Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 5 | 7-19

Article title

Handel zagraniczny nowych państw członkowskich UE z Niemcami – analiza z wykorzystaniem międzynarodowych tablic przepływów międzygałęziowych

Content

Title variants

EN
Foreign Trade of the New EU Member States with Germany: an Analysis Using the World Input-Output Tables

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy zmian w handlu dobrami i usługami dziesięciu nowych państw członkowskich UE (NPC) z Niemcami w latach 1995-2011. Badaniem objęto cztery kraje Europy Środkowej (Czechy, Polskę, Słowację i Węgry), trzy kraje bałtyckie (Es-tonię, Litwę i Łotwę) oraz Słowenię, Bułgarię i Rumunię. Wybór Nie-miec wynikał z faktu, iż są one najważniejszym partnerem handlowym NPC. Analizy dokonano z wykorzystaniem tradycyjnych statystyk han-dlu (w kategoriach brutto) oraz statystyk handlu w kategoriach wartości dodanej. Statystyki te opracowano na podstawie danych z bazy World Input-Output Database (WIOD, wersja 2013). Z przeprowadzonej anali-zy wynika, że dynamiczny wzrost wymiany handlowej krajów Europy Środkowej z Niemcami w latach 1995-2011 był efektem włączenia się krajów Europy Środkowej w globalne łańcuchy wartości, a tym samym wzrostu handlu dobrami pośrednimi. Stąd też wyraźnie różniły się salda obrotów handlowych tych krajów z Niemcami w kategoriach brutto i w kategoriach wartości dodanej. Wartości sald obrotów obliczone na podstawie tradycyjnych statystyk były w latach 1995-2011 wyraźnie wyższe niż sald obliczonych na podstawie statystyk wartości dodanej.
EN
The article presents changes in trade in goods and services of ten new EU Member States (NMS) with Germany in the years 1995–2011. The study covers four Central European countries (the Czech Republic, Hun-gary, Poland, and Slovakia – CECs), the three Baltic States (Estonia, Lithuania and Latvia) as well as Slovenia, Bulgaria and Romania. Ger-many is chosen because it is the main trading partner of the majority of the NMS. An analysis is based on trade statistics in gross and value add-ed terms. They are calculated using the World Input-Output Database (WIOD, release 2013). The research results show that the dynamic growth of foreign trade of the Central European countries with Germany in 1995–2011 was an effect of increasing integration of the CECs in global value chains and thus an increase in trade intermediates. It resulted in growing differences between the trade balance in gross terms and that in value added terms. The value of the trade balance computed on the basis of traditional statistics was clearly higher than the trade balance calculated on the basis of value added statistics.

Year

Issue

5

Pages

7-19

Physical description

Dates

published
2016-09-2016-10

Contributors

 • Szkoła Główna Handlowa, Warszawa

References

 • Ambroziak Ł., Miejsce nowych państw członkowskich UE w łańcuchu produkcji sprzętu transportowego, (w:) Inwestycje zagraniczne w Polsce. Raport roczny, red. J. Chojna, IBRKK, Warszawa 2013.
 • Ambroziak Ł., The impact of the economic crisis on an intra-industry trade in the automotive industry in the European Union, (in:) A. Praščević (ed.), From Global Crisis to Economic Growth. Which Way to Take?, Beograd, 2012.
 • Ambroziak Ł., Value added of exports: the case of the Central and Eastern European Countries, (in:) T. Beridze et al. (eds.), Proceedings of the International Scientific Conference: Challenges of Globalization in Economics and Business, Publishing House “UNIVERSAL”, Tbilisi 2016, s. 48-55.
 • Foster-McGregor N., Stehrer R., Value added content of trade: A comprehensive approach, „Economics Letters”, 2013, Vol. 120.
 • Johnson R.C., Noguera G., Accounting for intermediates: Production sharing and trade in value-added, „Journal of International Economics”, 2012, Vol. 86(2).
 • Kaliszuk E. (red.), Mierzenie wartości dodanej w handlu zagranicznym. Nowe koncepcje, metody i wyzwania, IBRKK, Warszawa 2013.
 • Koopman R. et al., Give credit to where credit is due: tracing value added in global production chains, “NBER Working Papers Series”, 2010, No. 16426.
 • Koopman R., Wang Z., Wei S-J., Tracing Value-Added and Double Counting in Gross Exports, „American Economic Review”, 2014, Vol. 104(2).
 • Nagengast A.J., Stehrer R., Collateral imbalances in intra-European trade? Accounting for the differences between gross and value added trade balances, “ECB Working Paper Series”, 2014, No. 1695.
 • Stehrer R., Accounting Relations in Bilateral Value Added Trade, “wiiw Working Papers”, 2013, No 101.
 • Stehrer R., Stöllinger R., Positioning Austria in the Global Economy: Value Added Trade, International Production Sharing and Global Linkages, “FIW-Research Reports”, 2013, No 2.
 • Stehrer R., Trade in Value Added and the Value Added in Trade, “wiiw Working Paper”, 2012, No. 81.
 • Timmer M.P. et al., The World Input‐Output Database (WIOD): Contents, Sources and Methods, 2012.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-2694

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-a2ddf47b-7af3-437a-92f2-3f1ced9f849c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.