PL EN


2017 | 2 | 103-116
Article title

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH W POLSCE I STANACH ZJEDNOCZONYCH

Content
Title variants
EN
VOCATIONAL TRAINING OF SOCIAL WORKERS IN POLAND AND THE UNITED STATES
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia system kształcenia zawodowego pracowników socjalnych w dwóch kra-jach, w Polsce oraz w Stanach Zjednoczonych. Prezentuje kształcenie pracowników socjalnych na poziomie średnim zawodowym, studiów wyższych (na dwóch stopniach) oraz formy dosko-nalenia zawodowego w postaci specjalizacji, a także możliwości uzyskania stopnia doktorskie-go. Ukazuje rozwój profesji w kontekście historycznym oraz współcześnie. Wskazuje na różni-ce w obu systemach kształcenia i obszary do rozważań na przyszłość.
EN
This article presents the vocational training system of social workers in two countries, Poland and the United States. It shows the training of social workers at the vocational secondary level, higher education (on two degrees) and the forms of professional development in the forms of specialization, as well as the possibility of obtaining a Ph.D. (a doctorate). The article shows the development of an occupation in the historical and contemporary context. It points out the dif-ferences in both educational systems and areas to consider in the future.
Year
Issue
2
Pages
103-116
Physical description
Dates
published
2017-12-20
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Biedermann V., Problemy kształcenia pracowników socjalnych, [w:] L. Malinowski, M. Orłowska (red.), Praca socjalna służbą człowiekowi, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1998.
 • Daley J. G., Postępy w pracy socjalnej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, War-szawa 2010.
 • Encyklopedia of Social Work, New York, 1971.
 • Mikulski J., Służby socjalne: stan, potrzeby, kształcenie, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1974.
 • Oleszczyńska A., Z historii pomocy społecznej oraz kształcenia pracowników socjalnych, [w:] „Opiekun Spo-łeczny” 1983, nr 1-2.
 • Reymont S., Studium Pracy Społeczno-Oświatowej WWP. Przypomnienie programu i metod [w:] „Praca Socjal-na” 1986.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej nr 7 z 4 października 1995 roku w sprawie ustalenia doku-mentacji programowej dla zawodu pracownik socjalny (symbol cyfrowy 2601), [w:] Dz. Urzęd. MPiPS z 1995 roku, Nr 6, poz. 7.
 • Sarapata A. (red.), Socjologia zawodów, Książka i Wiedza, Warszawa 1965.
 • Skidmore R.A., Thackeray M.G., Wprowadzenie do pracy socjalnej, Interart, Warszawa 1996.
 • Supińska J., Kształcenie pracowników socjalnych na poziomie studiów magisterskich, [w:] E. Leś, J. Rosner (red.), Kształcenie pracowników socjalnych, Ośrodek Badań Społecznych, Warszawa 1991.
 • Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, Dz.U.2004, nr 64, poz. 593. Tekst ujednolicony (z aktualnymi zmianami), [w:] Internetowy System Aktów Prawnych, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040640593.
 • Warzywoda-Kruszyńska W., Kształcenie i dokształcanie pracowników pomocy społecznej w Instytucie Socjolo-gii UŁ jako rezultat współpracy i współdziałania Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, [w:] A. Niesporek, K. Wódz (red.), Praca socjalna w Polsce, Wy-dawnictwo „Śląsk”, Katowice 1999.
 • Wiśniewski W., Wykształcenie w systemie wartości społeczeństwa polskiego, [w:] „Studia Socjologiczne” 1988, nr 1.
 • Wódz K., Praca socjalna w środowisku zamieszkania, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1998.
 • Wyrobkowa-Pawłowska W., Studium Pracy Społeczno-Oświatowej, [w:] „Praca Socjalna” 1986, nr 2.
 • Zasada-Chorab A., Kształtowanie się zawodu pracownika socjalnego w Polsce, Wydawnictwo RODN „WOM”, Częstochowa 2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-197X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a311b39c-5fae-416b-9162-f0d51cdd8c28
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.