PL EN


2015 | 29 | 3 | 111-124
Article title

Galeria Krakowska jako handlowa atrakcja turystyczna i nowe miejsce spędzania wolnego czasu przez młode osoby

Content
Title variants
EN
The “Kraków Gallery” (Mall) – as a “tourist shopping attraction” and a new place for spending free time by young people
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Współczesne miasto oraz środowisko dorastania młodzieży w ostatnich latach istotnie się zmieniły. Można zauważyć, w jak szybkim tempie rozrósł się Kraków, jak zwiększył się ruch uliczny, różne tereny zostały zajęte przez firmy i banki, a tzw. przestrzenie niczyje (stare ogródki działkowe, opustoszałe zakłady), które często były miejscem zabaw i spotkań młodych ludzi, obecnie zajmowane są szybko przez powstające super- i hipermarkety. Centra handlowe na stałe wpisały się w życie codzienne współczesnego społeczeństwa, stały się atrakcjami turystycznymi wielu miast, a wśród potencjalnych konsumentów cieszą się niezwykłą popularnością. Są chętnie odwiedzane, a jest to spowodowane tym, iż galerie są nie tylko przestrzenią do robienia niezbędnych zakupów, ale też miejscem spędzania wolnego czasu, zwłaszcza przez młodzież. Głównym celem badawczym niniejszej pracy było zwrócenie uwagi na formy i sposoby spędzania wolnego czasu przez osoby młode w Galerii Krakowskiej oraz na wpływ, jaki te sposoby wywierają na zachowania i postawy społeczne młodzieży.
EN
The contemporary city, as well as the environment where the young people grow up, have changed significantly in the recent years. It can be easily seen how Kraków has expanded rapidly, namely in the increase of traffic, the land has been occupied by companies, banks, and the so-called “no-man’s” areas (old gardens, deserted factories), which often served the role of playgrounds and meeting spots for young people, now, at a rapid pace, are becoming occupied by supermarkets and hypermarkets. Shopping malls have become an inseparable part of the everyday life of a modern society. Moreover, they are becoming tourist attractions for many cities and are extremely popular among potential consumers. Since they are visited by people, shopping malls are not only sites for shopping but also a place for society to spend their free time, in which a significant role is played by young people. The main objective of the research was to draw attention to the forms and ways of spending free time by visiting Galeria Krakowska (“Kraków Gallery”) by youth and their impact on social behaviour and attitudes of young people.
Contributors
  • Uniwersytet Pedagogiczny, Instytut Geografii, Zakład Dydaktyki Geografii, boz.wojt@gmail.com
References
  • Chrzanowska, A., Rochomińska, A. (2012). Zachowania nabywcze i przestrzenne klientów Galerii Łódzkiej w Łodzi. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 12.
  • Czajkowski, K. (1979). Wychowanie do rekreacji. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedgogiczne.
  • Dąbrowski, Z. (1966). Czas wolny dzieci i młodzieży. Warszawa: PZWS.
  • Galeria Krakowska (2015). Pozyskano z http://www.galeriakrakowska.pl/pl/ogalerii/informacje.html
  • Kędzior, J., Wawrzak-Chodaczek, M. (2000) (red.). Czas wolny w różnych jego aspektach. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.
  • Pięta, J. (2004). Pedagogika czasu wolnego. Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
  • Wroczyński, R. (1976). Pedagogika społeczna. Warszawa: PWN.
  • Wojtczak, D. (2007). Aspiracje życiowe i edukacyjne młodzieży wiejskiej. Praca Socjalna, 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a335c156-7e78-4c18-9f8c-5cdc9f2466bb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.