: M. Księżopolski, B. Rysz-Kowalczyk, C. Żołędowski (red. nauk.), Polityka społeczna w kryzysie, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
 • Żołędowski C. (2009b), Nomadyczna wielokulturowość? Migracje zarobkowe jako czynnik zmiany lokalnych kapitałów społeczno-kulturowych na pograniczach, w: U. Abłażewicz-Gornicka, K. Krzysztofek, R. Oryszczyszyn, A. Sadowski (red.), Kapitały społeczne i kulturowe miast środkowoeuropejskich i wschodnioeuropejskich pograniczy, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Żołędowski C. (2010), Studenci zagraniczni w Polsce. Motywy przyjazdu, ocena pobytu, plany na przyszłość, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-a29d4f56-9752-4d60-aa3b-ad2c3c3abaac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.