Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2015 | Diametros 45 | 122-143

Article title

Konstruktywizm w metaetyce – perspektywa Arystotelesowska

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Constructivism in Metaethics: An Aristotelian Perspective

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Jednym z najważniejszych prądów we współczesnej metaetyce stał się w ostatnim okresie konstruktywizm. Konstruktywizm metaetyczny przyjmuje, że sądy moralne nie odnoszą się do faktów moralnych, ale są konstruowane jako rozwiązania problemów praktycznych. Jednocześnie przyjmuje, że teza ta nie stoi w sprzeczności z realizmem poznawczym. Jedną z odmian konstruktywizmu metaetycznego, rozwijaną w opozycji do dominującego nurtu kantowskiego (Ch. Korsgaard) jest wersja nawiązująca do filozofii praktycznej Arystotelesa. W artykule podejmuję dwie kwestię. Po pierwsze przedstawiam nową, bardziej rozbudowaną w stosunku do dotychczasowych propozycji (M. LeBar) wersję Arystotelesowskiego konstruktywizmu w metaetyce. Jest podstawowym elementem jest koncepcja koherencji reakcji emocjonalnych rozumianych jako złożone stany afektywno-kognitywne. Po drugie, staram się wykazać, że przyjęcie arystotelesowskiej wersji konstruktywizmu metaetycznego oznacza konieczność przyjęcia konstruktywizmu w zakresie teorii wiedzy, co pozostaje w sprzeczności z założeniami tego nurtu w metaetyce.
EN
Recently, constructivism has become one of the most important movements in metaethics. According to metaethical constructivism, moral judgements do not refer to moral facts but are constructed as solutions to practical problems. At the same time this claim is not seen as incompatible with cognitive realism. A variant of metaethical constructivism, developed in opposition to the dominant Kantian branch (Ch. Korsgaard), alludes to Aristotle’s practical philosophy. In this article I raise two issues. Firstly, I present a new version of the Aristotelian constructivism in metaethics, more elaborate than the previous proposals (M. LeBar). Its fundamental element is the concept of the coherence of emotional response seen as a complex cognitive-affective state. Secondly, I argue that the acceptance of the Aristotelian version of metaethical constructivism entails the need to accept constructivism in the area of the theory of knowledge, which is contrary to the metaethical premises of constructivism.

Journal

Year

Issue

Pages

122-143

Physical description

Dates

published
2015-09

Contributors

author
 • Cracow University of Technology

References

 • C. Bagnoli, Constructivism and Practical Knowledge, [w:] Constructivism in Ethics, C. Bagnoli (red.), Cambridge 2013.
 • C. Bagnoli, Constructivism in Metaethics, [w:] The Stanford Encyclopedia of Philosophy (spr 2014 Edition), Edward N. Zalta (red.), URL = http://plato.stanford.edu/archives/spr2014/entries/constructivism-metaethics/.
 • B. Chwedeńczuk, Spór o naturę prawdy, Warszawa 1984.
 • D. Copp, Morality, Normativity, and Society, Oxford 1995.
 • S. Darwall, A. Gibbard, P. Railton, Moral Discourse and Practice, Oxford 1997.
 • D. Dorsey, A Puzzle for Constructivism and How to Solve It, [w:] Constructivism in Practical Philosophy, L. Lenman, Y. Shemmer (red.), Oxford 2012.
 • S. Finlay, Recent Work on Normativity, „Analysis” (70) 2010.
 • W.J. FitzPatrick, The Practical Turn in Ethical Theory: Korsgaard’s Constructivism, Realism, and the Nature of Normativity, „Ethics” (115) 2005.
 • M. Fleischer, Obserwator trzeciego stopnia. O rozsądnym konstruktywizmie, Wrocław 2005.
 • M. Fleischer, Krótka historia konstruktywizmu, [w:] Radykalny konstruktywizm. Antologia, B. Balicki i in. (red.), Wrocław 2010.
 • E. v. Glasersfeld, „Poznanie bez metafizyki”, [w:] Radykalny konstruktywizm. Antologia, B. Balicki i in. (red.), Wrocław 2010.
 • Ch. Gowans, Moral Realism, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2009.
 • I. Hacking, The Social Construction of What?, Cambridge 1999.
 • R. Hursthouse, Normatywna etyka cnót, [w:] Etyka i charakter, J. Jaśtal (red.), Kraków 2004.
 • N. Hussain, A Problem for Ambitious Metanormative Constructivism, [w:] Constructivism in Practical Philosophy, L. Lenman, Y. Shemmer (red.), Oxford 2012.
 • T. Irwin, The Development of Ethics, vol. III, From Kant to Rawls, Oxford 2009.
 • J. Jaśtal, Natura cnoty. Problematyka emocji w neoarystotelesowskiej etyce cnót, Kraków 2009.
 • Ch. Korsgaard, Realism and constructivism in twentieth century moral philosophy, [w:] idem, The Constitution of Agency, New York 2008.
 • M. LeBar, Aristotelian Constructivism, „Social Philosophy and Policy” 25 (1) 2008.
 • N. Luhmann, Rozmowa z G.J. Lischką, [w:] Konstruktywizm w badaniach literackich, E. Kuźma i in. (red.), Kraków 2006.
 • A. Miller, An Introduction to Contemporary Metaethics, Oxford 2003.
 • J. Rawls, Kantian Constructivism in Moral Theory, „Journal of Philosophy” (77) 1980, [w:] J. Rawls, Collected Papers, S. Freeman (red.), Cambridge 1999, s. 303–358].
 • R. Shafer-Landau, Moral Realism. A Defence, Oxford 2003.
 • S. Street, Constructivism about Reasons, [w:] R. Shafer-Landau, Oxford Studies in Metaethics vol. 3, Oxford 2008.
 • S. Street, What is Constructivism in Ethics and Metaethics, „Philosophy Compass” 5 (5) 2010.
 • M. van Roojen, Moral Cognitivism vs. Non-Cognitivism, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2013.
 • B. Williams, Ethics and the Limits of Philosophy, London 1993.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-a2bc1484-a9cb-4489-ba75-cb0ff544c13f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.