PL EN


2020 | vol. 64, nr 6 | 142-152
Article title

The role of management methods in economy 4.0

Content
Title variants
PL
Rola metod zarządzania w gospodarce 4.0
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This article starts with a presentation of the conditions and a definition of the dimensions that affect the choice of management methods. Next, the author attempts the particularization of a method to solve the research problem through proposing a detailed procedure of selecting management methods for a specific stage of economic development. The next part of the paper tries to define the application of management methods for a specific stage of the development of the economy currently featuring economy 4.0. The thesis is assumed that for each stage of economic development it is vital to evaluate and prioritize management methods, and example solutions of the research problem for economy 4.0 are presented. The final part of the paper discusses the directions of perfecting management methods within the limits of the perspectives for further development of the economy, for example towards achieving the character of economy 5.0.
PL
Niniejszy artykuł rozpoczyna prezentacja uwarunkowań oraz określenie wymiarów wpływających na dobór metod zarządzania. Następnie autor dokonuje próby uszczegółowienia sposobu rozwiązania problemu badawczego przez zaproponowanie szczegółowej procedury doboru metod zarządzania. W kolejnej części publikacji podjęta zostaje próba określenia zastosowania metod zarządzania dla konkretnej fazy rozwoju gospodarki, jakim aktualnie jest gospodarka 4.0. Autor przyjmuje tezę, że dla każdej fazy rozwoju gospodarki konieczne jest wartościowanie i hierarchizowanie metod zarządzania, oraz prezentuje przykładowe rozwiązanie tego problemu badawczego dla gospodarki 4.0. W końcowej części artykułu omówione zostały kierunki doskonalenia metod zarządzania w warunkach uwzględnienia perspektyw dalszego rozwoju gospodarki – na przykład osiągnięcia charakteru gospodarki 5.0.
References
 • Kaz, M., Ilina, T., and Medvedev, G. A. (eds.). (2019). Global Economics and Management: Transition to Economy 4.0, Switzerland: Springer International Publishing. Retrieved from https://doi.org/10.1007/978-3-030-26284-6
 • Khosroeva, N. I., Kuchieva, I. K., and Mamsurova, L. G. (2019). Strategic Management of Human Capital of Innovative Economy. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences, 58, 2239-2248. Retrieved from https://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2019.03.02.259
 • Kraciuk, J. (2018). Changes in the Added Value Chain in Economy 4.0. Proceedings of the 2018 International Conference “Economic Science for Rural Development”, (49), 316-323. Retrieved from https://doi.org/10.22616/ESRD.2018.149
 • Kuzmanovic, B., Tesic, Z., Tomic, I., Buncic, S., Tomic, M., and Stamenic, M. S. (2019). Performance management methods: a case study from international industrial companies. Inzinerine Ekonomika- Engineering Economics, 30(1), 103-111. Retrieved from http://dx.doi.org/10.5755/j01.ee.30.1.16264
 • Lisiński, M. (2011). Analiza metodologii nauk o zarządzaniu, In J. Czekaj, M. Lisiński (eds.), Rozwój koncepcji i metod zarządzania. Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Marciniak, S. (2019). Metoda oceny pozaekonomicznych determinantów stymulujących innowacje procesowo-produktowe w gospodarce 4.0 i 5.0. Przegląd Organizacji, 9, 5-11.
 • Marzec, P. (2017). Klasyfikacja metod zarządzania współczesnymi organizacjami. Organizacja i Zarządzanie, 2, 79-90.
 • Olender-Skorek, M. (2017). Czwarta rewolucja przemysłowa a wybrane aspekty teorii ekonomii. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 51(3), 38-49. Retrieved from https://doi.org/10.15584/nsawg.2017.3.3
 • Pawlowski, K., and Pawlowski, E. (2018). Complementarity of Modern Management Methods and Tools, and Its Impact on Economic and Organizational Performance of Enterprises. Empirical Results from Polish Enterprises. In S. Trzcielinski (ed.), Advances in Ergonomics of Manufacturing: Managing the Enterprise of the Future, Advances in Intelligent Systems and Computing 606 (pp. 213-221). Springer International Publishing AG.
 • Szarucki, M. (2013). Model doboru metod zarządzania jako narzędzie determinujące sukces organizacji. Zarządzanie i Finanse, 4(1), 377-387.
 • Venkatachalam, A., and Fukunari, K. (2018). Industry 4.0: Empowering ASEAN for the Circular Economy. National Library of Indonesia Cataloguing-in-Publication Data.
 • Vlasov, M. (2019). The relationship between traditional and innovative methods of management. Proceedingsof the 33rd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020, 1877-1886.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a2fb23d5-6030-4d16-9486-56794a8fd52d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.