PL EN


Journal
2017 | 25 | 77-91
Article title

Współczesne problemy w zagospodarowaniu Łodzi w opinii użytkowników przestrzeni miejskiej

Authors
Title variants
EN
Contemporary problems in the development of Łódź in the opinions of urban space users
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule podjęto temat postrzegania problemów w zagospodarowaniu Łodzi przez osoby z niego korzystające. Analizie poddano 160 szczegółowych wypowiedzi pisemnych młodych użytkowników przestrzeni miejskiej, uzupełnionych przez autorkę danymi o charakterze obiektywnym. W opracowaniu założono zbadanie struktury rodzajowej problemów i ich przyczyn, rozmieszczenia i struktury własnościowej nieruchomości dotkniętych nieprawidłowościami, a także ukazanie propozycji rozwiązań przedstawionych problemów. Badane osoby najsilniej krytykowały zaniedbanie i dewastacje tkanki miejskiej w centralnej części miasta, a także zakłócenia ładu przestrzennego w sferze wizualnej. W subiektywnej opinii „winę” za te problemy ponoszą przede wszystkim prywatni inwestorzy, ale także władze – odpowiadające za projekty inwestycji, uchwalanie prawa lokalnego i jego egzekucję. Wśród najwazniejszych działań na rzecz rozwiązania sytuacji problemowych znalazły się inwestycje infrastrukturalne oraz optymalizacja prawa lokalnego i procedur administracyjnych
EN
In this article urban users’ perception of problems in the development of Lódz is analyzed. It concerns 160 essays prepared by young people who move around the city regularly. The opinions were supplemented by the author with objective data. The paper examines the range of problems and reasons for their appearance, spatial pattern and ownership of estates affected by improprieties, and presents solutions suggested in this field. People participating in the research heavily criticized negligence and devastation of the urban tissue in the central part of the city, as well as disruptions of spatial order in its visual dimension. According to subjective opinions, the main actors responsible for those problems are private investors and the authorities who carry out investment projects, pass law and execute it. Among crucial actions suggested for solving problems in the built environment there are infrastructural investments as well as optimization of local law and administrative procedures.
Journal
Year
Issue
25
Pages
77-91
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • Atlas miasta Łodzi, 2002, http://www.mapa.lodz.pl/index.php?strona=atlas (dostęp 13 listopada 2016).
 • Atrakcyjne przestrzenie miejskie 2020+, 2013, http://bip.uml.lodz.pl/_plik.php?id=35133 (dostęp 6 lutego 2015).
 • Kowalska J., 2011, Analiza wyników pomiaru ruchu w 2010 r. w województwie łódzkim, Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, http://www.bppwl.lodzkie.pl /categories/3671 (dostęp 20 listopada 2016).
 • Prace wykonane przez studentów I roku uzupełniających studiów magisterskich kierunku Gospodarka przestrzenna w latach 2014–2016, Wydział Nauk Geograficznych. Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Parysek J.J., 2006, Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Pielesiak I., 2015, Managing ‘ordinary heritage’ in Poland: Łódź and its post-industrial legacy, “European Spatial Research and Policy” 2015, vol. 22, No. 2.
 • Pielesiak I., 2016, Public spaces and social integration – the case of Lodz, [w:] The socio-spatial dimension of quality of life in the city, eds. M. Mularska-Kucharek, K. Brzeziński, Polish Academy of Sciences. Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Warsaw. Studia Regionalia KPZK vol. 45. „Rocznik Demograficzny” 2016, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego Łodzi, 2010, uchwała nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r., http://www1.mpu.lodz.pl/page/index.php?str=277 (dostęp 24 listopada 2016).
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, t.j.: Dz.U. z 2003 r., nr 162, poz. 1568.
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, t.j.: Dz.U. z 2015 r., nr 1688, poz. 774.
 • Wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu przeprowadzonego w 2015 r., 2015, https://www.gddkia.gov.pl/pl/2551/GPR-2015 (dostęp 20 listopada 2016).
 • World Urbanization Prospects. The 2014 revision. Highlights, 2014, United Nations, New York, https://esa.
 • un.org/unpd/wup/Publications/Files/WUP2014-Highlights.pdf (dostęp 07 listopada 2016).
 • Wójcik M., Tobiasz-Lis P., 2014, Ocena przestrzennych dysproporcji w Łodzi z perspektywy mieszkańców miasta,
 • [w:] Dysproporcje społeczne i gospodarcze w Łodzi. Czynniki, mechanizmy, skutki, red. A. Suliborski,
 • M. Wójcik, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Wycichowska B., 2012, Zagrożona przyszłość miasta. Przykład Łodzi, „Czasopismo Techniczne. Architektura”
 • 1-A, 1(109).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-4793
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a2b92ee8-6318-4a53-9fcd-d63c9434ba9f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.