PL EN


2012 | 2.1(20.1) | 171-188
Article title

Towards Educational Mobility: Two Types of Institutional Support in Intracultural Perspective

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This article derives from the author’s study of Polish attitudes to education coupled with the facilities provided to support education in Poland. The author points out that despite the statements proclaiming the high esteem in which education is held, not everyone has equal access to it. This inequality comes from the diversity of economic, social and cultural situations faced by young people. Insufficient economic resources and the lack of adjustment of the aid provided, deepens the inequalities that are then reproduced in subsequent generations. The author discusses the possibilities of levelling these inequalities through various scholarship programmes and stresses the difficulties which are specific for Poland in this respect.
Keywords
Contributors
 • Cardinal Stefan Wyszynski University (Warsaw)
References
 • Z. Bauman, Globalization. The Human Consequences, Cambridge 1998, pp. 2-3.
 • Cf. A. Giddens, The Constitution of Society. Outline of the Theory of Structuration, Oxford 1984,pp. 25-28.
 • L. Gołdyka, I. Machaj, ‘Enklawa życia społecznego kategorią pojęciową w socjologii. Prolegomena’[Enclave of Social Life as a Conceptual Category in Sociology] in L. Gołdyka, I. Machaj (eds.),Enklawy życia społecznego [Enclaves of Social Life], Szczecin 2007, p. 10.
 • Z. Kwieciński, Wykluczanie. Badanie dynamiczne i porównawcze nad selekcjami społecznymi napierwszym progu szkolnictwa [Exclusion. Dynamic and Comparative Study of Social Selections atthe Initial Level of Education], Torun 2002, p. 77.
 • P. Bourdieu, J.C. Passeron, La reproduction. Eléments pour une théorie du système d’enseignement,Paris 1970
 • M. Jacyno, ‘Kontrkultura ubóstwa. Pierre’a Bourdieu koncepcja reprodukcji klasspołecznych a problem reprodukcji otwartej’ [Counter-Culture of Poverty. Pierre Bourdieu’sConcept of Reproduction of Social Classes and the Problem of Open Classes], Studia Socjologiczne,No. 3 (1997), p. 104
 • Cf. S. Golinowska [et al.], Od ubóstwa do wykluczenia społecznego. Badania, koncepcja, wyniki,propozycje. Polska, Europa i świat [From Poverty to Social Exclusion. Studies. Concept. Results.Suggestions], Warszawa 2008, p. 116
 • K.M. Słomczyński, Pozycja społeczna a cechy osobowości. O wzajemnych relacjach w okresie transformacjisystemowej [Social Status and Personality Traits. On Mutual Relations during the SystemTransition Period], Warszawa 2000, p. 25.
 • E. Tarkowska, ‘Miejsce i rola wykształcenia w biografiach młodych ludzi z byłych PGR-ów’[The Role of Education in the Lives of the Young People from Former State Agricultural Farms] inE. Tarkowska, K. Korzeniewska, Młodzież z byłych PGR-ów. Raport z badań [Young People of theFormer State Agricultural Farms], Warszawa 2002, p. 19
 • A. Szpociński, M. Ziółkowski,‘Przemiany w sferze edukacji, nauki, mediów i kultury’ [Changes in Education, Media, andCulture] in E. Wnuk-Lipiński, M. Ziółkowski (eds.), Pierwsza dekada niepodległości. Próba socjologicznejsyntezy [The First Decade of Independence. An Attempt at Sociological Synthesis], Warszawa2001, p 188
 • A. Giza-Poleszczuk, M. Marody, ‘Państwo na niby’ [The Pretended State], GazetaWyborcza, 9 February 2008.
 • H. Domański, Struktura społeczna [Social Structure], Warszawa 2004, pp. 25-27.
 • D. Czajkowska, ‘Młodzież, kapitał kulturowy i sukces życiowy, czyli o kilku paradoksach nierównościspołecznej’ [Young People, Cultural Capital and Success. On a Few Paradoxes of SocialInequality] in R. Leppert, Z. Melosik, B. Wojtasik (eds.), Młodzież wobec (nie)gościnnej przyszłości[Young People Faced with an (In)hospitable Future], Wroclaw 2005, p. 74.
 • H.G. van de Werfhorst, S. Hofstede, ‘Cultural Capital or Relative Risk Aversion? TwoMechanisms for Educational Inequality Compared’, The British Journal of Sociology, No. 3 (2007),p. 392.
 • D. Reay, S. Ball, ‘“Spoilt for Choice”: the Working Classes and Educational Markets’, OxfordReview of Education, No. 1 (1997), p. 97.
 • P. Bourdieu, ‘The Forms of Capital’ in A.H. Halsey [et al.] (eds.) Education: Culture,Economy and Society, Oxford–New York 1997, p. 54
 • J. Bartkowski, ‘Kapitał społeczny i jegooddziaływanie na rozwój w ujęciu socjologicznym’ [Social Capital and its Influence on Developmentin the Sociological Aspect] in M. Herbst (ed.), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny[Human Capital and Cultural Capital and Regional Development], Warszawa 2007, pp. 71-73
 • K. Strzyczkowski, ‘O (nie)użyteczności pojęcia kapitału kulturowego z perspektywy ustaleń socjologiiamerykańskiej’ [On the (lack of ) Usefulness of the Concept of Cultural Capital as Shown bythe Results of American Sociology], Kultura i Społeczeństwo, No. 3 (2007), p. 47.
 • P. Kozarzewski, ‘Wykluczenie edukacyjne’[Educational Exclusion] in M. Jarosz (ed.),Wykluczeni. Wymiar społeczny, materialny, etniczny [The Excluded Ones. Social, Material and EthnicDimensions], Warszawa 2008, p. 176
 • B. Kołaczek, Dostęp młodzieży do edukacji. Zróżnicowania, uwarunkowania, wyrównywanie szans[Access of Young People to Education. Differences, Conditions, Levelling Inequalities], Warsaw2004, pp. 26-35
 • K. Musialska, Aspiracje życiowe młodzieży stojącej u progu dorosłości [Aspirations of Young People onthe Threshold of Adulthood], Krakow 2008, pp. 12-13
 • A. de Tocqueville, Democracy in America, Vol. 2, New York 1954.
 • K. Szafraniec, ‘Ludzie – podstawowy kapitał polskiej wsi’ [People – the Basic Capital of thePolish Countryside] in L. Kolarska-Bobińska, A. Rosner, J. Wiklin (eds.), Przyszłość wsi polskiej.Wizje, strategie, koncepcje [The Future of the Polish Countryside], Warszawa 2001, pp. 127, 130,132.
 • Aspiracje Polaków w latach 1998 i 2008. Komunikat z badań [Aspirations of Poles in the Years 1998and 2008. Research Results], BS/155/2008 CBOS, Warszawa 2008.
 • Czy warto się uczyć? Komunikat z badań [Is it Worthwhile to Learn? Research Results], BS/72/2007CBOS, Warszawa 2007.
 • M. Lutostański, ‘Plany, dążenia i aspiracje życiowe młodzieży’ [Plans and Aspirations of theYoung People] in Młodzież 2008 [The Young People 2008], Warszawa 2009, pp. 12-13, Opiniei Diagnozy – CBOS, nr 13 [Opinions and Diagnoses – CBOS, No. 13].
 • E. Tarkowska, ‘Czy dziedziczenie biedy? Bariery i szanse edukacyjne młodzieży wiejskiej z gminyKościelec’ [Does one Inherit Poverty? Educational Chances and Barriers of the Young People fromthe Commune of Koscielec] in K. Korzeniewska, E. Tarkowska (eds.), Lata tłuste, lata chude…Spojrzenia na biedę w społecznościach lokalnych [Years of Plenty, the Lean Years… Approaches toPoverty in Local Communities], Warszawa 2002, p. 163
 • T. Szlendak, Zaniedbana piaskownica. Style wychowania małych dzieci a problem nierówności szansedukacyjnych [Neglected Sandbox. Styles of Upbringing of Young Children and the Problem ofEducational Inequalities], Warszawa 2003, p. 129
 • European Commission, Kluczowe problemy edukacji [The Key Problems of Education], Vol. 1: Pomocmaterialna dla studentów w Europie. Stan obecny i kierunki rozwoju [Financial Help for Students inEurope. Present Situation and Directions of Development], Warszawa 2002, p. 151
 • ‘Stypendium’ in Wielka encyklopedia powszechna [Great Universal Encyclopaedia], Vol. 11, Warszawa1968, pp. 81-82.
 • Rynek stypendiów w Polsce – raport 2006 [The Scholarship Market in Poland – 2006 Report],Warszawa 2006, p. 19
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. 2000, nr 14, poz.176 [‘Personal Income Tax Act, of July 26th 1991’, Journal of Laws 2000, No. 14, item 176], at<http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=80474>, 7 March 2009.
 • P. Blau, ‘Wymiana społeczna’ [Social Exchange] in A. Jasińska-Kania [et al.] (eds.), Współczesneteorie socjologiczne [Contemporary Sociological Theories], Vol. 1, Warszawa 2006, p. 89.
 • GUS, Oświata i Wychowanie w Roku Szkolnym 2001/2002 [Education in the School Year 2001/2002],Warszawa 2002, p. 194
 • GUS, Oświata i Wychowanie w Roku Szkolnym 2002/2003 [Education inthe School Year 2002/2003], Warsaw 2003, p. 260
 • GUS, Oświata i Wychowanie w Roku Szkolnym2003/2004 [Education in the School Year 2003/2004], Warszawa 2004, p. 320
 • GUS, Oświatai Wychowanie w Roku Szkolnym 2004/2005 [Education in the School Year 2004/2005], Warszawa2005, p. 380
 • Ogólnopolski Ranking Liceów Ogólnokształcących 2011 [Poland-wide Top High Schools List], at<http://www.perspektywy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=3319&Itemid=791>, 9 August 2011.
 • K. Szafraniec, ‘Polska młodzież: między apatią, partycypacją a buntem’ [Young People in Poland.Between Apathy, Participation and Rebellion] in A. Kojder (ed.), Jedna Polska? Dawne i nowe zróżnicowaniaspołeczne [One Poland? Old and New Social Diversities], Krakow 2007, p. 216.
 • Lokalne programy stypendialne [Local scholarship programmes], at <http://www.batory.org.pl/szanse/lokalne.htm>, 6 August 2011
 • J. Blikowska, M. Kozubal, ‘Firmy kuszą stypendiami’ [Companies Tempt with the Promise ofScholarships], Rzeczpospolita, 3 October 2007
 • A. Baczko, A. Komendant, Funkcjonowanie stypendiów w Polsce [How Scholarships Work inPoland], at <http://www.mojestypendium.pl/wid,11549032,publikacje-badanie.html>, 6 August2011.
 • General Data Concerning the Erasmus Programme in Poland, at <http://www.erasmus.org.pl/index.php/ida/54/>, 19 August 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a2b18500-63df-4646-8e3b-3cbcd7d6c5f2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.