PL EN


2019 | 8 | 145-160
Article title

Transakcje na rynku nieruchomości w Uniejowie w latach 2007–2015

Content
Title variants
EN
Transactions on real estate market in Uniejów in 2007–2015
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia wyniki analiz obejmujących zrealizowane w latach 2007–2015 transakcje kupna-sprzedaży nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Uniejowa. Jego celem jest identyfikacja rodzajów nieruchomości będących przedmiotem transakcji kupna-sprzedaży wraz z ich lokalizacją oraz ukazanie ogólnej sytuacji na rynku nieruchomości na badanym obszarze.
EN
The article presents the results of analysis of purchase-sale transactions concluded in the years 2007–20015 within the administrative boundaries of Uniejów. The aim of this study is to identify the types of real property being the object of purchase-sale transactions, including their locations, and to highlight the general situation on the real estate market in the analysed area.
Year
Volume
8
Pages
145-160
Physical description
Contributors
 • Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki
author
References
 • Bryx M. (red.), Podstawy zarządzania nieruchomościami, Wyd. Poltex, Warszawa 2009.
 • Kodeks Cywilny (Dz.U. 2018, poz. 1025, 1104, 1629, 2073, 2244; Dz.U. 2019, poz. 80).
 • Kucharska-Stasiak E., Nieruchomość a rynek, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Kucharska-Stasiak E., Nieruchomości w gospodarce rynkowej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Milewska-Osiecka K., Ogrodowczyk A., Budownictwo i warunki mieszkaniowe na terenie miasta Uniejów, „Biuletyn Uniejowski” 2014, t. 3.
 • Obrót nieruchomościami w 2014, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2015.
 • Operat uzdrowiskowy uzdrowisko Uniejów, 2011.
 • Pawlikowska-Piechotka A., Gospodarka nieruchomościami, Warszawa 1999.
 • Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Uniejów na lata 2017–2025, 2017.
 • Skoczeń J., 2015, www.strefynieruchomosci.blog.pl [dostęp: 5.05.2017].
 • Statut uzdrowiska Uniejów 2012, załącznik do Uchwały nr XXXII/182/2012 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 23 sierpnia 2012.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2018, poz. 2204, 2348; Dz.U. 2019, poz. 270).
 • Wójcik T., Czeka Nas dużo pracy, wywiad z panem Józefem Kaczmarkiem, burmistrzem Uniejowa „W Uniejowie, Pismo Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa”, red. M. Charuba i in., Uniejów 2015.
 • Zarządzenie nr 46/2013 Burmistrza miasta Uniejów z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na sprzedaż na własność nieruchomości gminy Uniejów, Uniejów 2013.
 • Zarządzenie nr 97/2015 Burmistrza Miasta Uniejów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia o II-gim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działek z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, Uniejów 2015.
 • Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Uniejów, Uniejów 2007.
 • http://prawoanieruchomosci.pl/ [dostęp:18.01.2017].
 • http://uniejow.pl/o-gminie/spolki-gminne/ [dostęp: 20.05.2017].
 • http://www.dzienniklodzki.pl/ [dostęp: 20.05.2017].
 • http://www.izc.pl/uniejow/nasz-osrodek.html [dostęp: 19.05.2017].
 • http://www.termalna.com.pl/ [dostęp: 19.05.2017].
 • http://www.uniejow.net.pl/ [dostęp: 19.05.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a32c46a3-fd5d-4129-95c5-3511814edaf7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.