Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 21 | 1(78) | 90-103

Article title

Optymalizacja podatkowa w małych przedsiębiorstwach z wykorzystaniem ewidencji księgowej – ujęcie teoretyczne

Title variants

EN
Tax optimization in small enterprises using accounting records – theoretical approach

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Legalna optymalizacja podatkowa wynika z wykorzystania w jej zakresie rozwiązań dopuszczonych w prawie podatkowym. Jest to więc działanie zgodne z literalnym ujęciem przepisów prawa stanowionego. Jednym ze sposobów, które ustawodawca postawił do dyspozycji małym przedsiębiorstwom jest wybór związany z formą ewidencji zdarzeń gospodarczych. Formy te omówiono w niniejszym artykule wskazując na możliwość wykorzystania karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz ujęcia zdarzeń gospodarczych w formie podatkowej książki przychodów i rozchodów. Celem artykułu jest prezentacja w ujęciu teoretycznym zróżnicowania sposobów ewidencji gospodarczej dla celów podatkowych. Artykuł stanowi część teoretyczną „minicyklu”.
EN
Legal tax optimization results from the use in its scope of solutions admitted in tax law. Therefore, it is an activity consistent with the literal approach to the provisions of the law. One of the ways that the legislator put at the disposal of small enterprises is the choice related to the form of economic events’ recording. These possible forms are discussed in this article, indicating the possibility of using a tax card, a lump sum on registered income, and the presentation of economic events in the form of a tax book of revenues and expenses. The aim of the article is to present, in the theoretical perspective, the diversification of business registration methods for tax purposes. The article is the theoretical part of the "mini-cycle".

Year

Volume

21

Issue

Pages

90-103

Physical description

Dates

published
2018-05

Contributors

 • Uniwersytet Jagielloński, Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Katedra Zarządzania Operacyjnego i Marketingu, ul. prof. S. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków, Poland

References

 • Bobiak A., Borkiewicz-Liszka M., Jeleńska A., Poradnik ryczałtowca, Wszechnica Podatkowa, Kraków 2008.
 • Czarnecki J., Jeleńska A., Podatkowa księga przychodów i rozchodów, Forum Doradców Podatkowych, Kraków 2016.
 • Dymek M., Optymalizacja podatkowa czyli jak zaoszczędzić na podatku dochodowym od osób prawnych, ODDK, Gdańsk 2006.
 • Główny Urząd Statystyczny, Małe i średnie przedsiębiorstwa niefinansowe w Polsce w latach 2009–2013, Studia i Analizy Statystyczne, Warszawa 2013.
 • Głuchowski J. i in., Formy zmniejszania wysokości podatków w Polsce, PWN, Warszawa 2002.
 • Jamroży M., Kudert S., Optymalizacja podatkowa dochodów przedsiębiorców, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.
 • Kiziukiewicz T., Sawicki K., Rachunkowość małych firm, PWE, Warszawa 1998.
 • Koziński J., Buduj wartość firmy tam, gdzie inni widzą tylko koszty, Raport z serii: „Nowe trendy zarządzania”, specjalny suplement promocyjny, HBPR 2007.
 • Lunden B., Młodzikowska D., Jednoosobowa firma, BL Info Polska, Gdańsk 2015.
 • Michalczyk L., Ekonomiczne i społeczne aspekty konkurencji podatkowej w Unii Europejskiej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2014, nr 1.
 • Michalczyk L., Wariantowe określenie podstawy do opodatkowania podatkiem dochodowym z wykorzystaniem wybranych metod rachunkowości, „Pieniądze i Więź” 2011, nr 4.
 • Michalczyk L., Wysokość wyniku finansowego przedsiębiorstw w świetle polskiego prawa bilansowego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2012, nr 1.
 • Mierosławska B., Księga przychodów i rozchodów krok po kroku, HELLION, Gliwice 2005.
 • Pogoński M., ABC podatków w działalności gospodarczej, UNIMEX, Wrocław 2013.
 • Przychocka I., Kierunki rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Sigma, Warszawa 2010.
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Warszawa 2014.
 • Sobczak K., Działalność gospodarcza. Uregulowania prawne, PWN, Warszawa 2000.
 • Supera-Markowska M., Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania jako koncepcja harmonizacji opodatkowania korporacyjnego w UE, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Szyszko L., Szczepański J., Finanse przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2003.
 • Walczak B., Strategie podatkowe i parapodatkowe jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstw, (red.) A. Bielawska, C. H. Beck, Warszawa 2009.
 • Wilimowska Z., Urbańska K., Uwarunkowania działalności mikroprzedsiębiorstw na rynku polskim, OW PWSZ w Nysie, Nysa 2009.
 • Wojtasik P., Amortyzacja podatkowa środków trwałych, ODDK, Gdańsk 2007.
 • Wyciślok J. Optymalizacja podatkowa. Legalne zmniejszanie obciążeń podatkowych, C.H. Beck, Warszawa 2013.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1506-7513

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-a2e6fc29-c6a2-4dc3-a1bd-94728363c90e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.