PL EN


2015 | 35 | 257-269
Article title

Nauczyciel religii jako animator kultury w środowisku wiejskim

Authors
Content
Title variants
EN
A religion teacher as an organiser of culture in a rural environment
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Praca nauczyciela religii ma charakter eklezjalny i społeczny. Jako osoba posłana przez wspólnotę Kościoła ma wypełniać zadania dydaktyczne i wychowawcze oraz składać świadectwo wiary wobec uczniów, rodziców i innych nauczycieli. Dyrekcja szkoły wyznacza mu określone zadania edukacyjne, które wynikają z obowiązków zawodowych określonych m.in. w „Karcie Nauczyciela”. Ich specyficzna forma i sposób realizacji zależy od środowiska lokalnego. Analizy podjęte w niniejszym artykule wiążą się nie tylko z działalnością dydaktyczną i wychowawczą nauczyciela religii, ale także z aktywnością społeczną i kulturalną. Zmierzały do ukazania nauczyciela religii jako animatora kultury w środowisku wiejskim. Aktywność ta ma ścisły związek z działalnością ewangelizacyjną, w której uwzględnia się wartości kulturowe. Najpierw opisano kim jest animator kultury, a następnie zaprezentowano kontekst społeczny środowiska wiejskiego. W powiązaniu z tymi zagadnieniami ukazano zakres aktywności społeczno-kulturalnej nauczyciela religii w środowisku wiejskim. Zwrócono też uwagę na strategie i kompetencje niezbędne w aktywności społeczno-kulturalnej, akceptując nie tylko katechetyczne, ale także pedagogiczne aspekty problematyki. W środowisku wiejskim szkoły często są jedynymi instytucjami publicznymi, spełniającymi, obok funkcji edukacyjnych, również funkcje kulturowe. Stąd też od wszystkich pracowników szkoły, a więc także od nauczycieli religii, oczekuje się zaangażowania w rozwój i integrację społeczności wiejskiej.
EN
The work of a religion teacher is a type of ecclesial and social activity. The role of a religion teacher as a person sent by the community of the Church is to fulfil teaching and educational tasks, and to deliver a testimony of faith to pupils, parents and other teachers. The school management entrusts a religion teacher with specific educational tasks resulting from the professional duties specified, among others, in the Teacher’s Charter. Their specific form and method of performance depends on the local environment. The analyses undertaken in this article are connected not only with the teaching and educational activity of a religion teacher, but also with social and cultural activity. Their goal was to present the religion teacher as an organiser of culture in a rural environment. This activity is strictly connected with evangelisation activity, in which cultural values are taken into account. The author describes the function of an organiser of culture, and then presents the social context of a rural environment. In connection with these issues, the scope of the social and cultural activity of a religion teacher in a rural environment is shown. In addition, the author points out the strategies and skills that are necessary in social and cultural activities, accepting not only the aspect of religious education, but also the aspect of general education in the subject area concerned. In a rural environment schools are often the only public institutions that fulfil both educational and cultural functions. For this reason, all members of school staff, including religion teachers, are expected to engage in the development and integration of the rural community.
Contributors
author
  • UWM Olsztyn
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a339e8fc-2f7b-479e-90e8-25181159b0c1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.