Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 5 (124) "Projektowanie i analiza komunuikacji w organizacji" [The design and analysis of communications in the organization] | 45-62

Article title

Komunikowanie założeń i wartości dotyczących ZZL w raportach CSR banków działających w Polsce. Analiza z wykorzystaniem ram interpretacyjnych

Title variants

EN
Communicating Values in Human Resource Management in the CSR Reports of Banks Operating in Poland: Analysis Using Interpretative Frameworks

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Działające w Polsce banki przygotowują raporty społecznej odpowiedzialności biznesu. W większości z nich omawiane są kwestie związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi. W artykule zostanie przeprowadzona analiza tych zagadnień na podstawie raportów udostępnionych przez banki w ramach edycji 2017 konkursu „Raporty Społeczne”. Badanie skupi się na najważniejszych dla danego banku wartościach związanych z pracownikami oraz na samym sposobie wartościowania. Do analizy zostaną wykorzystane dostosowane do materiału badawczego narzędzia do przetwarzania języka naturalnego. Całość badania będzie się wpisywać w paradygmat kognitywny. Główne pytanie badawcze to: Jakie wartości dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi są ważne dla poszczególnych banków, w jaki sposób wygląda wartościowanie w raportach CSR?
EN
Banks operating in Poland develop corporate social responsibility reports. Most of them discuss issues related to human resource management. This paper provides an analysis of these issues on the basis of reports shared by banks as a part of the 2017 edition of the Social Reports Competition. The research focuses on the most important values that the given bank assigns to employees as well as on the method applied in valuation. Natural language processing tools adapted to the research material are used in the analysis. The study as a whole will be incorporated in the cognitive paradigm. The main research question asks what values regarding human resource management are important for individual banks and how is valuing presented in the CSR reports.

Contributors

 • Katedra Projektowania i Analizy Komunikacji, Wydział Informatyki i Komunikacji, Uni¬wersytet Ekonomiczny w Katowicach

References

 • Dewordajewa M., Zawisłowska M. (2007), Relacje semantyczne w Słowosieci, Biuletyn Towarzystwa Językoznawczego, nr LXIII.
 • Fillmore Ch. J., red. (1982), Frame semantic w Linguistic in the morning calm, Seoul, The Linguistic Society of Korea.
 • Gannon J. M., Doherty L., Roper A. (2012), The role of strategic groups in understanding strategic human resource management, Personnel Review, vol. 41, nr 4.
 • Goffman E. (2010), Analiza ramowa: esej o organizacji doświadczenia, Kraków, Zakład Wydawniczy Nomos.
 • Gołuchowski J., Konieczna D., Paliszkiewicz J. (2018), Building Trust in Corporate Responsibility Reports, w Liebowitz J., Paliszkiewicz J., Gołuchowski J., red., Intu¬ition, trust and analytics, Boca Raton, CRC Press, Taylor & Francis Group.
 • Kieraś W. (2008), Analiza wybranych czasowników polskich w aparacie ram interpretacyjnych, LingVaria, R. III, nr 2 (6).
 • Konecki K. T., Chomczyński P., red. (2007), Zarządzanie organizacjami. Kulturowe uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi, Łódź, Wyd. UŁ.
 • Lakoff G. (2017), Moralność polityki. Jak myślą liberałowie i konserwatyści, Warszawa, Alatheia.
 • Lakoff G. (2013), Cascade theory: Embodied cognition and language from a neural perspective, wykład publiczny, Berkeley, University of California, 10.06.2018.
 • Lundy O., Cowling A. (2000), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków, Oficyna Ekonomiczna.
 • Moczydłowska J. (2010), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Warszawa, Difin.
 • Petruck M. R. L. (1996), Frame semantic, w Verschueren J., Östman J. O., Blommaert J., Bulcaen Ch., red., Handbook of pragmatics, Philadelphia.
 • Programy Clarin, <https://ws.clarin-pl.eu/sentyment.shtml>; <https://ws.clarin-pl.eu/termopl.shtml>; <http://ws.clarin-pl.eu/respa.shtml>.
 • Słowosieć 3.0., <http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/>.
 • Raporty banków (2017), <https://www.raportroczny.ingbank.pl/>; <https://rapor¬troczny.bankmillennium.pl/2016/pl/?mv=1>; <https://www.mbank.pl/raport-roczny/2016/odpowiedzialna-firma/#Strategia-CSR-mBanku>; <https://raport.bzwbk.pl/; https://www.bgzbnpparibas.pl/raportspoleczny2016/>.
 • Rosch E. (2006), Zasady kategoryzacji, w Chlewiński Z., red., Psychologia poznawcza w trzech ostatnich dekadach XX wieku, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Saloni Z., Świdziński M. (1998), Składnia współczesnego języka polskiego, Warszawa, PWN.
 • Samul J., Kobylińska U., Rollnik-Sadowska E. (2018), Postrzeganie kariery zawodowej na tle innych wartości. Młodzi na rynku pracy, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1 (120).
 • Słownik walencyjny języka polskiego (Walenty), <http://walenty.ipipan.waw.pl/>.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

EISSN
2543-4411

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-a2d38690-21d2-4475-8ae1-33ef8f86efe4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.