PL EN


2017 | 3 | 8-16
Article title

POLSCY PRACOWNICY W NIEMCZECH W ŚWIETLE TEORII DUALNEGO RYNKU PRACY

Content
Title variants
EN
POLISH EMPLOYEES IN GERMANY IN THE LIGHT OF DUAL LABOUR MARKET THEORY
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest uchwycenie przemian zachodzących na przełomie XX i XXI wieku w zatrudnieniu Polaków na pierwotnym lub wtórnym rynku pracy poza granicami kraju. Analizę przeprowadzono w świetle teorii dualnego rynku pracy (w jej części wyjaśniającej zjawiska migracyjne) na przykładzie polskich pracowników podejmujących zatrudnienie w Niemczech – jednym z głównych krajów docelowych polskich emigrantów, a jej podstawą stały się dane zastane polskich i niemieckich instytucji prowadzących badania rynku pracy oraz badania i obserwacje własne autorki. Tło statystyczne analizy struktury zatrudnienia Polaków w Niemczech według segmentów ich zatrudnienia stanowi krótka charakterystyka skali i kierunków czasowej zagranicznej emigracji z Polski w latach 2004-2015.
EN
The aim of the study is to indicate the changes on the turn of the 20th and the 21st century in the field of Poles being employees in a foreign primary or secondary labour market. The study of the undertaken issue was carried out in the light of dual labour market theory (taking into consideration the part that explains the migration phenomenon). The case of this point is Polish workers taking up their employment in Germany (one of the main target countries of Polish emigrants). The analysis is based on the data from both Polish and German institutions which conduct labour market research and on author’s research and observations. The statistical background (for structure of the employment of Poles in Germany, according to their employment segments) is a brief description of the scale and directions of the temporary foreign emigration from Poland in the years 2004-2015.
Year
Issue
3
Pages
8-16
Physical description
Dates
published
2017-05-2017-06
Contributors
 • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii, Katedra Makroekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Rzeszów, abarmal@gmail.com
References
 • Arbeitsmarkt in Zahlen, Arbeitslose und gemeldete Arbeitsstellen (2016), Bundesagentur für Arbeit Statistik, Düsseldorf 22.12, http://www.rheinische-anzeigenblaetter.de/blob/25486490/0bcb28595370c81cb7c699d8e4d9804f/01-jahresdaten-rheinisch-bergischer-kreis-data.pdf.
 • Barwińska-Małajowicz A. (2006), Przepływ siły roboczej z krajów UE-8 do Niemiec w kontekście okresów przejściowych, „Wspólnoty Europejskie“, nr 11 (180), Warszawa.
 • Barwińska-Małajowicz A. (2013), Start zawodowy absolwentów szkół wyższych w Polsce i Niemczech. Analiza porównawcza w ujęciu ogólnokrajowym i regionalnym, CeDeWu, Warszawa.
 • Brücker H. (2006), Migration innerhalb und in die EU: Chancen und Risiken für die Arbeitsmärkte, prezentacja PPT przedstawiona na konferencji nt. “Europäische Migrationsgespräche: Grenzenlos arbeiten? Realität und Zukunftsperspektiven in der EU”, zorganizowanej 17.11.2006 r., DGB Bundesvorstand Berlin, Henriette-Herz-Platz 2.
 • Erster Arbeitsmarkt, https://anzeigendaten.index.de/stellenmaerkte/erster-arbeitsmarkt [dostęp: 13.09.2017].
 • Francik A., Pocztowski A. (1993), Wybrane problemy zatrudnienia i rynku pracy, Akademia Ekonomiczna, Kraków.
 • Golinowska S. (2001), Teorie migracji a debata o przepływie pracowników w rozszerzonej Unii Europejskiej, [w:] „Problemy polityki społecznej. Studia i dyskusje 3”, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 • Góra M., Sztanderska U. (red.) (2006), Wprowadzenie do analizy lokalnego rynku pracy. Przewodnik, https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/File/Departament%20Analiz%20i%20Prognoz/Podrecznik-Przewodnik.pdf.
 • Jarmołowicz W., Knapińska M. (2011), Współczesne teorie rynku pracy a mobilność i przepływy pracowników w dobie globalizacji, Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, nr 9, Kraków.
 • Kotlorz D. (red.) (2007), Ekonomia rynku pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Kryńska E. (1998), Wybrane teorie rynku pracy a prognozowanie [w:] Kryńska E., Suchecka J., Suchecki B., Prognoza podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Kryńska E. (2000), Mobilność zasobów pracy w wybranych teoriach rynku pracy [w:] Kryńska E. (red.), Mobilność zasobów pracy, Wyd. IPiSS, Warszawa.
 • Mangelberufe in Deutschland, http://www.mangelberufe.de [dostęp: 13.09.2017].
 • Mangelberufe für Fachkräfte?, Mangelberufe.de, http://www.mangelberufe.de/akademiker, [dostęp: 14.09.2017]
 • Mangelberufe für Facharbeiter?, , Mangelberufe.de http://www.mangelberufe.de/facharbeiter [dostęp: 14.09.2017].
 • Massey D.S., Arango J., Hugo G., Kouaouci A., Pellegrino A., Taylor J.E. (1998), Worlds in motion: Understanding international migration at the end of the millennium, Oxford: Clarendon Press.
 • Od 4 lat Polacy wybierają niemiecki rynek pracy, Work Service, http://www.workservice.com/pl/Centrum-prasowe/Informacje- prasowe/Ekspert-HR-komentuje/Od-4-lat-Polacy-wybieraja-niemiecki-rynek-pracy [dostęp: 12.09.2017].
 • Piore M. (1979), Birds of passage: migrant labor in industrial societies, Cambridge University Press, Cambridge.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-2694
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a31fcf7c-8d2f-4a69-a0d5-2da73c5026d6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.