PL EN


2014 | 4 | 3-6
Article title

Usługi w eksporcie Unii Europejskiej

Content
Title variants
EN
Services in Exports of the European Union
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Znaczenie usług w eksporcie Unii Europejskiej obejmującym usługi i towary jest wyraźnie większe niż średnio w gospodarce światowej. Wykazują to zarówno tradycyjne statystyki handlu międzynarodowego (tzw. ujęcie brutto), jak i statystyki wartości dodanej w handlu międzynarodowym. Oficjalne statystyki pokazują również, że Unia jest głównym światowym centrum eksportu usług. Wprawdzie jej udział w światowym eksporcie usług, podobnie jak w eksporcie towarów, zmniejsza się, ale proces ten rozpoczął się później niż w przypadku towarów i przebiega dużo wolniej. Na znacznie większe, niż w ujęciu tradycyjnym, znaczenie usług w unijnym eksporcie wskazują statystyki wartości dodanej w handlu międzynarodowym (TiVA - Trade in Value Added - OECD/WTO). Stosunkowo duży udział zagranicznej wartości dodanej pochodzącej z usług w eksporcie UE wynika z faktu, że przedsiębiorstwa europejskie (zwłaszcza niemieckie) uczestniczą w międzynarodowych sieciach dostaw zarówno jako zleceniodawcy, jak i podwykonawcy. Znaczenie usług w eksporcie krajów UE-15 i nowych państw członkowskich nadal jest różne. W eksporcie tych drugich niski jest przede wszystkim udział krajowej wartości dodanej wytworzonej w usługach. Można zatem przypuszczać, że przenoszeniu procesów produkcyjnych nie towarzyszyło w odpowiedniej skali przenoszenie działalności usługowej. Oznacza to, że kraje Europy Zachodniej w coraz większym stopniu opierają swoje przewagi komparatywne w eksporcie na usługach, natomiast kraje Europy Środkowej i Wschodniej na przetwórstwie przemysłowym.
EN
The significance of services exports of the European Union covering goods and services, as proven by both traditional trade statistics (i.e. gross exports) and value-added statistics, is much higher than the average in the world economy. Traditional statistics also show that the EU is the major world centre for exports of services. The EU's share in the world exports of services, similarly as in the case of goods, has been declining; however, this process started later than in the case of goods and proceeds much more slowly. The value-added statistics of international trade (TiVA - Trade in Value Added, OECD/WTO) show the larger importance of services in EU exports than the traditional statistics. The relatively high share of foreign value-added services derived from the EU exports may be attributed to the participation of European companies (especially German ones) in global supply networks in both configurations - as principals and subcontractors. The share of services in exports of the EU-15 still differs much from that of new member states. In exports of the latter, the share of domestic value added generated in services is especially low. One can therefore presume that the process of transferring production abroad has not been accompanied by an appropriate in scale shifting of the services. So while Western European countries increasingly base their comparative advantage in exports on services, Central and East European countries - on industrial processing.
Year
Issue
4
Pages
3-6
Physical description
Dates
published
2014-07-2014-08
Contributors
References
  • Dołączono do tekstu artykułu.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-2694
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a2ae86bf-bd2d-419c-9c94-a9098c5f7631
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.